44-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.12.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13913</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (193.68 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Одлука од Управен одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје, за прифаќање на Барањето од Македонски железници Транспорт АД Скопје во државна сопственост, за давање на заем, со Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственсот Скопје
2 Одлука од Управен одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост, за прифаќање на Барањето од Македонски железници Транспорт АД Скопје во државна сопственост, за давање на заем, со Предлог - одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост
3 Предлог-програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017 година
4 Предлог-програма за изменување на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2017 година
5 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година
6 Предлог-програма за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план за 2017 година
7 Извештај за процена и утврдување на висината на штетата на недвижниот и движен имот на подрачјата на Скопскиот регион заради зголемен обем на врнежи и поплави
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтажни ќелии со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Јаболци, општина Сопиште, со Предлог-одлука
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Батинци, општина Студеничани, со Предлог-одлука
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Сопот, општина Свети Николе, со Предлог-одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г4-магацински простор со сите потребни пропратни содржини со намена компатабилна со основната (Б1, Б4, Г3 и Д2) КО Кривогаштани-вон г.р., општина Кривогаштани, со Предлог-одлука
12 Предлог-годишна програма за изменување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектна документација во Република Македонија за 2017 година
13 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година
14 Предлог-програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година
15 Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година
16 Предлог-програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година
17 Предлог-програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година
18 Предлог-програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2017 година
19 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година
20 Кадровски прашања /44/
21 Прашања и предлози /44/
22 Информација во врска со одржување Собрание на акционери на ГА-МА АД Скопје, закажано за 25.12.2017 година
23 Информација за предлог проектот „Western Balkans Trade and Transport“ предложен од Светска Банка и потребните идни активности за негова имплементација