43-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.12.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13894</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (575.47 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2017 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите со Предлог-одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни проекти
2 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (Царинска Управа)
3 Информација за прогресот и реализација на проектот „Надградба на објектите за царинење и инспекциски органи на граничниот премин Ќафасан“ (Царинска Управа)
4 Информација за прогресот и реализација на Проектот „Надградба на објектите за царинење на граничниот премин за патен сообраќај Табановце“ (Царинска Управа)
5 Информација за реализација на Проектот за зајакнување на оперативните и институционалните капацитети на Царинската управа (Царинска Управа)
6 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари - на Казнено поправен дом - Скопје (Царинска Управа)
7 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Макeдонски шуми“ - Скопје за период од 04-06 месец 2017 година, со дополнувања кон материјалот
8 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП Студенчица за третиот квартал на 2017 година
9 Информација во врска со потребата од поднесување на Апликација за инвестициски грант за изградба на Автопатот А2 Гостивар - Кичево делница Букојчани - Кичево, како дел од Коридор 8
10 Информација во врска со потребата од поднесување на Апликација за инвестициски грант за градежни работи за рехабилитација и проширување на државен пат А2 Крива Паланка - Деве Баир (граница со Бугарија), како дел од коридор 8
11 Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2017 година
12 Информација за предвидени финансиски средства за набавка на потребната механизација и други потреби за нормално функционирање на Јавното претпријатие Македонијапат - Скопје
13 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017година и на Финансиските извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2017година и Консолидираните финансиски извештаи за 2017 година на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со АД Градски трговски центар-Скопје за 2017 година, со Предлог-одлука
14 Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор
15 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година
16 Информација за прогрес во однос на реализацијата на активностите поврзани со трошењето на средствата обезбедени со кредит
17 Информација за добивање на одобрение за спроведување постапка за доделување повеќегодишен договор за јавна набавка Антивирусно решение (за времетраење од 3 години)
18 Предлог-одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Прилеп, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и ВИК ФАР ИСТ ЛИМИТЕД како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под бр. 09-543/1 од 18.04.2017 година.
19 Информација во врска со напредокот за изработка на Национални анекси за Еврокодовите
20 Информација за вкупен одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот за месец септември 2017
21 Информација за предавање на возила на трајно користење на општина Струмица, со Предлог-одлука
22 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите .у.бр.731/17
23 Информација за Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години
24 Барање од Општина Вевчани во врска со потребата од доделување на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати за ООУ „Страшо Пинџур“, со Предлог-одлука
25 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/16)
26 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa - песок и чакал на локалитетот “Дрвен Мост“ с.Шупли Камен општина Куманово согласно Одлукaта за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa (“Службен весник на Република Македонија“ бр.140/17), со Предлог - решение
27 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 2/2017 (Службен весник на Република Македонија бр.150/17), со Предлог-одлуки
28 Информација за текот и прогресот на активностите за процената на штетите од неповолните климатски настани во 2016 и 2017 година, процесирани согласно Закон за земјоделство и рурален развој и Закон за заштита и спасување
29 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
30 Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за ноќна работа, 1990 (С 171)
31 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај помеѓу и вон нивните територии
32 Предлог-закон за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија
33 Информација за исплата на камата по однос на задоцнета исплата на средства досудени со одлуката на ЕСЧП во случајот Зердеска против Република Македонија. А.бр. 1758/09, со Предлог-одлука
34 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија, со Предлог - договор за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија
35 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во јули,август и септември 2017 година
36 Информација за фузионирање на здравствени домови и општи болници во општините каде тоа е потребно
37 Информација со Акциски план за развој на вонболничка постоперативна грижа на пациенти
38 Информација за подготвениот Петти извештај за имплементацијата на ревидираната Европска социјална повелба, со текст на Извештај
39 Информација за функционирање на Национално координативно тело против семејно насилство
40 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - бентонитска глина на локалитетот „Јабучки Дол“ с. Гиновци, општина Ранковце
41 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - песок на локалитетот с. „Средно Коњари“, општина Петровец
42 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварцит на локалитетот „Сатеска“, општина Кичево
43 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас СО2 на локалитетот помеѓу селата Гермијан и Кременица, општина Новаци
44 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскарник“ во атарот на с. Пиперово, општина Василево и општина Струмица
45 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Идризово“, општина Гази Баба и општина Аеродром
46 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на државен пат „А4, делница Миладиновци - Свети Николе - Штип со должина од км45+841,08“ на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Широка Падина“ с.Кадрифаково, општина Свети Николе
47 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на локалитетот „Дебриште“, општина Росоман
48 Предлог-решение за формирање Комисија за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово (44-7584/1)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (44-7724/1)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (44-7689/1)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (44-7619)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7617/1)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (44-7613)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центарот за стручно образование и обука Скопје (44-7612)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (44-7661/1)
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7701/1)
59 Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (44-7657/1)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци (44-7660/1)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7702)
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7647/1)
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „ Гоце Делчев “-Штип (44-7720/1)
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (44-7658/1)
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7715/1)
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7711/1)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за информатичко општество и администрација (44-7704/1)
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7712/1)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Бирото за развој на образованието (44-7705/1)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7707/1)
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје (44-7670/1)
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика (44-7671/1)
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид (44-7672/1)
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (44-7662/1)
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (44-7673/1)
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (44-7678/1)
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура „Асном“ - Гостивар (44-7681/1)
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (44-7680/1)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Mакедонска академија на науките и уметностите - Скопје (44-7679/1)
80 Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево (44-7683/1)
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (44-7652/1)
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (44-7682/1)
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7687/1)
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (44-7685/1)
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „ Св. Климент Охридски“ - Скопје (44-7684/1)
86 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (44-7719/1)
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (за Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово (44-7722/1)
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Cобрание на Република Македонија (44-7723/1)
89 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7674/1)
90 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7675/1)
91 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошки Факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (44-7703/1)
92 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7706/1)
93 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7620/1)
94 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7708/1)
95 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (44-7621)
96 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (44-7623/1)
97 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7709/1)
98 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7710/1) 
99 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7694/1)
100 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7628/1)
101 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (за ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ - Македонски брод (44-7625/1)
102 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (44-7640/1)
103 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (44-7577/1)
104 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7629/1)
105 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7654/1)
106 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ОУ Дом на култура „Македонски брод“ - Македонски брод (44-7630/1)
107 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (44-7667/1)
108 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен Универзитет Тетово (44-7643/1)
109 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип (44-7631/1)
110 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (44-7666/1)
111 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово (44-7632/1)
112 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура „Асном“ - Гостивар (44-7665/1)
113 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид (44-7633/1)
114 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математички факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7664/1)
115 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга (44-7581/1)
116 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (44-7614/1)
117 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство (44-7691/1)
118 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7714/1)
119 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение библиотека „АЛ-БИ“ с. Бабино - Демир Хисар (44-7692/1)
120 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7716/1)
121 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Правен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
122 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
123 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом “Пелагонија” - Скопје
124 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом “Скопје” - Скопје
125 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом “Томе Стефановски Сениќ” - Скопје
126 Барање за давање на автентично толкување на член 39 од Законот за Агенцијата за разузнавање, поднесено од пратеникот Стево Пендаровски
127 Понуда од Нотар Стојаноска Елизабета за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.779 за КО Кривогаштани на КП бр. 4704 и КП 7410, место викано Село
128 Понуда од Нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36948 за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село на КП бр.1751/1 викано место Ново Село
129 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје под И.бр.622/17 за налог за извршување врз недвижност
130 Записник од 5-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија (Управувачки комитет за координација и управување во системот за управување со кризи)
131 Кадровски прашања /43/
132 Прашања и предлози /43/
133 Информација за реализација на проектот формирање и поддршка на земјоделски задруги
134 Информација за прогресот на активностите во однос на чистењето на дрвјата и жбуновите на потегот од 3 метри од заедничката државна граница со Република Бугарија и определување на координатите на граничните пирамиди и граничната линија од Граничната пирамида 1 до Граничната пирамида 50.
135 Информација за службените трошења на функционерите при Владата и органите во нејзин состав за првите шест месеци од нивното стапување на функција,а кои ќе бидат достапни за јавноста
136 Информација за статусот на реализација на листата на акти и материјали кои што министерствата согласно закон се обврзаа да ги објаваат на своите веб страни
137 Информација за листа на акти и материјали коишто органите во состав на министерствата, односно Владата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страници
138 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година
139 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
140 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година
141 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добреноец, општина Кичево, со Предлог-одлука
142 Информација за потребата од основање на Координативно тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори, со Предлог-одлука за формирање на Координативно тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори
143 Информација за склучување Договор за спроведување на проект помеѓу Владата на Република Македонија и Швајцарија во врска со Програмата за Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој
144 Информација за склучување на Договор за спроведување на проект помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Швајцарија во врска со Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, за компоненти и активности од Програмата во надлежност на Министерството за локална самоуправа
145 Барање за донесување одлука за доделување финансиска помош на МЖ Транспорт АД за подобрување на финансиската состојба
146 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Влада на Република Македонија-Служба за општи и заеднички работи
147 Информација за прогресот и обезбедување на дополнителни финасиски средства за реализација на Проектот„ Градежни работи за воспоставување на ИКТ Центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работењето“ ИПА 2013
148 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари сопственост на Република Македонија на Министерство за внатрешни работи
149 Информација за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021 година
150 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година
151 Информација со мерки за подобрување на деловното окружување согласно препораките на извештајот „Doing Business 2018“ на Светска банка
152 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година
153 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје
154 Информација за постапката за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин” во 2017 година
Предлагач: Министерство за култура
155 Информација за формирање на Фонд за еквити и мезанин инвестиции, во рамки на Фондот за иновации и технолошки развој, со потреба за обезбедување на средства за основачки влог
156 Информација за предлог за арбитер во ad hoc арбитражната постапка иницирана од Гокул Дас Бинани и Маду Бинани против Република Македонија согласно UNCITRAL арбитражните правила