40-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.11.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13793</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.26 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за донесување на одлука за отстапување на 500.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје
2 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2016 година, со извештај на независните ревизори
4 Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Управа за финансиско разузнавање)
5 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар и ЏАГАТАЈ КАБЛО САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ A.Д како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-684/1 од 17.05.2017 година
6 Информација за иницијатива за давање на користење на недвижна ствар на Здружение на ловци Сокол-Битола, со Предлог-одлука
7 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно - математички факултет при Универзитет „ Св. Кирил и Методиј “ - Скопје
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Планинарско друштво „ Грика е Дервенит“ - Скопје 
9 Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за продажба на станбен простор и Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување продажнa ценa на стан наменет за продажба на ул„Партизански одреди“ бр. 153/1-11 во Скопје
10 Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, со Предлог-одлука за давање согласност
11 Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, со Предлог-одлука за давање согласност 
12 Tарифник за изменување и дополнување на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, со Предлог-одлука за давање согласност 
13 Информација за судските постапки заведени пред Основен Суд Скопје 2 Скопје по тужбите на тужителите Друштво за посредување и трговија ГЕМАК ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт импорт Скопје и Ејуп Аљими од Скопје против тужениот РМ Министерство за транспорт и врски Скопје.П.Бр.1110/15
14 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сосптвеност и со стварите во општинска сопственост
15 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Собранието на Република Македонија
16 Предлог-одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Националниот координатор за борба против тероризам
17 Информација за преземените активности за склучување на меѓувладин договор за имплементација на FATCA режимот во Република Македонија и за позициите на САД во однос на потребата од склучување на договор со Република Македонија
18 Информација со Предлог-одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за КП бр.116, КП бр. 117/1 и КП бр. 117/2, КО Злокуќане, општина Липково 
19 Информација за прогресот на активностите за ремонт на железничката пруга Ногаевци (Велешко)-Градско-Неготино, за период од 01.01-30.06.2017
20 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Самарница“ општина Прилеп и општина Долнени и “Стари Присад Стена“ општина Прилеп, со Предлог-одлука 
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мини депонија за комунален отпад од времен карактер КО Н. Конско, општина Гевгелија, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд зона со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со деловен простор КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на авто сервис КО Селце, општина Прилеп, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) КО Неокази, општина Пробиштип, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија (винарија со придружни објекти) КО Истибања, општина Виница, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици и Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Камењане, општина Боговиње, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глишиќ, општина Кавадарци, со Предлог-одлука 
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување (викенд куќи) КО Раштак, општина Гази Баба, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, Д3-спорт и рекреација и А4-времено сместување КО Блатец, општина Виница, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за преработка на украсен камен (мермер и гранит) КО Варош, општина Прилеп, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс КО Гајре, општина Тетово, со Предлог-одлука
36 Информација во врска со активностите кои ги превзема Република Македонија кон Бернската Конвенција
37 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец октомври 2017 година, Извештај за работата на ИРГ и предлог мерки
38 Информација во врска со потребата од именување на нови членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој, со Предлог-решение за именување членови и определување претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции
39 Предлог-закон за амнестија
40 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
41 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степем
42 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор
43 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција
44 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал
45 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа 
46 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
47 Предлог-закон за ратификација на Договорот за основање на транспортна заедница
48 Предлог-закон за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот од 13 јули 2006 година меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноци на доход и на имот
49 Информација за учество на македонската делегација на 6-ти Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа
50 Информација за аплицирање за грант од норвешкото Министерство за надворешни работи за имплементација на проект за изработка на систем за процесирање на класифицирани информации во Министерството за надворешни работи
51  Информација за степенот на реализација на активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија - ревизија 2017 година, предвидени за реализација во периодот јануари - август 2017 година, со Предлог заклучоци 
52 Информација за потпишување Меморандум за соработка со Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за реализација на проект за модернизација и трансформација на јавната администрација
53 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој и Протокол за спроведување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој
54 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Протоколот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
55 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јануари - јуни 2017 година)
56 Информација за проектот Служби за помош и поддршка на стари лица (кои живеат сами) Домашна посета и Домашен лекар
57 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018 година, со Предлог-одлука
58 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Маршал Тито“ бр.1 во Тетово 
59 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Гечерлиски Рид - 2“, општина Босилово
60 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - кварцити на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Лазар ДООЕЛ с.Кумарино, Велес на локалитетот “Грамади“ кај с.Оморани, општина Чашка
61 Предлог-методологија за изменување и дополнување на Методологијата за проценка на влијанието на регулативата
62 Предлог-упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата
63 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан
64 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги - Подрачно одделение Куманово 
65 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на ко-претседател, членови и ко-секретар на Мешовитата македонско - баварска меѓувладина комисија
66 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад
67 Иницијатива поднесена од Горан Димовски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.98/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8-а, став 1, алинеја 4 од Изборниот законик на Република Македонија во делот „или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016 и 142/2016). 
68 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.90/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 1 во деловите: „и обврските“, член 4, член 114 став 1, во делот: „обврските и одговорностите“ и член 116 став 1 точка 2 алинеја 2 во делот: „само на Синдикатот потписник на овој колективен договор“ од Колективниот договор на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2013). 
69 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.91/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 точка 24 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016)
70 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.89/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за стапување на Република Македонија во членство во Северно-атланската договорна организација - НАТО („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/1993)
71 Ургенција по Иницијативата до овластени предлагачи за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти, доставена од Народниот правобранител на Република Македонија под број 1534/17 од 16.08.2017 година
72 Известување од извршител Антончо Коштанов именуван за подрачјето на Основните судови Скопје I и Скопје II за заклучокот за усна јавна продажба (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување, Сл. весник на Република Македонија бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), а во врска со член 265 од Законот за извршување Сл. Весник на Република Македонија 72/2016 и 142/2016, доставен под И.бр.78/16
73 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.9 за КО Побожје на КП бр.971
74 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.8826 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.9782/3
75 Понуда од нотар Александар Гуњовски од Штип за продажба на недвижен имот Штип со Имотен лист бр.10779 за КО Таринци на КП бр.945 и КП бр.983
76 Известување од извршител Весна Деловска именуван за подрачјето на Судовите Скопје 1 и 2 за заклучокот за трета усна јавна продажба (врз основа на чл.167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.479/2016
77 Кадровски прашања /40/
78 Прашања и предлози /40/
79 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец септември 2017 година
80 Информација за регистрирани инциденти на насилство во училиштата и преземени мерки во периодот од 01 јули до 30 септември 2017 година
81 Информација за активности на Министерството за внатрешни работи за спроведување на Законот за јавна чистота во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година 
82 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година.
83 Информација за преземени мерки во делот на заштита на права од интелектуална сопственост за периодот од 01 јули до 30 септември 2017 година.
84 Информација за предвидените активности за усогласување на нацрт текстот на Протоколот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе 
85 Информација за резултатите што ги постигнале учениците од Македонија во меѓународните програми за оценување (PISA и TIMSS) и реформите што произлегуваат од постигнатите резултати (Исход 1.2.2 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020)
86 Информација за реализација на проектот Награди за најдобрите ученици во областа математика и природни науки (јануари - септември 2017)
87 Информација за прогрес на имплементација на проектот „Еден клик“ (јуни - август 2017)
88 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со реализација на проектот ,,Инвестирај во својата иднина-стипендии за последипломски и докторски студии” (статус октомври 2017 година) 
89 Информација за текот и прогресот на активностите (април-септември 2017) во врска со проектот „Стимулација за упис на техничките факултети“
90 Информација за бројот на доделени стипендии на ниво на средно и високо образование за предмети за кои што се предвидува дека ќе бидат дефицитарни на пазарот на труд (Исход 1.2.3 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016 - 2020 година)
91 Информација за бројот на младите лица без квалификации што ги користеле ISCED 3 програмите (Исход 1.2.6 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година)
92 Информација за бројот на идентификувани ученици под ризик од прерано напуштање на образованието и бројот на ученици што добиваат индивидуализирана поддршка за да останат на училиште и да се стекнат со квалификации (Исход 1.2.5 од Акциски план за вработување на млади лица 2016 - 2020 година)
93 Информација за основање на Специјализирана национална математичка гиманзија
94 Информација за прогресот (септември 2016- септември 2017) на активностите за реализација на проектот „Набавка на 300.000 таблет компјутери“ 
95 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Намалување на партиципацијата за 50% на студентите од самохрани и еднородителски семејства“
96 Информација за пресуда, со иницијатива за измена и дополнение на законска регулатива
97 Информација во врска со реализација на Проектот - Истражувања, заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и презентација на Античкиот театар во Скупи
98 Информација за реализација на Проектот - Археолошки локалитети
99 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка
100 Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2018 година
101 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година
102 Информација за формирање на Комисија за предавање на опрема, инвентар, архива, документација, средства за работа и други средства од Советот за јавни набавки на Министерството за финансии
103 Информација во врска со одржување на Собрание на акционери на Интернационален Картичен Систем АД Скопје, закажано за 30 ноември 2017 година
104 Информација за потреба од објавување на договорите за јавни набавки на веб-страниците на договорните органи
105 Информација за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал и Предлог-одлука за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал
106 Информација во врска со Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг „Алумина“ АД Скопје - во стечај
107 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (36 моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки на државни органи и Предлог-одлука за давање согласност за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни одлука
108 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од петта емисија по пат на приватна понуда, со Предлог-одлука
109 Информација за Предлог Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) со Акциски план
110 Информација за статусот на спроведување на проектот Регистар на население
111 Информација зa одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесена на неговата 41-ва седница (Краков, Полска 2017) во однос на состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион - Добро впишано на Листата на светско наследство
112 Предлог-одлука за давање согласност на Програмата за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2017 година, со образложение
113 Информација за ненамирените финансиски обврски кои произлегуваат од работата на Националната установа Тетовски театар - Тетово