31-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.10.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13529</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (9.09 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 25-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 29.8.2017 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 29-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 26.9.2017 година
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за статусот на реализација на Акцискиот план за скратување на времето на плаќање на даноци од постојните 119 часа на помалку од 90 часови односно намалување за 25 проценти (по примерот на Република Ирска и Сингапур) (Министерство за финансии-Управа за јавни приходи)
2 Информација за прогресот на проектот „Листа на должници“ за периодот април 2017 - јуни 2017 година и за спроведени законски постапки кај даночните должници од Листа на должници број 04/2017 кои се повторуваат во Листа на должници број 07/2017 и должници кои се објавени во Листа на должници број 07/2017, а не се објавени на Листа на должници број 04/2017
3 Информација за начинот на поднесување на барањето од страна на Царинска управа на Република Македонија за одобрение за градба на дел од заедничкиот објект кој треба да биде изграден на територија на Република Македонија, на заедничкиот граничен премин за меѓународен сообраќај меѓу Република Македонија и Република Косово Белановце-Станчиќ (Министерство за финансии-Царинска управа)
4 Информација во врска со изградбата на објектот Национална Арена Филип II Македонски
5 Информација за потребата од давање на користење на движни ствари - специјални теренски возила за гаснење на пожари на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје, со предлог-одлука
6 Барање за добивање согласност за основање на авто камп, со предлог-одлука
7 Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017
8 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло
9 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за втор квартал за 2017 година
10 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот: Изградба на отворен базен во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје
11 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот: Затворена тениска арена со гимнастичка сала и сала за боречки спортови во Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје
12 Измена на Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за 2017 година
13 Информација за пресек на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје до денот на именувањето на вршителот на должност управител Александар Петровски - 03.08.2017 година согласно сметководствената состојба на Друштвото
14 Информација за текот и прогресот на проектот „Комплетно реновирање на градската библиотека „Браќа Миладиновци" во Скопје" (Град скопје, Заклучок од 7-та седница на Владата на Република Македонија, од 10.02.2016 г. точка 86, Заклучок 18)
15 Информација за состојбите во врска со донесен Правилник за мерките за заштита од пожар и експлозии, со предлог-правилник за изменување во итна постапка со цел одложување на примената
16 Информација за состојбите во врска со потребата за дислоцирање на експлозивен и опасен материјал на безбедна локација со предлози за донесување на соодветна сопственичка исправа и со заклучоци и предлог-мерки за постапување на други надлежни органи, и Известувањето доставено од Макпетрол А.Д. - Скопје
17 Информација за донесување на Решение за именување на членови на Групата за процена
18 Информација по повод судската постапка пред Судот за работни односи во Анкара, за избор на адвокатска канцеларија СТР.Бр.0706-02/17
19 Предлог-одлука за прогласување на Спомен - куќата на Лазар Личеновски, во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
20 Предлог-одлука за прогласување на Црквата Св. Ѓорѓи Победоносец во с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане, за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
21 Информација во врска со статусот со четвртиот јавен повик за финансирање на проекти во рамки на два инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог решенија за отворени прашања
22 Информација во врска со барањето на компанијата Димче Мирчев АД - Велес за упис на експлоатационо поле согласно рударските проекти за рудник Извор и рудник Крнино за експлоатација на талк, Општина Чашка, а не на целиот концесиски простор утврден и доделен со договорите за концесија и други концесии за експлоатација на минерални суровини за кои има промблем при запишувањето на експлоатациното поле во Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение во Велес
23 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетите „Црвени Брегови 2“ општина Неготино, „Пополчани 2“ општина Кичево, „Косовица“ с. Узем општина Крива Паланка, „с. Беловодица“ општина Прилеп и „с.Карамани“ општина Битола по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.177/16)
24 Информација за Националната стратегијата за индустриска сопственост 2016-2018 година и Акциониот план за спроведување на Стратегијата
25 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-песок на локалитетот с. Стримница општина Желино со предлог-одлуки
26 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- варовник на локалитетот “с. Летевци“ општина Петровец, со предлог - одлуки
27 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот “Бадар-Лака“ општина Петровец, со предлог-одлуки
28 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - травертин на локалитетот “Милеви Ниви“ с. Врпско општина Прилеп, со предлог-одлуки
29 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- песок и чакал на локалитетот “Орловац Поле“ општина Куманово, со предлог-одлуки
30 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот “Дрење“ општина Петровец, со предлог-одлуки
31 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- варовник на локалитетот “Горна Краста“ општина Струга, со предлог-одлуки
32 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот “Прелсоп“ општина Прилеп, со предлог-одлуки
33 Информација за потребата од потпишување на Анекс бр. 2 кон Договорот за градба број 09-25365/1 од 01.08.2012 година за изградба на нова автопатска делница Демир Капија - Смоквица, како дел од Пан-Европскиот Коридор 10 и Анекс кон Договорот за надзор број 09-24859/1 од 04.07.2012
34 Информација за донесување на Предлог- правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство, со Предлог-одлука
35 Информација со предлог-заклучоци за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотациите за општините
36 Информација за степенот на имплементација на реформските мерки во областа на енергетиката
37 Извештај за учеството на припадник на Армијата на Република Македонија во мировната операција Алтеа во Босна и Херцеговина, во периодот декември 2016 - јуни 2017 година
38 Информација за зголемување на придонесот на Република Македонија во операцијата на ООН - УНИФИЛ во Либан, во заеднички контингент со Република Италија
39 Предлог - Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите
40 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година
41 Предлог-програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2017 година
42 Предлог-програма за изменување на програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година
43 Предлог-програма за изменување на програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година
44 Информација за прогрес на активности во врска со проектот за изградба на спортска сала за потребите на УИНТ,,Св.Апостол Павле‘‘ во Охрид
45 Информација за потпишување на Декларација за намери во врска со иницијативата за основање на Меѓународен институт за одржливи технологии на територијата на Југоисточна Европа
46 Информација за изменување на Ревидираниот оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2017 година, со Оперативен план за изменување на Ревидираниот оперативен план
47 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година
48 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот “Драчево”, општина Аеродром
49 Предлог-одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - доломит на локалитетот “Чајле“, општина Гостивар на Акционерското друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ с.Чајле Гостивар
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица
51 Барање на Фатима Саеед Мохамед Алкемзи, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
52 Барање на Кхалифа Аднан Али Рашид Алабаар, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
53 Барање на Аднан Али Расхид Алаббар, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
54 Барање на Момен Абдо Схамакх Нассер, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
55 Барање на Мохаммед Абдо Схамакх Нассер, за прием во држајанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
56 Барање на Абдосхамакх Нассер Ахмед Нассер, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
57 Барање на Муниа Абдо Шамакх Ахмед Нассер, за прием во држајанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
58 Барање на Фатемах Абдула Карим Алмасс Јаффер, за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицински факултет- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - СКОПЈЕ
61 Предлог-закон за остварување право на пензија за работниците во рударството
62 Предлог-закон за издавање на вредносни бонови - ваучери, по скратена постапка
63 Барање за давање на автентично толкување на членовите 1 и 2 од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија, поднесено од градоначалникот на Општина Крива Паланка
64 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.29/2015 донесено на седницата одржана на 21 јуни 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015).
65 Понуда од нотар Ристо Папазов за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.53378 за КО Карпош на КП 3327 викано место/улица ул.Прашка
66 Понудата од нотар Славчо Алексов за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.2122 за КО Блатец на КП бр.7611, доставена од Министерството за транспорт и врски под бр.29-5648/3-2017 од 5.9.2017 година
67 Понудата од нотар Славчо Алексов за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.83885 за КО Виница на КП бр.10037/2, доставена од Министерството за транспорт и врски под бр.29-6857/2-2017 од 5.9.2017 година
68 Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.4187 за КО Брњарци на КП бр.269
69 Известување од извршител Зоран Петрески именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Скопје 2 за заклучок за усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став (1), 181 став (1) од Законот за извршување), доставен под И.бр.4370/15
70 Прашања и предлози (31)
71 Информација во врска со можноста за изменување на законските одредби од член 66 од Законот за хемикалии што се однесува на точно дефиниран стручен кадар од соодветната област кој треба да се вработи за да се добие одобрение за вршење дејност промет на големо со хемикалии
72 Извештај за извршувањето на потставките 412110 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Македонија за периодот 01 Јануари до 30 Јуни 2017 година
73 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2017 година за аеродромите „Александар Велики“ - Скопје и „Св. Апостол Павле“ - Охрид на ТАВ Македонија
74 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец август 2017 година
75 Среднорочниот извештај за самооценување - Акциски план за отворено Владино партнерство за 2016-2018 година
76 Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан
77 Информација за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање со цел придонес во надминување на состојбите поврзани со работењето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ Јегуновце
78 ИНФОРМАЦИЈА за потреба од реалокација на ИПА средства од приоритетна оска 2, 3 и 4 во приоритетна оска 1, во рамки на Оперативната програма за регионален развој 2007-2013
79 Информација за распределба на средствата од буџетската ставка на Министерство за транспорт и врски на име: капитални дотации до ЕЛС, потпрограма – поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, за 2017 година