25-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13310</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (9.48 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
2 Тромесечен извештај за материјално работење на ЈП за водостопанство Лисиче - Велес за јануари - март 2017 година
3 Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделие (кредити од компензациони фондови)
4 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на салдото-редовен полугодишен извештај со предлог за промена на условите кај ПКФ
5 Годишна сметка на АД Аеродроми на Македонија за 2016 година, Годишен извештај за работење на АД Аеродроми на Македонија за 2016 година, Извештај за резултатите од контрола на Надзорниот Одбор над управувањето на АД Аеродроми на Македонија за 2016 година
6 Тромесечен финансиски извештај на АД „Македонска информативна агенција“- Скопје во државна сопственост за период од 01.10-31.12.2016 година
7 Тромесечен финансиски извештај на АД „Македонска информативна агенција“- Скопје во државна сопственост за период од 01.01-31.03.2017 година
8 Извештај за работењето на АД МИА за 2016 година, Годишен финансиски извештај за 2016 година, Годишна сметка и ревизорски извештај за 2016 година
9 Извештај за работењето на Советот за јавни набавки за период 01.07.2016-31.12.2016 година
10 Годишна сметка, финансиски извештаи, консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор, Годишен извештај за работењето за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија и Ревизорски извештај, со предлог-одлуки
11 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период од јануари - јуни 2017 година
12 Годишен Извештај за работа на Биро за судски вештачења во 2016 година
13 Информација од потребата од користење на СЦ „Борис Трајковски“ за организација на Европското првенство во кик бокс за кадети и јуниори, што треба да се одржи од 2 до 10 септември 2017 година во Скопје и барање определени фискални олеснувања за негово користење.
14 Информација од потребата од користење на СЦ „Борис Трајковски“ за организација на Европско првенство во кошарка, за кадетки до 16 години, што се одржува од 17 до 26 август 2017 година во Скопје-Република Македонија со барање определени фискални олеснувања за негово користење.
15 Информација за Предлог-Статутарна одлука за дополнување на Статутот на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
16 Известување со доставување на предлог за начинот на декласификација на информациите и договорите за доделување на државна помош, склучени помеѓу Владата на Република Македонија и компаниите/странски инвеститори во Република Македонија (Дирекција за безбедност на класифицирани информации)
17 Информација со Предлог-решение за формирање на Комисија за менаџмент со Компензационите фондови
18 Информација за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за програмскиот период 2007-2013 од Европската унија за Република Македонија со Предлог-решение
19 Информација за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела П.1.1 со намена хотелски комплекс Б5 КО Порој-вон г.р., општина Тетово
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект 20kV приклучен вод со траса од постоен далекувод - рудник Сивец до новопланирана ТС 20/10/0,4kV КО Присад, општина Прилеп
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за доградба на водоводна линија за водоснабдување на с.Саждево од постоечка приклучна шахта до постоечка линиска шахта бр.1 KO Борино и КО Јакреново, општина Крушево
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.317 и придружни објекти КО Дреново, општина Чашка
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пристапен пат и телекомуникациски столб Тиквеш КО Брушани, општина Кавадарци
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20)kV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0.4kV ; 100kVA Петралица-Школо КО Петралица, општина Ранковце
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструкура за изградба на нов надземен 10(20) kV вод и нова БСТС 10(20)/0.4 kV во село Градец КО Градец, општина Крива Паланка
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)kV кабелски приклучен вод за напојување на МХЕ 115 Бањани КО Бањани, општина Чучер-Сандево
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструкура за изградба на линиски 10(20)КВ електричен вод за МХЕЦ Станечка Река 2 КО Крива Паланка, општина Крива Паланка
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на нов 10(20)kV кабелски вод од ТС Скочивир 10/0,4kV/kV до ТС Букри 35/10kV/kV КО Брод, општина Новаци, со Предлог-одлука
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Аурора Ресорт и Спа - Берово со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Попова Шапка - Тетово со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Агрополог - Желино, Тетово со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел - Концепт Хотел Централ - Скопје со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Де Кока- Скопје со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Сити 5 - Скопје со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел ТЦЦ Гранд Плаза - Скопје со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел ОРАНГЕ ИНН - Скопје со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Свети Наум - Охрид со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
38 Предлог-програма за работа на Владата на Република Македонија во 2017 година ( јуни - декември )
39 Информација за учеството на Република Македонија во Заедничката надворешна, безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во периодот 1 јануари - 30 јуни 2017 година
40 Информација за продолжување на мандат на г-ѓа Зеррин Абаз за Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул, со Предлог-Одлука
41 Информација за правосилност на една пресуда на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Карајанов Република Македонија
42 Информација за одржувањето на тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, кој се одржа на 6 февруари 2017
43 Информација со Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година
44 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „БАНАНА КИЦК“ ДОО експорт-импорт Тетово за деловната просторија на ул.„180“ бр.Кула 12/1/-7 во Тетово
45 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа во Населено место без уличен систем бр.место -викано Милци Богородица-Гевгелија-нова
46 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа на Булевар „Јане Сандански“ бр.79а-лок.4/5 во Скопје-нова
47 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - песок на локалитетот “с.Моране“ општина Петровец
48 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - керамичка глина на локалитетот “с.Уларци“ општина Чешиново-Облешево
49 Предлог-oдлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Козјак АД Куманово на локалитетот “Краста“, општина Куманово
50 Предлог-oдлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - кварцен чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО на локалитетот “с.Брод“, општина Новаци
51 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - дијабаз на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНВИКТА ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Лира“ во атарот на с.Негорци, општина Гевгелија
52 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - доломит на Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги БЕРОВИЌ БЕТОН ДОО увоз-извоз с.Батинци на локалитетот “Маркова Сушица“, општина Сопиште
53 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот “Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци
54 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото за услуги, трговија и производство ВИЗИАНА ДООЕЛ увоз-извоз с.Клечовце Куманово на локалитетот “Црквиште-Клинчевица“ кај с.Клечовце, општина Куманово
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија
56 Граѓанска иницијатива со предлог за донесување на Закон за изменување на Законот за работните односи на двеста четериесет и два граѓани, доставена преку овластениот предлагач Снежана Кузмановска
57 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.83/2016 донесено на седницата одржана на 07 јуни 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „и 4“ од членот 102 став 1 точка 12, делот „став 5“ од членот 103 став 1 точка 3 и член 107 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015 и 7/2016).
58 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр. 65/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на дел од одредба од Законот за управната инспекција (Службен весник на Република Македонија бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015, 193/2015 и 53/2016)
59 Иницијатива поднесена од адвокат Никола Источки од Ресен, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.57/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 2 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011, 148/2013, 41/2014, 130/2014 и 53/2016).
60 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.56/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 79-а од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016).
61 Кадровски прашања /25/
62 Прашања и предлози /25/
63 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите „Александар Велики“ - Скопје и „Св. Апостол Павле“ - Охрид заклучно со Јуни 2017 година на ТАВ Македонија
64 Информација во врска со постапката за продолжување на периодот на важност на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот “Чардаковец“ општина Ѓорче Петров и општина Чучер Сандево на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје со Предлог-одлука
 65 Предлог на Закон за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, по скратена постапка
66  Информација за потреба од стандардизирана електронска идентификација
67  Анализа на структурата на порфолиото на јавниот долг и каматните трошоци кои се плаќаат во Република Македонија
68  Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2017 година
69  Информација во врска со донесување на Програма за Поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, со Предлог-програма
70  Алекс Симовски, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
71  Информација за постапката за утврдување предлог за доделување титула национален уметник на Република Македонија за 2017 година (за информирање)