22-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13212</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (2.71 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Годишна сметка за 2016 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми - Скопје во 2016 година, со Извештај од независниот ревизор
2  Информација за решавање на проблемите во однос на понатамошното функционирање на ЈП Македонијапат Скопје (заедничка Информација подготвена со ЈП за државни патишта)
3  Извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година
4  Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија согласно член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности .ДП.Бр.03-387/17
5  Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2016 година
6  Предлог-Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2018 година
7  Информација во врска со побарувањата на Министерството за финансии по основ на користен кредит од страна на МЈП Проаква Струга по основ на Поддоговорот за кредит (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид/Струга
8  Информација за потребата од давање на согласност на Центарот за управување со кризи, за Проектот: Изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Македонија и Република Србија
9  Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетите “Паранива“ општина Велес, “Орловац“ с.Клечевце и с.Зубовце општина Куманово, “Турско Рударе“ општина Чешиново-Облешево, општина Кочани и општина Пробиштип и “Дрвош“ општина Босилово по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.184/16)
10  Информација во врска со извршениот надзор од страна на Комисијата за надзор над работата на Комисијата за категоризација на угостителски објект за сместување Хотел Горица - Охрид со предлог решение за измена на категорија на угостителскиот објект
11  Информација во врска со формирање на нова Комисија за вршење на постојан и редовен надзор на спроведувањето на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрани склучени со Министерството за економија
12 Информација во врска со формирање на работни групи за подготовка на нацрт текст на нов Закон за енергетика
13  Информацијата за активности кои треба да бидат преземени од страна на надлежните институции на Република Македонија во делот на заедничката македонско-бугарска државна граница од Граничната пирамида број 1 до Граничната пирамида број 50
14  Информација за проблемите при спроведување на Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/16) во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со предлог заклучоци
15  Извештаj за извршени преговори за текстот на Протоколот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија за спроведување на Спогодбата за преземање на лица со незаконски престој
16  Информација за потребата од изготвување на Стратегија на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот, со Акционен План за нејзино спроведување
17  Информација за утврдените активности со Регионалните бизнис центри формирани во рамките на Центрите за развој на планските региони
18  Предлог-закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, по скратена постапка
19  Предлог-одлука за престанок на важење на Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“
20  Предлог-одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“
21  Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Врховен суд на Република Македонија
22  Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје II – Скопје
23  Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Здружението – Национален комитет на Меѓународниот Совет за споменици и локалитети – ИКОМОС во Македонија - Скопје
24  Годишен извештај на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2016 година
25  Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.60/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9 во делот „Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост“ од Законот за царинска управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016)
26  Понуда од Нотар Катерина Митревска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.3371 за КО Драчево 2 на КП 6530 викано место Шутдаб
27  Понуда од Нотар Никола Кузмановски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.7 за КО Љубаништа на КП 1347 викано место/улица „Рајца“
28  Понуда од Нотар Стела Лазаревска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.1001 за КО Усје на КП 904 место викано Смоквини
29  Прашања и предлози /22/
30  Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2016 година
31  Информација за прогрес на активностите за реализација на Проектот „Подобрување на евиденција на шумскиот фонд“ за период 2014-2018 година
32  Информација за регистрирани инциденти на насилство во училиштата и преземени мерки во периодот од 01 април до 30 јуни 2017 година
33  Информација за преземени мерки во делот на заштита на права од интелектуална сопственост за периодот од 01 април до 30 јуни 2017 година
34  Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година
35  Предлог одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „DRAGOON GUARDIAN“ (НОВА)
36  ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА