94-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.08.2021 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.26 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 90-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 91-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 92-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јули 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
2 Годишната сметка за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје и Годишниот извештај за работењето со финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“- Скопје, со Предлог-одлуки
3 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2020 година
4 Барање дозвола за вклучување на ТЕ Осломеј
5 Годишна сметка и финансиски извештаи за период од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2020 година, со Предлог-одлуки
6 Предлог-одлука за продажба на деловни простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
7 Информација со Правилник за инструментот за поддршка: Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации и Предлог-одлука
8 Информација за давање на согласност за отпочнување на постапка за јавно приватно партнерство за изградба на катна гаража во Општина Охрид, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У бр.100/19 (КО Центар 1)
10 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија КП.бр.2233/1 КО Струга (03-262/1)
11 Информација со Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија на КП.бр.1237 во КО Струга (03-287/1)
12 Информација во врска со постапката по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2021, со Предлог-одлука за поништување на постапката
13 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на нацрт текстот на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за меѓународен развој на САД и Владата на Република Северна Македонија за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој во Република Северна Македонија
14 Информација за Прогрес Мониторинг за следење на процесот на апроксимација на национaлното законодаство од областа на животната средина со правото на ЕУ за 2021 година
15 Информација за статус на Централната лабараторијата за животна средина и потребата и условите за акредитација на нови методи
16 Информација за работата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух
17 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот “Рамнобор“ Мариово, општина Прилеп
18 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер и мермеризиран варовник на локалитетот “Змејова Дупка“ с. Липовиќ, општина Конче и Радовиш
19 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот “Голубица“ с.Клечовце, општина Куманово
20 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за производство трговија и услуги АСНЕРА 96 ДООЕЛ с.Франгово Струга на локалитетот “Малка“ с.Мали Влај, општина Струга
21 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (109.000.000 денари наменети за Министерството за финансии, за да се реализира поврат на средства кон Европската комисија врз основа на нерегуларности утврдени од страна на ОЛАФ)
22 Информација за Третиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018-2022) за 2020 година
23 Информација за интегрираната платформа за Редослед на клиенти, Резервирај термин за услуга, Оцени го шалтерскиот службеник
24 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човековиправа во случајот Проданов против Северна Македонија А.бр.73087/12
25 Информација за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси)
26 Барање за давање на автентично толкување на член 11 став 4 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија" бр. 95/12, 188/13.27/14, 154/15. 192/15,23/16, 190/16 и 193/17), поднесено од пратеникот Атонијо Милошоски
27 Согласност на Oдлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби бр.02-1040/1-3 од 23.06.2021 година, донесена од Управниот одбор на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево
28 Согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на 2 (две) мали хидроцентрали, на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица" –Кичево бр.02-1040/1-4 од 23.06.2021 година донесена од управниот одбор на ЈП Студенчица Кичево
29 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во 2020 година и Ревизорски извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП "Стрежево" Битола, со Предлог-одлуки
30 Информација за донесување на Одлука за намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, Одлука за изменување на Изјавата за основање и Одлука за покривање на загубите на „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје за 2019 година, со Предлог-одлуки
31 Информација за Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година, со Предлог-одлука
32 Годишен извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.01.2020 го 31.12.2020 година, со Предлог-одлука
33 Годишна сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука
34 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година
35 Барање за одобрување на Годишна сметка за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година; Годишен извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година и Финансиски извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година, со Предлог-одлуки
36 Информација за преземените мерки од страна на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката –Скопје по Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година изготвен од овластениот државен ревизор, Државниот завод за ревизија, со Акциски план
37 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (Имотен лист бр.94557, КО Охрид 2, на КП бр.11144)
38 Тарифник за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за давање согласност
39 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува, дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
40 Информација со Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
41 Барање согласност за донесување на измена на Планот за намена и распределба на капацитети дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите
42 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП бр.6689 КО Ново Село) Арх.бр.03-67/1
43 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (возила)
44 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое ќе врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
45 Барање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање на отпад, со Предлог-одлука
46 Информација за настанатата ситуација со откажување на туристички аранжмани од страна на Грчки Тур Оператор MOUZENIDIS
47 Информација во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот “с.Коњско” општина Гевгелија и општина Кавадарци на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
48 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с.Бешиште општина Прилеп, со Предлог-одлука
49 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - глина на локалитетот “Кадиица“ општина Ресен, со Предлог-решение
50 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на локалитетот „Скрка“ с.Дебриште општина Росоман 5/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.117/21), со Предлог-одлукa
51 Информација во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот “Попова Шапка - Дамјан“ општина Радовиш, општина Штип и општина Конче, со Предлог-одлука
52 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Изгрев, Струга, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
53 Информација за плаќање на обврските за членството на Република Северна Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2021 година
54 Информација за потребата од изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности и Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управата за јавни приходи, со Предлог-одлуки
55  Годишен извештај за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2020 година
56 Информација за спроведување на ИПА проектот “Подобрување на спроведувањето на ЕУ Директивата за поплави преку усогласување на националното законодавство и подготовка на Планови за управување со ризици од поплави”
57 Информација за спроведување на ИПА проектот ”Поддршка во спроведување на директивите за квалитет на воздух“
58 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Таор за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Таор, општина Зелениково, со Предлог-одлука
59 Информација за потребата од склучување на Амандман бр. 4 на Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ со Европската инвестициона банка
60 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Долна Краста“с Велешта, општина Струга
61 Предлог за изменување на Лиценцата број 45-8790/1 од 19.11.2019 година за приредување на игри на среќа во автомат клуб издадена на Трговското друштво „ДИВИЕН“ ДОО експорт-импорт Скопје
62 Информација за учество на Република Северна Македонија на „Осака Експо 2025”
63 Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Грузија во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
64 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Грузија во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
65 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1483 на Советот од 14 октомври 2020 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Либија
66 Предлог-одлука за изменување на одлуката за формирање на Меѓуресорското тело за човековите права
67 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/353 на Советот од 25 февруари 2021 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија
68 Предлог-одлука за спроведување (ЗНБП) 2021/585 на Советот од 12 април 2021 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран
69 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
70 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2022 година
71 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2022 година
72 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2022 година
73 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2022 година
74 Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за деца – детска градинка „ЏУНГЛА“ од Карпош, Скопје, со Предлог-одлука
75 Инклузија на деца роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца роми што се во социјален ризик односно, за период 01.09.2020-30.06.2021
76 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (книги)
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна Македонија (книги)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с.Бабино, општина Демир Хисар (книги)
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за квалитет во високото образование
81 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кровна покривка на објект во СУГС „Орце Николов“, Град Скопје
82 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров, санитарии и внатрешна столарија во ССОО „Коле Неделковски“, општина Велес
83 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ОСУ „Мирко Милевски“, општина Кичево
84 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и промена на внатрешна столарија во СОУ Орде Чопела, општина Прилеп
85 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров и партерно уредување во ДСУ Искра Штип
86 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на спортска и гимнастичка сала во СОУ Таки Даскало, општина Битола
87 Информација за спроведување повеќе годишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на објект во СОУ Ристе Ристевски Ричко, општина Прилеп
88 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада, кров и санитарии во СОУ Кочо Рацин, општина Свети Николе
89 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на објект во ССОУ „Димитрија Чуповски“, oпштина Велес
90 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров и целосна реконструкција на кабинети и работилници во ОСТУ Гостивар, општина Гостивар
91 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на столарија, термоизолација на фасада и адаптација на тоалети во СОУ Перо Наков, општина Куманово
92 Информација спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, општина Прилеп
93 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реновирање на санитарни јазли во СОУ „Методија Митевски - Брицо“, општина Делчево
94 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на кровен покривач на училишен објект на ОУ Перпарими, с.Чегране, општина Гостивар
95 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на СОУ „Кочо Рацин“ - земјоделско училиште (2 фаза)
96 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фискултурна сала и просторија за физичко воспитување во ОСМУ "д-р Јован Калаузи", општина Битола
97 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција во ООУ Александар Турунџиев, с.Кукуречани, општина Битола
98 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и санитарни јазли со внатрешно реновирање во ООУ ,,Дитурија’’, општина Липково
99 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект во општина Гази Баба
100 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во Киро Спанџов-Брко, општина Кавадарци
101 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Возарци, Општина Кавадарци
102 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кровна конструкција и фискултурна сала во ОУ „Никола Карев“, општина Крушево
103 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада на ООУ Гоце Делчев, општина Гостивар
104 Информацијаза спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ Карпош, с.Умин, Општина Куманово
105 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на санитарии, подови и електрика во ООУ „Димката Ангелов - Габерот“ с. Сопот, oпштина Кавадарци
106 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Фаик Коница“ с.Радуша, oпштина Сарај
107 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Св. Климент Охридски“, oпштина Битола
108 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на објект за котлара и дислокација на постоечка котлара во ООУ „Гоце Делчев“ Општина Илинден, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на објект за котлара и дислокација на постоечка котлара во ООУ „Гоце Делчев“ Општина Илинден
109 Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција во ООУ Гоце Делчев, oпштина Василево
110 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ „Јосип Броз Тито“ с.Жировница, Општина Маврово-Ростуше
111 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Кирил и Методиј“ с.Бучин, општина Крушево
112 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од училишен објект (спортска сала) во ООУ СВ. Кирил и Методиј, општина Велес
113 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада, подови и внатрешно уредување во ООУ Браќа Миладиновци, општина Струга
114 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров и адаптација на тоалет за лица со посебни потреби во ООМУ Ристо Јуруков, општина Кочани
115 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров на стар објект и на фасада и котлара (стар и нов објект) на ООУ Симче Настовски, село Вратница општина Јегуновце
116 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и ѕидови на ООУ Фаик Коница, село Дебреше, oпштина Гостивар
117 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на подови, поставување на топлотна изолација на надворешна фасада, реконструкција на санитарни јазли и изградба на тоалет за лица со посебни потреби во изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“, општина Ѓорче Петров, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на подови, поставување на топлотна изолација на надворешна фасада, реконструкција на санитарни јазли и изградба на тоалет за лица со посебни потреби во изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“, општина Ѓорче Петров.
118 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров и фасада во ООУ Гоце Делчев, општина Штип како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз еконструкција на кров и фасада во ООУ Гоце Делчев, општина Штип
119 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција кров и громобранска инсталација во ООУ ,,Тоше Велков Пепето’’, општина Кавадарци, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при реконструкција кров и громобранска инсталација во ООУ ,,Тоше Велков Пепето’’, општина Кавадарци
120 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на подови и фасада во ООУ „Ѓорче Петров“ Општина Ѓорче Петров, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на подови и фасада во ООУ „Ѓорче Петров“ Општина Ѓорче Петров
121 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Браќа Миладиновци“ и во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Општина Куманово, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ „Браќа Миладиновци“ и во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Општина Куманово
122 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на кров - делумна во ООУ „Кирил и Методиј“ Општина Македонска Каменица, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на кров - делумна во ООУ „Кирил и Методиј“ Општина Македонска Каменица
123 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада на ООУ Гоце Делчев , општина Гостивар како и услуги за вршење на стручно – технички надзор над реконструкција на фасада на ООУ Гоце Делчев , општина Гостивар
124 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на ѕидови и плафон на училишен објект во ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, општина Берово, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на ѕидови и плафон на училишен објект во ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русоново, општина Берово
125 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ Општина Аеродром, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ Општина Аеродром
126 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фасада во ООУ „Коле Канински“ Општина Битола, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на фасада во ООУ „Коле Канински“ Општина Битола
127 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Мите Богоевски“, општина Ресен, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Мите Богоевски“, општина Ресен
128  Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за надградба на училишен објект на ОМУ Боро Џони во општина Струмица, како и услуги за вршење стручно - технички надзор над надградба на ОМУ Боро Џони, општина Струмица
129 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект во населба Визбегово, општина Бутел
130 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ општина Кисела Вода, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ општина Кисела Вода
131 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров, фасада, адаптација на тоалет и изградба на пристапна рампа во ООУ „Никола Карев“ општина Кочани, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на кров, фасада, адаптација на тоалет и изградба на пристапна рампа во ООУ „Никола Карев“ општина Кочани
132 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за доградба и надградба на училишен објект с. Долно Јаболчиште, општина Чашка
133 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од објект (стар дел) во ПОУ ,,Лирија’’, с.Бузалково, општина Велес како и услуги за вршење стручно-технички надзор при реконструкција на дел од објект (стар дел) во ПОУ ,,Лирија’’, с.Бузалково, општина Велес
134 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и кров со санитарни јазли во ООУ Панко Брашнаров, општина Велес, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при реконструкција на фасада и кров со санитарни јазли во ООУ Панко Брашнаров, општина Велес
135 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и греење на ООУ Абдил Фрашери , село Раковец општина Боговиње, како и услуги за вршење на стручно – технички надзор над реконструкција нафасада и греење на ООУ Абдил Фрашери , село Раковец општина Боговиње
136 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на подови и фасада во ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на подови и фасада во ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп
137  Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ општина Кавадарци, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ општина Кавадарци
138 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Гоце Делчев“ с.Пирава, општина Валандово, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Гоце Делчев“ с.Пирава, општина Валандово
139 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ Карпош, с.Љубодраг, општина Куманово, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ Карпош, с.Љубодраг, општина Куманово
140 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на кров во ООУ „Кузман Шапкарев“ Драчево Општина Кисела Вода, како иУслуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на кров во ООУ „Кузман Шапкарев“ Драчево Општина Кисела Вода
141 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за ООУ - Радибуш-Ранковце
142 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на санитарии, подови и греење во ООУ „Гоце Делчев“ с.Горобинци, Општина Свети Николе, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на санитарии, подови и греење во ООУ „Гоце Делчев“ с.Горобинци, Општина Свети Николе
143 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција за адаптација на поткровен простор во ООУ „Св.Климент Охридски“ општина Делчево, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција за адаптација на поткровен простор во ООУ „Св.Климент Охридски“ општина Делчево
144 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ с.Добромири, општина Новаци, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ с.Добромири, општина Новаци
145 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на ПОУ Иднина Чаир, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз изградба на ПОУ Иднина Чаир
146 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Ванчо Прке“ општина Делчево, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Ванчо Прке“ општина Делчево
147 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ Кирил и Методиј, с.Пресил, општина Крушево, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ Кирил и Методиј, с.Пресил, општина Крушево
148 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Исмаил Ќемал“ општина Гостивар, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Исмаил Ќемал“ општина Гостивар
149 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени, по скратена постапка
150 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, по скратена постапка
151 Барање за давање на автентично толкување на член 174 став (7) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија" број 82/18), поднесено од пратениците Иванка Василевска, Силвана Ангелевска, Бети Стаменкоска Трајкоска, Игор Здравковски, Миле Лефков и Велика Стојкова-Серафимовска
152 Информација за попречување на работа на Народниот правобранител во насока на остварување на уставно и законски за загарантираните права на граѓаните во врска со формирани предмети НП бр.872/17, НП бр.1814/17 и НП бр.2824/17
153 Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.75/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015)
154 Иницијатива поднесена од Љупчо Велковски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.77/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 372 став 2 од Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
155 Иницијатива поднесена од адвокат Александар Новаковски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.59/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредба од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.302/2020)
156 Иницијатива поднесена од Осигурување Македонија А.Д. Скопје од Скопје, преку полномошник адвокат Игор Спировски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.64/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 205 од Законот за облигационите односи
157 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.233/2020 од 28.04.2021 година, за поведување на постапка за оценка на уставноста на член 8 став 3 во делот: „кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019)
158 Тримесечен финансиски извештај на Јавно претпријатие за берзирско работење Агро-Берза Скопје, за период април-јуни 2021 година
159 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
160 Извештај за финансиското работење на АД„МИА“- Скопје, за периодот од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година
161 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година
162 Дополнет Акциски план со предвидени и преземени мерки и активности од страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија по препораките на Овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај бр.16-467/5 од 27.04.2021 година
163 Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за прв и втор квартал од 2021 година
164  Информација за реализација на твининг проект ИПА 2016 Јакнење на координативните капацитети за превенција и борба проти насилниот екстремизам и тероризам
165 Извештај за работа на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2020 година
166 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец јуни 2021 година
167 Информација со компаративна анализа на степенот на загадување на животната средина предизвикано од користењето на електрични и хибридни возила (еколошки возила), споредено со степенот на загадување на животната средина предизвикано од користењето на стандардни возила (дизел, бензин)
168 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со јуни 2021 година на ТАВ Македонија
169 Информација за обележување на 25 годишнини од воспоставување на дипломатски односи на Република Северна Македонија со Државата Израел, САД, Обединети Арапски Емирати, Државата Катар, Канада, Кралството Бахреин и 20 годишнина со Соединетите Мексикански Држави
170 Информација за бројот на издадени електронски изводи од матичните книги преку Националниот портал за електронски услуги
171 Информацијата за реализација на Акцискиот план за статус на проектите финансирани во рамки на ИПА 2 Годишна програма за 2017 „ЕУ Поддршка за образование, вработување и социјална политика“ за Министерство за образование и наука
172  Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Стоименовиќ и Милошевиќ против Северна Македонија А.бр.59842/14
173 Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
174 Предлог-oдлука за определување на висината на месечниот надоместок за работата на претседателот и членовите на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој
175 Информација за состојбата на акумулација Паљурци
176  Предлог на закон за ослободување од данокот на додадена вредност со цел реализирање на Одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 295/20 и 138/21)
177 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на училишен објект на ОУ „Луиѓ Гуракуќи“ подрачно училиште Долна Лешница, општина Желино
178

Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект ПУ во с. Долно Блаце општина, Чучер Сандево