93-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.07.2021 - 15:30
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за реализација на проектот за реконструкција на спортска сала Партизан-општина Карпош
2 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2021 година
3 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање и Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за продажба на движни ствари во сопственост на државата
5 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавно претпријатие за државни патишта, со Предлог-одлука
6 Барање за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон (КП бр.4129/1 КО Мислешево), со Предлог-одлука
7 Барање за финансирање на проект „Реконструкција и доградба на постоен пат од м.в. Порта до м.в. Мечкин Камен, општина Крушево“
8 Барање за доделување на објект во трајна сопственост
9 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на општина Куманово (Парк 19554/1)
10 Барање за донесување одлука за оттѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба, со Предлог-одлука
11 Барање за давање на правото на трајно користење на недвижна ствар на Општина Градско, со Предлог-одлука
12 Информација во врска со барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметка за блок дотации на сметката на Основниот Буџет на Општина Прилеп за 2021 година, со Одлука од Советот на Општина Прилеп (вкупно 60.000.000,00 денари за основно и средно образование и детски градинки)
13 Предлог-одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија, АД Скопје за изградба на електроенергетски објект – Трафостаница во Индустриска зона Раброво Општина Валандово
14 Информација за давање на согласност за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, со градежно земјиште во сопственост на физичко лице, на кое е предвидено изградба на објект од јавен интерес–станбена улица, планирана со урбанистички план за село Илинден, Марино и дело од КО Кадино, Блок 32, која е од локално значење утврден со закон
15 Предлог-програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица Пробиштип за 2021 година
16 Предлог-одлука за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловене простор од значење за Републиката-Скопје
17 Предлог-одлука за определување на висината на месечниот надоместок на членовите на УО на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот
18 Информација за определување на висината на месечниот надоместок на членовите на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
19 Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
20 Информација за Проектот Ревитализација на големи хидроелектрани (ГХЕ) III фаза во сопственост на АД ЕСМ -Скопје
21 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви
22 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви
23 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (болнички кревети)
24 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
25 Информација во врска со Решението за утврдување на правото за остварување на плата по престанувањето на функцијата бр. 14-559/7 од 30ти март 2021 година
26 Информација за распишување на Јавен повик бр.01/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
27 Информација за распишување на Јавен повик бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
28 Информација за распишување на Јавен повик бр.03/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
29 Информација за распишување на Јавен повик бр.04/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
30 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
31 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
32 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
33 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за фитосанитарната политика во 2021 година
34 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2021 година
35  Барање на согласност префрлање на вишок на средства од сметката за Наменска дотација на основниот буџет на Општина Долнени за 2021 година (7.000.000,00 денари од наменска дотација за средно образование во наменска дотација за основно образование)
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ново Село за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ново Село, општина Зелениково, со Предлог-одлука (39-8136)
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Таор за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Таор, општина Зелениково, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат од локален пат за с.Горно Врановци КО Горно Врановци, општина Чашка, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на електроенергетска инфраструктура и пристапен пат за пристап до планирана фотонапонска електроцентрала на локација Осломеј КО Србица вон град и КО Осломеј, општина Кичево, со Предлог-одлука
40 Информација во врска со одржување Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за ден 10.08.2021 година
41 Предлог-програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2021 година
42 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2021 година
43 Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2021 година
44 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2021 година
45 Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, со Предлог-програма
46 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице
47 Предлог-решение за изменување на Решението за именување членови и нивни заменици за Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба
48 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кочани
49 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Kавадарци
50 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година
51 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Раздел 13001 – Министерство за транспорт и врски, Програма 2 – Сообраќај и комуникации, потпрограма 2В – Изградба на социјални станови, категоријата 48 – Капитални расходи, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС
52 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година
53 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Штип
54 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година
55 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управниот суд на Република Северна Македонија објавена во Службен весник на Република Северна Македонија број 61/21
56 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
57 Предлог-одлука за основање на Јавна установа за управување и заштита на Националниот парк Шар Планина
58 Предлог-одлука за престанок и давање на движни ствари на трајно користење на Агенцијата за цивилно воздухоплоство
59 Измена и дополнување на информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на компании - оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и другии
60 Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Лиценцирани туристички агенции
61 Измена и дополнување на информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на xрана; Останати услуги за подготвување и служење на xрана; Подготовка и послужување на пијалаци
62 Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Ноќни клубови
63 Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Категоризирани ресторани за свадби
64 Предлог-одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на недвижни ствари на општина Ѓорче Петров
65 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (КО Берово)
66 Барање за прием во државјанството по член 11 од Законот, за Родољуб Драшковиќ
67 Информација за проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна Македонија“
68 Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година
69 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на Дневен центар за деца со ментална и телесна попреченост во Општина Боговиње
70 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за проширување на постоечки простор на детска градинка во Општина Росоман
71 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во Општина Свети Николе , с. Ерџелија
72 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во општина Чашка
73 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
74 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
75 Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачка дејност за 2021 година
76 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година
77 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година
78 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип (плати)
79 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола (плати)
80 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје (плати)
81 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен Херој Орде Чопела“ Прилеп (плати)
82 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид (плати)
83 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје (плати)
84 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (плати)
85 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица (плати)
86 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола (плати)
87 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје (плати)
88 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово (плати)
89 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга (плати)
90 Предлог-одлука за доделување на средства на општинскиот ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово (плати)
91 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес (плати)
92 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар (плати)
93 Информација за потребата од преземање активности во врска со дигитализацијата на картотеките при Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков”
94 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Сeверна Македонија, поднесен од пратениците Бојан Стојаноски, Дарко Костовски, Никола Мицевски, Миле Лефков, Бети Стаменкоска Трајкоска, Јован Јаулески, Велика Стојкова - Серафимовска, Јадранка Поцкова
95 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 1 јануари до 30 јуни 2021 година
96 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3406 за КО Чаир на КП бр. 3612 на викано место/улица Алекса Дундиќ
97 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.56113 за КО Ресен на КП бр. 3186 на викано место/улица Нијази Бег
98 Понуда од нотар Љиљана Трповска од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101816 за КО Тетово 3 на КП бр. 13034 на викано место/улица Град
99 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111355 за КО Кисела Вода 2 на КП бр. 5340 на викано место/улица Хемтекс
100 Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 3442 за КО Ваташа, на КП бр. 4344, Викано место/улица 12 Другари
101 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1613 за викано место/улица 1
102 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1612/1 за викано место/улица Јужноморавски бригади
103 Понуда од нотар Сашо Василевски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.193472 за КО Драчево 2, на КП бр.7566, Викано место/Велковски круши
104 Извештај за изршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за политики на земјоделство, прехрана и шумарство на Република Италија за соработка во областа на земјоделството/