88-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.07.2021 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (552.5 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Информација за статус на предмет 52ПЛ1-ТС-1952/18 заведен пред Основен граѓански суд Скопје
2 Барање за донесување на Одлука за согласност за престанок и давање на користење на движни ствари, со Предлог-одлука
3 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
4 Информација за изработка на физибилити студија за „Изградба на мултифункционален спортски објект Авто-мото стаза“
5 Предлог-одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, со записници од седниците на Комисијата и Ранг листа
6 Предлог-одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за трговија и услуги ЗОКА ЕНЕРЏИ СОЛУШН увоз - извоз ДООЕЛ НЕГОТИНО
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
8 Информација во врска со начинот на функционирање на мобилната лабораторија за испитување на квалитет на течни горива и потреба од нејзино доопремување со опрема за мострирање и тестирање на мазут (Биро за метрологија)
9 Предлог-одлука за укинување на увозните давачки – царинските стапки за увоз на едра и едрилици
10 Информација за статусот на реализација на подготвителните активности поврзани со проектот за затворање на непрописните депонии и ѓубришта во источниот и североисточниот регион, со Предлог-одлука
11 Информација со Предлог на методологија за процена на штети настанати од природни непогоди и други несреќи
12 Информација за потпишување на Грански колективен договор за изменување и дополнување на Гранскиот колективен договор на органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија
13 Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2020 година
14 Информација за потребата од давање согласност на Одлуката за отпочнување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите на постапката за експропријација за автопатот А4 Миладиновци - Св.Николе - Штип, делница Свети Николе - Штип за одводнување и пристапни патишта, со Предлог-одлука
15 Информација за потребата од давање согласност на Одлуката за отпочнување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за Реконструкција на магистрален пат А1 (постоечки Р106) Прилеп - Градско делница од излез на Прилеп (б.станица Лук Оил) до мост на река Ленишка со патен јазол Прилеп, со Предлог-одлука
16 Информација за потребата од давање согласност на Одлуката за отпочнување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите за постапката за експропријација за Државен пат А2 Ранковце - Крива Паланка, со Предлог-одлука
17 Информација за потребата од давање согласност на Одлуката за отпочување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите на постапката за експропријација на автопат Државен пат Штип - Радовиш, со Предлог-одлука
18 Информација за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година , со Предлог-одлука
19 Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје, за период од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година, со Предлог-одлука
20 Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2020 година, со предлог - одлуки
21 Информација за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2020 година, со Предлог-одлука
22 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
23 Барање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
24 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1723)
25 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КПбр.1726)
26 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (КП бр.1729)
27 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (КПбр.1730)
28 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1731)
29 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КПбр.1742/1)
30 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1871/2)
31 Информација за неискористени финансиски средства во Посебниот фонд со Предлог-одлука за користење на неискористените средства од потсметката на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (Посебен фонд) за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица
32 Предлог-одлука за зaпишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности" -КО Прилеп (КП број 13643)
33 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – минерална вода на локалитетот „Варвара-Долна маала“, Општина Теараце, со Предлог-одлука
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Панорамика, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на с.Виштица – за изградба на главна водоводна мрежа со приклучок во приклучна шахта КО Виштица-вонград, Општина Липково, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука
37 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на артилериско боево гаѓање на Војската на Црна Гора на АП „Криволак“, со Предлог-одлука
38 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/372 на Советот од 2 март 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
39 Информација во врска со Предлог на стратегијата за родова еднаквост 2021-2026 година, со Предлог на стратегија за родова еднаквост 2021-2026
40 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2021 година
41 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
42 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
43 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
44 Предлог-одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија
45 Предлог-одлука за давање на одобрение за основање на приватна високообразовна установа - Самостојна висока стручна школа Училиште за мода Фашион Десигн Институт ДООЕЛ во с. Џепчиште, Тетово
46 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
48 Информација за исплата на пензии, за јули 2021 година
49 Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.18803 за КО Центар 2 на КП бр. 2259, викано место/улица Рилски Конгрес
50 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.68655 за КО Маџари на КП бр. 1046/4 за викано место/улица П.Наков
51 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.210 за КО Штип2 на КП бр. 2523 за викано место/улица Бабите
52 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.18644 за КО Штип-5 на КП бр. 8124, место викано Пребег
53 Известување од извршител Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје, доставен под И.бр.974/18, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.483, за КО Д Водно, Имотен лист бр.981 за КО Д Водно и Имотен лист бр.2784 за КО Карпош
54 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б-интегрираните дозволи’’
55 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност ,,Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на Република Северна Македонија“
56 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност ,,Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците“
57 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година во Државен Студенски дом „Томе Стефановски – Сениќ“-Скопје, Сметка на Буџет од самофинансирачки активности (787) и Сметка на основен буџет (603)
58 Информација за потребата од обезбедување на нов деловен простор на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, бр.03-1009/1 од 28.05.2021 година
59 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
60 Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор-Скопје, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
61 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година
62 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2020 година
63 Дополнет Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
64 Предлог на закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
65 Предлог-програма за дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019 – 2022)
66 Предлог-програма за изменување на Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
67 Информација за потребата од информирање на Комисијата за одбрана и безбедност на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување на набавката на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија со склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија со Владата на Соединетите Американски Држави
68 Информација за потребата од продолжување на набавката на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија со склучување на договор со Владата на Соединетите Американски Држави (MK-B-UCE од 01.07.2021 година)