86-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.07.2021 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (868.05 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 82-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 јуни 2021 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
1 Информација за формирање на Национално советодавно тело за младински политики, со Предлог-одлука
2 Информација за напредокот за организирање и спроведување на NATO EADRCC вежба „Северна Македонија 2021“, за период од 20 декември 2020 година до 20 април 2021 година
3 Предлог-одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје
4 Информација и извештај за напредокот во спроведување на проектот Регионален портал на деловни регистри на југоисточна Европа – Бифидекс
5 Предлог на Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID 19 врз производството на тутун, по скратена постапка
6 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361, МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364 и МХЕЦ Радовишка со реф.бр. 305
7 Информација во врска со барањето на Концесионерот Глобал Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф.бр. 7
8 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево, со Предлог – решение
9 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Пекљани“, Општина Виница, со Предлог – одлука
10 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Голем Врв“, Општина Демир Хисар, со предлог-одлуки
11 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Градиште“, Општина Штип, со предлог-одлуки
12 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „с.Отошница“, Општина Ранковце, со предлог-одлуки
13 Информација за формирање на Комисии за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Какуцин“ с.Петршино, Општина Пробиштип, „Орниче“, Општина Долнени и „Орниче 2“, Општина Долнени, со предлог-одлуки
14 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – дијабаз на локалитетот „Вирови“ с.Подлес, Општина Градско, со Предлог – одлука
15 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот „Кадиица“, Општина Ресен, со Предлог – одлука
16 Предлог - одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Шопур”, Општина Радовиш и Општина Штип, на Друштвото за трговија и услуги Вардар Ресоурцес Интернационал ДООЕЛ Скопје
17 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија, Изградба Комерц експорт - импорт Скопје на локалитетот “с.Идризово - 1“, општина Гази Баба
18 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2021 година
19 Информација за реализација на проектот Доизградба на помошно фудбалско игралиште во Зајас, општина Кичево
20 Информација за реализација на проектот реконструкција на повеќенаменски терен во Тетово
21 Барање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад , со Предлог-одлука (ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија)
22 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 10 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
23 Предлог-одлука за престанок на важење на одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Национална установа,, Уметничка Галерија -Тетово, под бр.40-2570/6 од 09 март 2021 година.
24 Информација за донесување на Одлука за размена на недвижни ствари во сопственост на Република Северна Македонија со недвижни ствари во сопственост на општина Кавадарци, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности - Арх. бр.03-134/1 ДП Прилеп
26 Предлог-одлука за запишување на правото на сопстевност на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности Арх. бр. 03-141/1 ДП Прилеп
27 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Извештај од Независниот ревизор и предлог-одлуки
28 Ценовник за изменување и дополнување на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје, со Предлог-одлука
29 Финансиски извештај за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година и Годишен извештај за работењето за 2020 година на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, со предлог - одлуки
30 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
31 Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2020 година, со Извештај од независниот ревизор и предлог-одлуки
32 Предлог-уредба за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи, овластен лекар-поединец, лекар специјалист по општа медицина или лекар специјалист по медицина на трудот, за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството
33 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за трговија, угостителство и услуги Култа Плавуш ДООЕЛ, со седиште на ул.Крушевска бр.50 - Валандово, со Предлог-одлука
34 . Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2020 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
35 Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2021 година
36 Информација во врска со формирање на работна група за разгледување на можноста за проширување на опфатот на ранливите потрошувачи на енергија во Програмата за заштита на ранливите потрошувачи на енергија
37 Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – антимон на локалитетот „Лојане“, Општина Липково
38 Предлог – одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје (патнички моторни возила)
39 Информација за Германскoто претседавање со Берлинскиот процес 2021 со платформа за настап на македонските делегации на Самитот на 5 јули и поврзаните министерски состаноци и настани од Берлинскиот процес
40 Информација за плановите за упатување на штабен персонал од Армијата на Република Северна Македонија во НАТО структурата на сили
41 Информација за одржувањето на втората сервисна магистрала од платформата за Интероперабилност
42 Информација за усвојување на правила за поставување на кабелска канализација финансирана со јавни средства како и користење на постоечка
43 Иницијатива поднесена од Димитар Филиповски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.73/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 10 и 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2013)
44 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.69/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „или наплата за противвредноста на одземените предмети“ од член 40 став 4 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019)
45 Иницијатива поднесена од адвокат Ивана Талевска - Трендафилова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.48/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 379 од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009 и 123/2013)
46 Иницијатива поднесена од Солунка Александрова Лука и други од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.70/2021 за оценување на уставноста на член 10 став 1 точка 1 од Законот за Фондот за осигурување на депозити
47 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.52539 за КО Визбегово на КП бр. 450 за викано место/улица Коњски дол
48 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.29317 за КО Синѓелиќ 2 на КП бр. 114/1 за викано место/улица Синѓелиќ
49 Понуда од нотар Зафир Хаџи Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1445 за КО Јурумлери на КП бр. 248 за викано место/улица Село
50 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 195489, за КО Драчево 2, на КП бр. 244, Викано место/улица Бабајлија
51 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.5302 и 1483 за КО Ресен на КП бр. 4232 за викано место/улица М.Трповски
52 Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.401 за КО Ајватовци на КП бр. 735 за викано место/улица Раскрсница
53 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1547 за КО Маџари на КП бр.164/2 за викано место/улица Антон Попов
54 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 1470, за КО Чаир, на КП бр. 373, Викано место/улица А.Турунџев
55 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3354 за КО Ѓорче Петров 3 Дексион на КП бр.5237 место/улица Црногорска
56 Понуда од нотар Вера Станоевска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 9641 за КО Гази Баба, на КП бр. 836, Имотен лист бр. 9640 за КО Гази Баба на КП бр. 837 и Имотен лист бр. 44997 за КО Гази Баба, на КП бр. 838
57 Информација за подготвениот Извештај за спроведување на Планот за Гаранција за млади 2020-2022
58 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
59 Информација за реализирање на Планот за конверзија на несуштинскиот имот на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија
60 Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2020 година
61 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2020 година
62 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2020 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2020 – 2022 година
63 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево" Битола, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
64 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период јануари - март 2021 година
65 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје, во период од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година
66 Годишен извештај за работата на внатрешната ревизија на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје за 2020 година (Надзорен одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје)
67 Информација во врска со напредокот на имплементација на Националниот план за намалување на емисиите од големите согорувачки инсталации во Република Северна Македонија
68 Извештај за работа на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија за 2020
69 Годишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година
70 Информација за потреба од ангажирање на волонтери заради стекнување на вештини за оспособување за работа
71 Информација со барање за превземање мерки во врска со Заштитениот предел Осоговски Планини
72 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела„ Прилеп
73 ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ЛЕКОВИТЕ
74 ИНФОРМАЦИЈА за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички водичи
75 Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
76

Одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола

77 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
78 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Одлука
79 Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица
80 Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
81 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
82 ИНФОРМАЦИЈА за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на компании - оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други
83 ИНФОРМАЦИЈА за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на регистрирани фотографски студија и фитнес центри
84 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
85 Информација со Предлог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Росоман
86 Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
87 Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
88 ИНФОРМАЦИЈА за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта
89 .Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ 
90 Предлог на закон за изменување на Законот за домување, по скратена постапка
91 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
92 Одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
93 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
94 Информација за проблемите со водоснабдувањето на населените места приклучени кон кракот кон РЕК Осломеј бр.03-1098/1 од 05.07.2021 година
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130