85-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.07.2021 - 11:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (577.12 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Младински Центар Дз (Пр+1), Општина Желино
2 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на улица Бранд Петрушев во Богданци, општина Богданци
3 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на секундарни водоводни линии за водоснабдување на нас.Речани, општина Велес
4 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на улица „Гоце Делчев“ во град Охрид, општина Охрид
5 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Комунална инфраструктура, Општина Центар
6 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Атмосферска и фекална канализација, Општина Кисела Вода
7 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Спортска сала во село Јаболчишта, Општина Чашка
8 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на водоводна мрежа кон село Топловиќ, Општина Кратово
9 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Пат Крушопе – рекреативен центар Сарај, Општина Сарај
10 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Реконструкција на центарот на градот, Општина Кичево
11 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Уредување на кеј на река Пена со урбана опрема, осветлување и шеталиште, речно корито (дел 1 и дел 2), Општина Тетово
12 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Проширување на ОУ Исмаил Ќемали с.Црнилиште, Општина Долнени
13 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на главен доводен цефковод за водоснабдување на селата Беранци, Д.Српци, Ивањевци, Св.Тодори, Трновци, Вашарекци и Лознани, Општина Могила
14 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Основен проект Водоводна мрежа во заштитена целина Крушево, Општина Крушево
15 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Основен проект за фекален колектор за трите села за с. Сопот, с.Табановце и с.Четирце, Општина Куманово
16 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на локален пат Мезовски Ливади – крак 2 и крак 4, Општина Крива Паланка
17 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Инвестиционо техничка документација за проект за изградба на линија 2 со резервоар Мерите- Оптина Штип
18 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Проект за ваккумска фекална канализација со пречистителна станица во н.м Јурумлери, Општина Гази Баба
19 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на водоводна мрежа за населба Бушани (во 3 фази), Општина Kавадарци
20 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Реконструкција и надградба на Дом на културата, Општина Демир Капија
21 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Реконструкција на болница во Општина Гостивар
22 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на улица бр.1 во с. Ногаевци, Општина Градско
23 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Потесен цефковод и резервоар за вода за пиење во с. Термник, Општина Неготино
24 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Канализациона мрежа во с.Црничани, Општина Дојран
25 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на доводен цефковод со резервоар за вода од филтер станица Пехчево до индустриска зона “Чуката” Пехчево, Општина Пехчево
26 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Градба на капела кај православите гробишта, Општина Кичево
27 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на ул. Партизанска 2, Општина Карпош
28 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на канализациона мрежа за индсустриска зона, Општина Македонска Каменица
29 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Мостот Карпош, Град Скопје
30 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Локалитет во с.Баниште, Општина Дебар
31 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Основен проект за изградба на патита во УЗ8, според ДУП за блок 22 и делови од 23 и 24, Општина Струга
32 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на фекална канализација за с.Мацево, Општина Берово
33 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Реконструкица на водоводна мрежа во Виница, Општина Виница
34 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Главен проект за средување на речно корито во сотља, техницки број 01-01/18, Општина Липково
35 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Атмосферска канализација улица 3-ти Април, Општина Пробиштип
36 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Улици во град Дебар 9Новопроектирана улица 1,2 во блок 3 локалитет “А” предвиден со ДУП, Општина Дебар