111-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.10.2021 - 12:00
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.4 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, производство и услуги Елени-Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштво за производство, трговија и услуги Тимас ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед Подгорка с.Подгорци Струга ДООЕЛ, со Предлог - одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Јока увоз-извоз ДОО Струмица, со Предлог - одлука
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Веле Дизајн Компани ДООЕЛ с.Моноспитово Босилово, со Предлог - одлука
6 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за преработка на млеко и млечни производи Лацталис МК Млекарница ДООЕЛ експорт-импорт Битола, со Предлог - одлука
7 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, производство и услуги Хемофарм-Комерц ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство и промет Дема-Стил Зоран и Дејан, експорт-импорт ДОО Скопје, со Предлог - одлука
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Акционерското друштво за производство на амбалажа од хартија и картон Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, со Предлог - одлука
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги Универзал-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, со Предлог - одлука
11 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, транспорт и услуги Бурдем-Пластик ДОО Студеничани, со Предлог - одлука
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Лутхман Бацклунд ФООДС Продуцтион ДОО Битола, со Предлог - одлука
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за прозводство, трговија и услуги Ѕ & Ѕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мислешево Струга, со Предлог - одлука
14 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Алаџови Комфорт ДООЕЛ с.Моноспитово, Босилово, со Предлог - одлука
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Биорејсер – М увоз-извоз ДОО Штип, со Предлог - одлука
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, промет и услуги Мармајоз увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
17 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги Мултихем ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
18 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Раклис Пласт ДОО увоз-извоз с.Куклиш Струмица, со Предлог - одлука
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б. Новоселски ДОО Струмица, со Предлог - одлука
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Арте Нова ДОО увоз-извоз Кочани, со Предлог - одлука
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Балканија ММ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, промет и услуги ГДИ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Жито Клас Силбо ДООЕЛ Скопје, со Предлог -одлука
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Жито Скопје Силбо ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, градежништво, инженеринг, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги Интегра Инженеринг ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
26 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитното трговско друштво за производство и промет со козметички и хемиски производи Интер Козметик ЛТД ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
27 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија Код Инженеринг Стојко Стамболиски ДООЕЛ увоз извоз Скопје, со Предлог - одлука
28 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги Колид С Тим ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село, со Предлог - одлука
29 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Конер Ист ДОО Велес, со Предлог - одлука
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ларс ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија Лидер Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз, Свети Николе, со Предлог - одлука
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото со ограничена одговорност за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз Ејуп Фејзоски, Мигрос Битола ДООЕЛ, со Предлог - одлука
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за компјутерско програмирање и консултантски услуги Итгма ДОО Скопје, со Предлог - одлука
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Металинженеринг-Јаневи ДООЕЛ с.Костурино Струмица, со Предлог - одлука
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Офис Маркет Плус ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
36 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Рафе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги ТВ Компани-Трејд ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село, со Предлог - одлука
38 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, внатрешен и надворешен промет Хартопласт ДООЕЛ Гевгелија, со Предлог - одлука
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Р&Р Метал ДООЕЛ увоз-извоз с.Скудриње Маврово и Ростуша, со Предлог - одлука
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за информатичка технологија, производство, трговија и услуги Авиценна4ит ДОО експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, услуги и производство Ангромаркетинг - Механизација увоз-извоз ДОО, Битола, со Предлог - одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица заштитно друштво за производство, трговија и услуги Андонов ДООЕЛ Свети Николе, со Предлог - одлука
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското заштитно друштво за производство, трговија, услуги, угостителска дејност, транспорт и сообраќај Андрос Фарм Охрид ДОО, со Предлог - одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија АТС Гроуп ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Биофруит ДООЕЛ Радовиш, со Предлог - одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија на големо и мало Стел Импекс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и услуги Стил Железо ДООЕЛ Тетово, со Предлог - одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз Мартекс Неделкоски Стојан ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ла Мода 2012 ДООЕЛ с.Мислешево Струга, со Предлог - одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија за вработување инвалидни лица Диадора ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Артисан Мебел ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Карамела ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Иннова Метал Тецхнологу ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње, со Предлог - одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Пеко Медикал Холдинг ДОО Струмица, со Предлог - одлука
55 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Фе-Инвест Де ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог - одлука
56 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Хортена ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог - одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Доце-Тепласт ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог - одлука
58 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ф-Ј Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог - одлука
59 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Греен Стар ДОО Битола, со Предлог - одлука
60 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Мулти Парк Изаири ДОО експорт-импорт, с.Камењане, Боговиње, со Предлог - одлука
61 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, градежништво, транспорт и услуги Интекар Глобал Корпоратион ДОО Гостивар, со Предлог - одлука
62 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштво за трговија на големо и мало Мако-Маркет ДОО Скопје, со Предлог - одлука
63 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, промет и услуги Деко-Мета увоз-извоз ДООЕЛ Селце, Прилеп, со Предлог - одлука
64 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Електрогрејачи МИС-Х ДОО Кочани, со Предлог - одлука
65 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9618/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Ронтис ДООЕЛ Велес, со Предлог - одлука
66 Информацијата за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, обработка и конзервирање на животинско месо Нуро Компани ДОО с.Камењане, Боговиње, со Предлог - одлука
67 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и услуги Новтренд ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
68 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија со текстил и текстилни производи Семак Фешн Компани Кд-Штип, со Предлог - одлука
69 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Мадал Бал Кафе ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
70 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштвото за трговија, производство и услуги на големо и мало Свисслион-Агроплод ДООЕЛ увоз-извоз Ресен, со Предлог - одлука
71 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Нирвана Фешн ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и услуги Русе Комерц Тина ДООЕЛ извоз-увоз Гевгелија, со Предлог - одлука
73 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, производство и услуги Натура Терапи ДОО Скопје, со Предлог - одлука
74 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7963/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Росал-Дс експорт-импорт Роза ДООЕЛ Неготино, со Предлог - одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Лаб Дигит ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
76 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Брако ДОО увоз-извоз Велес, со Предлог - одлука
77 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7914/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво за производство, трговија и услуги Мебел Јумис Дизајн ДООЕЛ Кочани, со Предлог-Одлука;
78 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7587/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8050/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, услуги и производство Агрома увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
79 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7943/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Отворена Трговска Групација ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
80 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7555/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7555/4 од 01.11.2018 година и изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-8016/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Мајами ДОО Идризово – Скопје, со Предлог - одлука
81 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-8002/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ингпласт ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог - одлука
82 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7534/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7534/4 од 02.11.2018 година и изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7930/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Маврово Ј-Т Доо увоз-извоз Скопје, со Предлог-Одлука;
83 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и услуги Пропоинт ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
84 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Акционерското друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони Европа-Скопје, со Предло - одлука
85 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Пластик-Пак Компани ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
86 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштво-то за производство, промет и услуги Стентон Градба ДОО с.Долно Оризари, Битола, со Предлог - одлука
87 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8038/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и производство Секе ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
88 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7516/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7938/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Кентаур-Импекс ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
89 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7528/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7918/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Салса ДОО увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
90 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интернатионал Фреш Фоод ДОО Врапчиште, со Предлог - одлука
91 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги М&М Аирспрингс ДОО Илиден, со Предлог - одлука
92 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги М&М Аирспрингс ДОО Илиден, со Предлог - одлука
93 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-ТЕ Пласт ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
94 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9600/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Детал Велд Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог - одлука
95 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Н.П.-Комерц увоз-извоз ДООЕЛ с.Зубово, Ново Село, со Предлог - одлука
96 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за информатичка технологија Иборн.Нет ДОО Скопје, со Предлог - одлука
97 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9633/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Бентон-Ни експорт-импорт ДООЕЛ, со Предлог - одлука
98 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштво-то за градежништво, инженеринг и трговија Актива Инженеринг ДООЕЛ Штип, со Предлог – одлука
99 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Мољика Виѓилент и др. ДОО експорт-импорт Тетово, со Предлог – одлука
100 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9613/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ламара Инокс ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со Предлог - одлука
101 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Рина ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
102 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7523/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7936/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Дојран Стил ДООЕЛ с.Николиќ, Дојран, со Предлог - одлука
103 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво Вебија Гајрет увоз-извоз с.Лабуништа Струга ДООЕЛ, со Предлог - одлука
104 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7917/1 од 15.10.2019 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9595/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и производство Макпрогрес ДОО Виница, со Предлог - одлука
105 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Игор Божиновски Бисера Комерц Битола ДООЕЛ, со Предлог - одлука
106 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ларс Трејд ДОО Штип, со Предлог - одлука
107 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија транспорт и услуги Еуро Инвест-Инг ДОО експорт-импорт Тетово, со Предлог – одлука
108 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска бр.13-8025/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Акционерското друштво за производство и трговија со производи од црна металургија Макстил, со Предлог - одлука
109 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес, со Предлог - одлука
110 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8023/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштво за производство, трговија и услуги Јумис ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
111 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Бел Камен Горан ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
112 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Фабриката за Квасец и Алкохол АД Битола, со Предлог - одлука
113 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9612/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, градежништво, инженеринг, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги МЗТ Инженеринг ДОО, Битола, со Предлог - одлука
114 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Инфинити Енерџи, ит Солушнс Енд Сервицес ДОО Скопје, со Предлог - одлука
115 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Миспак заштитно друштво с.Мислешево Струга, со Предлог - одлука
116 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9616/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитното друштво за трговија, производство и услуги Игнација ФМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
117  Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Бул-Билдинг ДОО Струмица, со Предлог - одлука
118 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-7973/1 од 15.10.2019 година на Металната индустрија Братство Инох ДОО Охрид, со Предлог - одлука
119 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7961/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, промет и услуги Жито-Пром Зоран ДООЕЛ Гевгелија, со Предлог - одлука
120 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7524/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7937/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за графичко печатарска дејност, трговија и услуги Дигитал Центар ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
121 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7645/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-8066/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, промет и услуги Галатекс ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
122  122. Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9625/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Супер Хит Еден ДООЕЛ Радовиш, со Предлог - одлука
123 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7536/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7935/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Дрвно индустриски комбинат Фагус ДООЕЛ Пехчево, со Предлог - одлука
124 Информација за склучување Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9622/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт Фоли-Ком ДОО увоз-извоз с. Куклиш, Струмица, со Предлог - одлука
125 Инфомација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7558/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-8022/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Мешовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги Цермат увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог - одлука
126 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-7984/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Асп-Пак заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
127 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8046/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Амикамика ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка,со Предлог - одлука
128 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за економски услуги и трговија Ројал Трее ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
129 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитното трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. Кривогаштани-Промет увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
130 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги Гоми-96 увоз-извоз ДООЕЛ Ресен, со Предлог - одлука
131 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Престиж-Дизајн ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
132 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Ми Комерц 2000 Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог - одлука
133 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Стил Кон ДООЕЛ увоз-извоз Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, со Предлог - одлука
134 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7658/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8052/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Мегатехна ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
135 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7653/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Тритекс Трејд Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп, со Предлог -одлука
136 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7929/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и трговија Стевик Марика ДОО експорт-импорт Кавадарци, со Предлог - одлука
137 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-7977/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Мактоис ДОО увоз-извоз с.Лешок, Теарце, со Предлог - одлука
138 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7593/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7593/4 од 01.11.2018 година и изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-7995/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство на делови и прибор за моторни возила Руен Инокс Автомобиле ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
139 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7573/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс кон договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7573/4 од 01.11.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8057/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица Лион ДОО, со Предлог - одлука
140 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9601/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Конти Хидропласт ДООЕЛ Гевгелија, со Предлог - одлука
141 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9592/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Империал НТТ ДОО експорт-импорт Брвеница, со Предлог - одлука
142  Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7601/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-8083/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Босут ДОО Куманово, со Предлог - одлука
143 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7651/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7651/4 од 01.11.2018 година и изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.11-8075/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и промет со здрава храна Виталиа Никола и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
144 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8026/1 од 15.10.20119 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Бошава ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог - одлука
145 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7554/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7998/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Фармaцевтската хемиска козметичка индустрија Алкалоид АД Скопје, со Предлог - одлука
146 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8032/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Ал-Макс ДОО Струмица, со Предлог - одлука
147 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги Слога Пром ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог - одлука
148 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Фармаролли ДООЕЛ Петровец, со Предлог - одлука
149 Информација за склучување Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7909/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за градежништво и трговија Нова Екобаза ДОО увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
150 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Зоди Интернационал увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
151 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Мигрос-Компани увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
152 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги ГМК-Технологија ДООЕЛ с.Косел Охрид, со Предлог - одлука
153 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги Вапекс И Јуниор ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
154 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, услуги и трговија Бучен Козјак ДОО Куманово, со Предлог - одлука
155 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7584/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8055/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија Мултитекс ДОО увоз-извоз Битола, со Предлог - одлука
156 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство, трговија и услуги Махагони ДООЕЛ Куманово, со Предлог - одлука
157 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9636/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за производство и промет на големо и мало Диме ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
158 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7551/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-8006/1 од 15.10.2019 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД, Кадино-Илинден, со Предлог - одлука
159 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8009/1 од 15.10.2019 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9597/1 од 15.10.2020 година согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции на Друштвото за градежништво, инжинеринг и трговија Актива ДОО Штип, со Предлог - одлука