104-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.09.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (543.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 99-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 август 2021 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 101-та на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 август 2021 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 102-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 август 2021 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Четириесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 септември
2 Информацијата за одржаниот 17 состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, на 23 март 2021 година
3 Информација за седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 13 ноември 2020 година
4 Информација за одржан десетти состанок (8 октомври 2020 година) и подготовка на единаесеттиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, што ќе се одржи на 23 септември 2021 преку видеоконференциска врска
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, по скратена постапка
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просветна инспекција
7 Предлог-одлука за начинот на користење и одржување на службените возила
8 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
9 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
10 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во операцијата на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина
11 Информација за формирање на Комисија за проверка на исполнетоста на условите за учество во постапките за набавки за потребите на НАТО и нејзините земји - членки, со предлог - решение
12 Извештај за склучување на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за статусот на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија и Безбедносните сили на Република Косово за време на нивното привремено стационирање на териториите на горенаведените држави
13 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (книги)
14 Предлог-одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје (КП бр. 8890/1 во КО Центар 1)
15 Информација по доставено барање одобрение за основање приватен центар за ран детски развој ,,ДА ВИНЧИ КИДС” – Карпош, Скопје, со Предлог-одлука
16 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница - Струга за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на инфектологијата
17 Годишна програма за работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2021 година, извештај за реализирани активности за 2020 година и финансиски извештај за 2020 година
18 Прашања и предлози (104)
19 Информација за текот и реализацијата на активностите и сумираните статистички податоци за Е- обуката за родова еднаквост за 2020 година
20 Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година
21 Информација за преземените мерки во врска со имплементацијата на член 8 од текстот на Договорот меѓу страните на Северноатлантскиот договор за статусот на силите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.260/20 од 3 ноември 2020 година)
22 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема Доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот- COVID 19
23 Информација за можност од донесување на Одлука за отстапување на недвижниот имот на друг државен орган без надоместок 08-2908/3
24 Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2020 година
25  Барање од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија за потребата од изменување на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор
26 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип (плати)
27 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје (плати)
28 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (плати)
29 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје (плати)
30 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид (плати)
31 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола (плати)
32 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар (плати)
33 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при РЦСОО „Ванчо Питошески“ Охрид (плати)
34 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка (плати)
35 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци (плати)
36 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга (плати)
37 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученички дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод (плати)
38 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово (плати)
39 Предлог-одлука за доделување на срeдства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје (плати)
40 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес (плати)
41 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола (плати)
42 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Митко Пенџуклински“ Кратово (плати)
43 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Имплементационен договор за спроведување на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај
44 Информација за потребата од потпишување на Договорот за воспоставување на електронски систем за поднесување на електронски поплаки и пријави поврзани со услугите кон јавната администрација
45 Информација за обезбедување на финансиски средства за исплата на плати на вработени во национални установи од областа на културата
46 Предлог-одлука за изменување на Одлуката
47 Информација во врска со претстојниот Самит на Министри посветен на железници, во организација на Постојниот Секретаријат на Транспортната заедница, во соработка со Европската Инвестициона Банка и Европската Банка за обнова и развој
48 Предлог на Закон за дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај по скратена постапка