82-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.08.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (638.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1

Записник од Сто и шеснаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 август 2020 година

2

Записник од Сто и седумнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 20 август 2020 година

3

Записник од Сто и осумнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 24 август 2020 година

4

Записник од Сто и деветнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 25 август 2020 година

5

Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права Реџепови А.бр. 30415/18 и Јусинова А.бр. 59492/18 против Северна Македонија

6

Годишен извештај на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2019 година

7

Годишна програма за работа на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2019 година

8

Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година

9

Иницијатива поднесена од адвокат Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.231/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 110 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020)

10

Иницијатива поднесена од адвокат м-р Дељо Кадиев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.225/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот: „со истиот статус на работен однос“ од член 24 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020

11

Иницијатива поднесена од адвокат Зоран Стојановски од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.28/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)

12

Иницијатива поднесена од Весел Јашари, адвокат од Кичево, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.223/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 62 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/2019) и член 98 став 3 и член 175 став 1 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2011) .

13

Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.17698 за КО Прилеп и Имотен лист бр.9513 за КО Прилеп

14

Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1059 за КО Визбегово на КП бр.1293 и викано место/улица Долни Рид

15

Понуда од нотар Лидија Симонова Трајчева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8348 за КО Штип 1 на КП бр.444 и КП бр.445 викано место/улица Герен

16

Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.68654 за КО Маџари на КП бр.1133 и КП бр.1138 викано место/улица ул.840 БИС

17

Понудата од нотар Зафир Хаџи Зафиров за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111595 за КО Центар 1 на КП бр.10920 дел 1 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 112879 за КО Центар 1 на КП бр. 10913 дел 17 викано место/улица И.р.Лола, Имотен лист бр. 112873 за КО Центар 1 на КП бр. 10901 дел 4, Имотен лист бр. 111597 за КО Центар 1 на КП бр. 10919 дел 2, 3 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 112874 за КО Центар 1 на КП бр. 10917 дел 3 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111598 за КО Центар 1 на КП бр. 10925 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111585 за КО Центар 1 на КП бр. 10900 дел 6 викано место/улица М.Т.Гологанов

18

Известување од извршител Снежана Андреевска за Заклучок за повторена прва усна јавна продажба, доставена под И.бр.1160/18 (која ќе се одржи на 25 август 2020 година)

19

Прашања и предлози /82/

20

Конечен извештај за извршена ревизија на финасиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за труд и социјална политика-Сметка на основен Буџет (637)  

21

Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема Реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година

22

Конечен извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност ,,Мерки, политики и проекти за заштита и унапредување на пчеларството во Република Северна Македонија

23

Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за втор квартал на 2020 година

24

Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период 01 април – 30 јуни 2020 година

25

Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУЛИ 2020 година

26

Акциски план за спроведување на препораките по Конечниот извештај од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на елементите на финансискиот извештај - Биланс на приходи и расходи и ревизија на усогласеност за 2018 година во Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

27

Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за јули 2020 година

28

Предлог - одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19

29

Информација за исплата на парични права од социјална заштита за август 2020 година

30

Записник од Сто и дваесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 26 август 2020 година

31

Информација за формирање на Работна група за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство со Протокол за за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година и Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

32

Информација во врска со ''Барањето за измена на предмер-пресметка и наслов на предмер пресметка во Апликационен формулар за проектот : Подобрување на условите за рурален развој,развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5 ''