81-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.08.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (661.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1

Записник од Сто и тринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 13 август 2020 година

2

Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за период од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година, со Предлог - одлука

3

Информација за одобрување на ревидирана Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година, со Предлог - одлука

4

Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2019 година, со предлог - одлуки

5

Информација за преземените активности во Централен регистар на Република Северна Македонија за промовирање на можноста физичките лица електронски да вршат регистрација на фирма преку системот за е-регистрација со користење на дигитален сертификат и степен на искористеноста на оваа можност

6

Годишна сметка за 2019 година, Годишен извештај за работењето во 2019 година, Ревизорски извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП“Стрежево”- Битола со предлог - одлуки

7

Информација со План за одржување на наставата во училиштата во учебната 2020/2021 година и Предлог - протоколи, со Записник од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство

8

Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година

9

Информација за статусот на поврзување со Централниот регистар на население, со Акциски план

10

Записник од Сто и дванаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 12 август 2020 година

11

Записник од Сто и четиринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 14 август 2020 година

12

Записник од Сто и петнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 17 август 2020 година

13

Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државна фитосанитарна лабораторија, со Предлог - одлука

14

Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи

15

Информација за работењето на Владиниот контакт центар за информации за економските и други поврзани мерки донесени за справување со негативните економски и социјални последици од Ковид со известување за поплаките од граѓаните и анализа на проблемите и отворените прашања

16

Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Ибраим Адеми против Република Северна Македонија А.бр. 27678/17 и 19 други апликации

17

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година

18

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2019 година

19

Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2019 година, со извештај на независниот ревизор

20

Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У бр.201/2020 година од 24 јуни 2020 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 3 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/2020), донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-5004/1 од 5 јуни 2020 година

21

Иницијатива поднесена од Викторче Миленковски од Делчево, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.18/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 256 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019)

22

Иницијатива поднесена од Катерина Поповска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.226/2020, за поведување на постапка за оценување наодредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2011).

23

Понуда од нотар Стела Лазаревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192565в за КО Драчево на КП бр.785 викано место/улица Јурија

24

Понуда од нотар Стела Лазаревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4812 за КО Сингелиќ 2 на КП бр.2394 дел 1 викано место/улица Р.Ковачевиќ

25

Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93483 за КО Битола 4 на КП бр.9551 викано место/улица Браќа Миладиновци 35

26

Кадровски прашања /81/

27

Прашања и предлози /81/

28

Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ)

29

Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови

30

Извештај за финансиското работење на ЈП “Стрежево” - Битола за првото тромесечие од 2020 година, од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година

31

Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период април - јуни 2020 година

32

Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип, за периодот од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020 година

33

Извештај за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија за 2019

34

Информација за вкупниот одземен (конфискуван)имот,имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 1 јануари 2020 година до 30 јуни година

35

Информација за работењето на Компензационите фондови од странска помош со прилог извештаи за 2018 година усвоени од Комисијата за менаџмент со Компензационите фондови на седницата одржана на ден 23.12.2019 година

36

Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија, за периодот 1 Јануари до 30 Јуни 2020 година

37

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2019 година

38

Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, заклучно со јуни 2020 година на ТАВ Македонија

39

Информација за работа на Интер ресорска консултатвна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019

40

Извештај за работата на Држаниот инспекторат за локална самоуправа за 2019 година (Државен инспекторат за локална самоуправа)

41

Информација за исплата на пензии за месец август 2020 година

42

Информација во врска со потребата од продолжување на основна обука за полицаец во Центарот за обука во Министерството за внатрешни работи со Предлог – Протокол за спроведување на основна обука за полицаец во услови на постоење на корона вирус Covid-19

43

Информација за навремена и редовна исплата на парични права од социјална заштита, заштита на децата и згрижувачките семејства, за корисници кои биле клиенти на „Еуростандард банка“ АД Скопје

44

Информација за превземени соодветни активности за надминување на дадени ситуации, предизвикани од CОVID - 19 и непречена делумна реализација на Акциониот план за периодот 1 јануари - 31 декември 2020 година за поднесување барања и издавање на изготвени пасоши преку дипломатско конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во Берлин (вклучително и Конзуларното одделениево Бон), Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана.