80-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.08.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (422.74 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за промена на името на Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО во Брисел во Постојана Делегација на Република Северна Македонија при НАТО во Брисел
2 Информација за начинот на користење на здравствени услуги и за надоместок на трошоците за користење на здравствени услуги во Воено медицинскиот центар и во здравствените установи во Република Северна Македонија, на припадниците на командата на Бригадата на Југоисточна Европа - СЕЕБРИГ (South East Europe Brigade - SEEBRIG), со Предлог – одлука
3 Записник од Сто и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 август 2020 година
4 Записник од Сто и десеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 август 2020 година
5 Записник од Сто и единаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 август 2020 година
6 Информација со прилози согласно Извадокот од Нацрт-записникот од Седумдесет и осмата седница на Владата, одржана на 28 јули 2020 година, во врска со работата на Работната група за справување со последиците од т.н. „Проект Скопје 2014“, доставена од координаторот на Работната група и советник за урбанизам и градежништво на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, проф. д-р Мирослав Грчев
7 Информација за сметководствено - финансиско работење за сметката од донација „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој I фаза на спроведување - 0400100078785Б4
8 Информација за можноста за вклучување во процес на глобална Дијагностика на капацитети за хидрометеорологија преку Зелениот климатски фонд
9 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Ивана Андреевски против Република Северна Македонија, А.бр. 45672/17, со Предлог - одлука
10 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Адиловска против Северна Македонија А.бр.42895/14
11 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Антовски и други против Република Северна Македонија, А.бр. 68160/17
12 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбовна активност, со Предлог - одлука
13 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ COMBINED RESOLVE XIV” во Сојузна Република Германија
14 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CARPATHIAN EAGLE” во Република Романија
15 Кадровски прашања /80/
16 Прашања и предлози /80/
17 Информација во врска со одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на општина Пласница
18 Информација со План за одржување на наставата во училиштата во учебната 2020/2021 година