79-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.08.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (498.23 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за програмата на Германското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија
2 Записник од Сто и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 5 август 2020 година
3 Записник од Седмата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 5 август 2020 година, со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
4 Годишна сметка и Годишен извештај за работата на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2019 година, со Ревизорски извештај и Предлог - одлука
5 Барање согласност за спроведување на постапка за јавна набавка на компјутерска и серверска опрема
6 Информација за измена на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
7 Информација со ревидиран Акциски план за формализирање на неформалната економија 2018-2020 година
8 Извештај за реализацијата на судскиот буџет за 2019 година
9 Записник од Сто и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 29 јули 2020 година
10 Записник од Сто и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 јули 2020 година
11 Записник од Сто и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 4 август 2020 година
12 Предлог - одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за економија
13 Информацијата за избор на компанија која ќе врши поништување, односно отуѓување средства согласно приложени табели, со Предлог - одлука
14 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
15 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2019 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
16 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Холанд Фарминг Македонија ДОО и Стефан Димковски против Северна Македонија, А.бр. 83901/17, со Предлог - одлука
17 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Стрезовски и други против Република Северна Македонија, А. бр. 14460/16, 14958/16, 14962/16, 14966/16, 27884/16, 16064/17, 20229/17, 30206/17 од 27 февруари 2020 година, со Предлог - одлука
18 Информација за Национална таксономија за сајбер инциденти и членство во MKD-CIRT
19 Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца - центар за ран детски развој ,,БАЛТАЗАР” во Куманово, со Предлог - одлука
20 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хематологија - Скопје (медицинска опрема)
21 Ревидирани финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година
22 Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Македонија во 2019 година на Aгенцијата за супервизија на осигурување
23 Иницијатива поднесена од Дејан Павловски, Кратово доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.224/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 48 став 1 точки 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.14./2010)
24 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.41863 за КО Прилеп на КП бр.23696 место/улица Осоговска
25 Понуда од нотар Џеват Буџи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93356 за КО Чаир на КП бр.1036,КП бр.1037.КП бр.1038,КП бр.1048,КП бр.1049,КП бр.1056,КП бр.1255,КП бр.1258 место/улица Дижонска
26 Кадровски прашања /79/
27 Прашања и предлози /79/
28 Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија во периодот јануари – јуни 2020 година
29 Информација за преземените и планираните активности за воспоставување на кредитно-гарантна шема во Република Северна Македонија
30 Информација за имплементација на Акциски план за вработување 2018-2020 година
31 Информација за реализација на вон наставните активности на училиштата поврзани со антикорупциска едукација на учениците
32 Тримесечен финансиски извештај на Јавно претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, за период јануари-март 2020 година
33 Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година
34 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за јуни 2020 година