78-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.07.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (588.14 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Сто и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 јули 2020 година
2 Предлог - одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична, прекршочна и во управна постапка
3 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности - ДП Штип - 03-362/20
4 Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2021-2023 година
5 Информација за контрибуција на Република Северна Македонија во Доверителниот фонд на НАТО за справување со пандемијата КОВИД-19
6 Информација за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”
7 Годишен извештај за 2019 година на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
8 Иницијатива поднесена од Ајдован Адемоски, почесен конзул на Република Турција во Република Северна Македонија и други, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.219/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за данокот на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.261/2019)
9 Записник од Сто и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 24 јули 2020 година
10 Записник од Сто и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 27 јули 2020 година
11  Предлог - одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 17 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука (4)
12 Информација за плановите за учество на Република Северна Македонија во операцијата на НАТО во Косово – КФОР
13 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Авто Атом Доо Кочани против Северна Македонија А.бр.21954/16, со Предлог - одлука
14 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за промена на името на Домот (т.е. Јавната здравствена установа Здравствен дом - Пехчево)
15 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип (медицинска опрема - ангиографска цевка и УПС - Систем за непрекинато напојување на ангиографот)
16 Предлог - одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија
17 Предлог - одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година
18 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2019 година
19 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2019 година
20 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.217/2020 од 01.07.2020 година, за поведување постапка и оценување на уставноста и законотоста на Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Уредбата за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр. 44-3992/1 од 12 мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 123/20) и Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Уредбата за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр. 44-6309/1 од 22 јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 169/20)
21 Статут на МИТ Универзитет Скопје
22 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1354 за КО Сингилиќ 1 на КП бр.1657 место/улица УЛ.1754 бр.11
23 Прашања и предлози /78/
24 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2020 година
25 Информација за објавените огласи за јавни набавки во месец јуни 2020 година (Биро за јавни набавки)
26 Информација во врска со примената на Законот за следење на комуникациите
27 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување
28 Информација за исплата на парични права од социјална заштита за јули 2020 година