74-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.07.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (611.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Деведесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 јули 2020 година
2 Информација за потребата од реструктуирање на заемот од Светска Банка за Проектот за надградба и развој на патиштата во износ од 83 милиони евра и продолжување на времетраењето на проектот
3 Информација во врска со потребата за времено мирување на обврските од Договорот за финансиска поддршка
4 Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на Собранието на акционери на РЕКРЕАТУРС АД Белград, закажана за 10.07.2020 година
5 Предлог - одлука за утврдување на Списокот на учесници и надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и одобруваат нивните сертификати врз основа на релевантните информации од претседавачот и/или учесниците на Процесот Кимберли
6 Информација за продолжување на поддршката за Microsoft лиценците кои се користат за ИКТ проекти
7 Протокол за работа на Дневни центри за деца / лица со попреченост
8 Информација со акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во ЈЗУ Клиника за неврохирургија - Скопје
9 Акциски план за реализација на препораките од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор по извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип за 2018 година
10 Записник од Осумдесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1 јули 2020 година
11 Записник од Деведесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 јули 2020 година
12 Записник од Деведесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јули 2020 година
13  Записник од Деведесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 јули 2020 година
14 Извештај за работењето на АД „МИА“- Скопје за 2019 година, Годишен финансиски извештај за 2019 година, Годишна сметка за 2019 година, Ревизорски извештај за 2019 година и Извештај од извршена контрола од Надзорниот одбор, со предлог – одлуки
15 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижност ДП 03-253/20 ДП Куманово
16 Информација за избор на Адвокатска канцеларија од Република Бугарија за застапување на Република Северна Македонија пред редовен суд во Република Бугарија за признавање на судска одлука и за извршување на судска одлука СТР-0706-1/20
17 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2019 година, со Извештај на независните ревизори, со предлог - одлуки
18 Информација за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување, со Предлог - одлука
19 Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи
20 Предлог - одлука за утврдување на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (центар за обука на пилоти)
21 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Проф. Д-р. Димитар Арсов” – Крива Паланка (патничко моторно возило)
22 Годишен извештај за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за за 2019 година
23 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2019 година
24 Статут на Американски универзитет на Европа - ФОН
25 Посебен извештај за констатираните состојби од повторната посета на воспитно-поправниот дом Тетово (кој функционира во КП Затвор Охрид)
26 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.199/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „точка 6“ од ставот 4 на член 24 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013, 164/2013, 138/2014, 154/2014, 192/2015 и 39/2016) и Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019)
27 Иницијатива поднесена од ЕКОЛОШКА ГРУПАЦИЈА „ГРИН ПАУЕР“ и други од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.196/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за шуми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147//2013, 43/2014, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015, и 39/2016)
28 Иницијатива поднесена од Бојан Милчин и Офелија Џорлева од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.39/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 88 став 3 од Законот за административните службеници
29 Понуда од нотар Арбана Дестани-Адеми од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.643 за КО Шупли камен на КП бр.2103
30 Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано место/улица Бунариште
31 Прашања и предлози /74/
32 Информација за плаќање на обврските за членството на Република Северна Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2020 година
33 Годишен извештај на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2019 година
34 Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на договор за јавна набавка на медицинска опрема - дигитални РТГ апарати за потребите на ЈЗУ во Република Северна Македонија
35 Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во 2019 година
36 Кумулативен и споредбен биланс на успех за прв квартал 2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје
37 Кумулативен и споредбен биланс на успех за втор квартал 2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје
38 Кумулативен и споредбен биланс на успех за трет квартал 2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје
39 Кумулативен и споредбен биланс на успех за четврт квартал 2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје
40 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
41 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за „Воздухопловен потсетник“
42 Информација за потребата од утврдување на текстот на Меморандум за разбирање и Технички договори за сервисна поддршка и овластување на државниот секретар на Министерството за одбрана за потпишување на Меморандум за разбирање, Технички договори за сервисна поддршка и Пакети за сервисна поддршка меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за одбрана и НАТО Организацијата за комуникации и информации претставувана од НАТО Агенцијата за комуникации и информации во врска со консултација, команда, контрола, комуникации, разузнавање, набљудување и извидување
43 Информација за поттикнување на безготовинските плаќања кај единиците на локалната самоуправа
44 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Трајковски и Чиповски против Северна Македонија А.бр. 53205/13 и 63320/13, пресуда на ЕСЧП од 13 февруари 2020 година и потребата за преземање на итни индивидуални мерки за извршување на пресудата на ЕСЧП