72-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.06.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (481.14 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Годишен извештај за работењето на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во 2019 година (Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија)
2 Записник од Осумдесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 јуни 2020 година
3 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година, со Извештај на независен ревизор и предлог-одлуки
4 Годишна сметка на АД за аеродромски услуги, Аеродороми на Република Северна Македонија, во државна сопственост за 2019 година, Годишен извештај за работењето на АД за аеродромски услуги, Аеродороми на Република Северна Македонија, во државна сопственост за 2019 година и Извештај за резултатите од контрола на Надзорен одбор над управувањето со АД за аеродромски услуги, Аеродороми на Република Северна Македонија, во државна сопственост за 2019 година, со Предлог-одлука
5 Информација во врска со Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација (Управа за имотно-правни работи)
6 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за ТИРЗ и Друштво за производство, трговија, преработка и услуги Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
7 Информација во врска со потребата од постоење банкарска сметка при упис / отворање фирма во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија
8 Информација за начинот на имплементација на Еврокодовите-европски стандарди за проектирање на градежни конструкции
9 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/458 на Советот од 27 март 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија
10 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во период јануари - март 2020 година
11 Јавен повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД-Скопје
12 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.187/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „ставот 3 на“ од член 70 став 5, делот „ставот 4 на“ од член 70 став 8 и делот „ставот 4 на“ од член 70 став 10 од Законот за внатрешна пловидба
13 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.126/2020 година од 27.05.2020 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија
14 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.92984 за КО Чаир на КП бр. 179 дел викано место/улица Босна и Херцеговина
15 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3607 за КО Центар 1 на КП бр.3985 викано место/улица П.Пчински
16 Прашања и предлози /72/
17 Информација за напредокот во спроведувањето на „Планот за имплементација на Стратегискиот Одбранбен Преглед (СОП) 2018“
18 Информација за објавените огласи за јавни набавки во месец мај 2020 година
19 Информација со Акциски план за Проектот за развој и имплементација на нов Национален едношалтерски систем (NSW) финансиран со кредит на Светска банка (Царинска управа)
20 Информација за реализација на активностите од Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Македонија (2015-2019) во 2019 година
21 Информација за текот на реализацијата на Националната стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората, 2019-2023 година
22 Акциски план за имплементација на дадените препораки од конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија за 2018 година
23 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период јануари-март 2020 година
24 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус – производи од животинско потекло
25 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец мај 2020 година
26 Годишен извештај за реализација на програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година
27 Информација за извршување на Одлуката на Уставниот суд на Република Северна Македонија у.бр.45/2020 година („Службен весник на РСМ“ бр.143/2020)
28 Информација за статусот на проектот - Реконструкција на железничката пруга Куманово - Бељаковце
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130