70-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.06.2020 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (472.51 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Седумдесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 17 јуни 2020 година
2 Записник од Седумдесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 јуни 2020 година
3  Записник од Седумдесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 јуни 2020 година
4 Предлог - програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година
5 Предлог - програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година
6 Среднорочна програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковните резерви за период 2021-2025 година
7 Предлог - програма за изменување на Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година
8 Информација за Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година, со Предлог - програма
9 Информација за донесување на Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година, со Предлог - програма
10 Барање на согласност за набавка на услуги
11 Предлог - уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година
12 Предлог - одлука за укинување на Одлуката за укинување на увозната давачка - царинската стапка за живо јагне
13 Информацијата за надградба на порталот „Отворени финансии“ со објавување на трансакции на Единиците на локална самоуправа (ЕЛС) и нивните буџетски институции
14 Информација за процесот на подготовка на Доброволен национален преглед и подготовка на Брза интегрирана проценка за имплементација на Агендата 2030 и Целите за одржлив развој на Обединетите нации
15 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Јавното претпријатие Камена Река МК
16 Предлог - одлука за давање на правото на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Битола
17 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба
18 Предлог - уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година
19 Предлог - решение за изменување на Решението за назначување на членови на Дигиталниот форум за информатичко - комуникациски технологии
20 Предлог - програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година
21 Предлог - програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија
22 Предлог - програма за изменување и дополнување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година
23 Предлог - програма за измена на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година
24 Предлог - програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година
25 Предлог - програма за изменување на програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година
26 Предлог - програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година
27 Предлог - програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година
28 Предлог - програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
29 Предлог - програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентски стандард за 2020 година
30 Предлог - одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје
31 Предлог - одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2020/2021 година
32 Предлог - одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2020/2021 година
33 Предлог - одлука за давање согласност за бројот на студентите кои се запишуваат на трет циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во академската 2020/2021 година
34 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
35 Кадровски прашања /70/
36 Прашања и предлози /70/
37 Информација за потребата од реконструкција на постојниот деловен простор на Државната комисија за спречување на корупцијата
38 Информација во врска со извршената евалуација по Jавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минералнa суровинa – термоминерална вода на локалитетот “Стрновец“, општина Старо Нагоричане по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот “Стрновец“, општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1 од 16.07.2019 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/19), со Предлог - одлука
39 Предлог - одлука за давање на согласност на договорот за закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и КИЕЛ НМК ДООЕЛ Желино
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130