7-ма седница на Влада

Седницата се одржа на: 
10.02.2020 - 17:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (859.44 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за програмата и приоритетите на Хрватското претседателство со Советот на Европската Унија, со презентација
2 Информација за состојбите и извршените посети во општинитe Охрид, Струга, Ресен, Вевчани и Дебрца
3 Информација за присуството на Реактивната Мониторинг Мисија на УНЕСКО
4 Информација за извршен инспекциски надзор на изграда на градби од прва категорија на подрачјето на општините Охрид и Струга и Информација за превземените активности на овластените градежни инспектори за наведените подрачја
5 Извештај за утврдена состојба на бесправно доградените објекти во Старата Скопска Чаршија
6 Збирен извештај за настанатите штети од елементарните непогоди кои ги зафатија општините:Василево, Гази Баба, Могила и Прилеп
7 Одлука за утврдување на висина на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје, со Предлог - одлука
8 Информација за користење на неповратни средства за техничка помош преку Кредитната Банка за обнова КфВ, во рамки на Програмата за обновливи извори на енергија
9 Информација во врска со барање за овластување на Општина Кавадарци за самостојно решавање на состојбата од областа на управување со отпад на подрачје на Општина Кавадарци
10 Информација за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице на кое е предвидено изградба на објекти од јавен интерес од локално значење – изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура предвидена со ДУП за дел од УБ 11.01 и УБ 11.05, со Предлог-одлука
11 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна река, со Предлог - одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, со Предлог текст на претквалификациска документација и Јавен повик
12 Информација за склучување на билатералниот договор помеѓу Европската Унија и Владата на Република Северна Македонија за ко-финансирање на големиот инвестициски проект за отпадни води во агломерацијата на Битола
13 Информација во врска со барањето за пренос на удел во Концесионерот Хидро Еко Инженеринг ДОО Скопје, со Предлог - одлука
14 Информација за приклучување на Република Северна Македонија кон ISA2 програмата со извештај за завршеното усогласување на содржината на Договорот
15 Информација за обезбедување на простории за Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
16 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, за периодот од 1 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година
17 Информација за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Скопје 1”, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ на ТИРЗ “Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Скопје 2”, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип“, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга“, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица“,предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово“,предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница“, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Делчево“, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Кичево“,предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Радовиш“,предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп“, предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија, со Предлог одлуки
18 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН”- Скопје за 2020 година, со Предлог-одлука
19 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2020 година, со Предлог - одлука
20 Информација за проектирање на државен пат А1, делница Прилеп - Ленишка река на ниво на нов експресен пат и реализација на проектот во рамки на ИПА 2 (СОПТ 2014-2020)
21 Предлог - програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2020 година
22 Информација за реализација на проектот, реконструкција на повеќенаменско спортско игралиште во н.м.Црнилиште-општина Долнени
23 Информацијата со Предлог - решение за назначување на претставник на Република Северна Македонија во Заедничкиот Комитет за сукцесија на архивите од Анексот Г (Анексот Д) на Спогодбата за прашања на сукцесија
24 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности дп.бр.03-668/19 (Гостивар)
25 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.у.бр.81/19 (Нов Елаборат) КО ЦЕНТАР
26 Информација со предлог - мерки за подобрување на рангот кај индикаторот Плаќање даноци во Извештајот Doing business (Министерство за финансии-Управа за јавни приходи)
27 Предлог - закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, по скратена постапка
28 Информација за акредитација на „Единица за имплементација на проекти од ИПА II при Јавното Претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје“, како дел од Оперативната структура за Секторска оперативна програма за транспорт 2014-2020
29 Информација за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 7 „Тработивиште“ – Делчево бр.42-6789/1 од 12.08.2014 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечкото здружение „Острец“ – Делчево, Предлог – одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Тработивиште“ во ловен реон Делчево и Предлог - одлука за давање на присилна концесија на дивечот во ловиштето на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми„ – Скопје
30 Информација за спроведување на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Зелениково“ - Скопје со кое управува концесионерот Друштво за лов, трговија и услуги „Форестер Хантинг Агенси“ од Скопје, со Предлог - одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог - одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“-Скопје (клучка „Стенковец“), подделница 1-проширување на постоен пат А4 од ГП „Блаце“ до с. Блаце до ниво на автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. Блаце КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Б3–големи угостителски единици, КО Челопек - вонград, општина Брвеница, со Предлог - одлука
33 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДЗПТУ Еригон Голд ДОО Росоман ул.11-ти Октомври бр.9 Росоман, со Предлог-одлука (44-481/1)
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДЗПТУ Еригон Голд ДОО Росоман ул.11-ти Октомври бр.9 Росоман со Предлог-одлука (44-483/1)
35 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДППУ АГРОРАДОМАК Дооел с.Р'жаничино о.Петровац, со Предлог - oдлука
36 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за планирање на просторот во 2018 година
37 Информација за потребата од склучување Анекс Договор број 2 на Договорот за проектот Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на спроведување, број 09-8508/1 од 20.12.2017 година
38 Информација во врска со потпишување Договор за реализација на проект од Зелениот климатски фонд со Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите Нации
39 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Макпетрол, Струга, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
40 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Макпетрол, Маврово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
41 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Модерн Инн, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
42 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Два Бисера – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
43 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ИМПЕРИАЛ - Струга, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
44 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Буџак 91 Емаа - Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
45 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Интернационал, Велес, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
46 Предлог - закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против криумчарење мигранти
47 Информација за проектот „Набавка на хардвер и софтвер за системот „Централен регистар на население" 
48 Информација за одржување на системот „Централен регистар на население“
49 Информација за одржување на платформата за електронско давање на услуги (eSDP)
50 Информација за превентивно и адаптивно одржување на системот за плаќање на таксени марки преку СМС (eNAPSYS)
51 Информација за Одржување на LMS (Систем за управување со учењето)
52 Информација за одржувањето на втората сервисна магистрала од платформата за Интероперабилност
53 Информација за повеќегодишна јавна набавка за превентивно и адаптивно одржување на системот ЕНЕР
54 Информација за потреба од преземање на мерки и активности поврзани со Националниот портал за електронски услуги
55 Информација со Предлог - одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Охрид
56 Информација со предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општини (бироа и столови)
57 Информација за подготовката на петнаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија кој ќе се одржи на 13 февруари 2020 година во Брисел
58 Предлог – одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација во Република Северна Македонија
59 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1721 на Советот од 14 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив
60 Информацијата за изменување на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
61 Информација за текот и прогресот на планот за вработување на 32 здравствени медијатори за фискална 2019/2020 година во јавните здравствени установи
62 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци (книги за потребите на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци)
63 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (книги за потребите на ЈОУ Библиотека „Искра“ Кочани)
64 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни стварина општина Свети Николе (книги за потребите на Градската библиотека „Гоце Делчев“ Свети Николе)
65 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (книги за потребите на Јавна општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп)
66 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (книги за потребите на ЛУ Библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино)
67 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (книги за потребите на Јавна општинска установа- библиотека „Тане Георгиевски” Куманово)
68 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (книги за потребите на Јавна локална библиотека „Илинден“ Делчево)
69 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (книги за потребите на Јавна установа Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје)
70 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (книги за потребите на ЛУ Библиотека „Благој Јанков - Мучето“ Струмица)
71 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (книги за потребите на Јавна општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“ Виница)
72 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (книги за потребите на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес)
73 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (книги за потребите на Општинска народна библиотека „Браќа Миладиновци“ Радовиш)
74 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Крива Паланка (книги)
75 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево (книги)
76 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (книги за потребите на Дом на културата „Димитар Беровски“ - Берово)
77 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (книги за потребите на Општинска установа Дом на култура „Македонски Брод“ - Македонски Брод)
78 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар (книги)
79 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (книги за потребите на Јавна општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ - Валандово)
80 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга (книги)
81 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (книги за потребите на Општинската установа Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево)
82 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ Тетово (книги)
83 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (книги за потребите на Општинска установа Дом на културата „Злетовски Рудар“ – Пробиштип)
84 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (книги)
85 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (книги за потребите на Општинска установа Дом на културата „Драги Тозија“-Ресен)
86 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (книги)
87 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Библиотека АЛ-БИ с. Бабино, Демир Хисар (книги)
88 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (книги за потребите на Дом на култура „Илинден“ - Демир Хисар)
89 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците (книги)
90 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за периодот од 1 јули до 31 декември 2019 година
91 Барање за давање на автентично толкување на член 204 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,113/14, 20/15, 33/15, 72/15,129/15, 27/16,120/18 и 110/19), поднесено од пратеникот Нола Исмајлоска Старова
92 Барање за давање на автентично толкување на член 76 став 1 точка 7 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија" број 58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 ,198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 96/19), поднесено од пратеникот Иван Стоилковиќ
93 Иницијатива поднесена од Катица Тасева од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.164/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.7/2019)
94 Понуда од Нотар Сашо Клисаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ. бр.189357 за КО Драчево 2 на КП бр.2016 дел 1 викано место/улица Чупријан, ИЛ бр.192486 за КО Драчево 2 на КП 2061 дел 1 викано место/улица Чупријан
95 Понуда од Нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ.3381 за КО Бутел на КП бр.2098 викано место/улица Бара
96 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 3391 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.6265 викано место/улица Крсто Раковски
97 Налог од Извршител Весна Деловска од Скопје. за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр. 2663/2018
98 Кадровски прашања /7/
99 Прашања и предлози /7/
100 Информација за концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
101 Информација во врска со предлог Договорот за соработка помеѓу земјите членки на BLUE MED - функционален воздушен блок и Република Северна Македонија
102 Информација за обезбедување на дополнителни средства за завршување на Проектот Изградба на Судница во КПУ-КПД Идризово, Скопје и реконструкција на КПУ Затвор Битола, Битола
103 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Јакимовски и Кари превоз против Северна Македонија, А.бр. 51599/11
104 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Техно-интерекспорт Душко ДООЕЛ против Северна Македонија, А.бр. 22078/17 и 22530/17
105 Информација за потребата од донесување на одлуки за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за катастар на недвижности, на Министерството за финансии-Управа за јавни приходи, и на Министерство за правда- Управа за водење на матични книги и Одлука за престанок и за давање на заедничко користење на недвижни ствари на Министерство за финансии, Агенција за катастар на недвижности, Министерство за правда-Управа за водење матични книги и Министерство за финансии-Управа за јавни приходи со Предлог-одлуки
106 Предлог - одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2020 година
107 Предлог - одлука за давање на трајно користење без надомест на недвижна ствар на Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
108 Информација за потпишување на Договорот за соработка во одбраната помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
109 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Битола
110 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип
111 Предлог - решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за вршење на стопански риболов на риболовни зони
112 Информација за преземање на мерки и активности на риболовното подрачје Охридско езеро по Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за едностран раскин на Договорот за концесија на рибите за вршење на стопански риболов
113 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема – ангиограф за потребите на ЈЗУ Клиничка болница Тетово
114 Информација за формирање Комисија за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје, со Предлог - решение
115 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за оформување на хибридна мулти-функционална операциона сала со изведување на потребните градежни работи и набавка на потребната медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија, Скопје
116 Предлог - одлука за престанок на користење на недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија корисник Јавна здравствена установа Општа Болница Велес и пренесување право на сопственост на наедвижната ствар на Општина Велес без надомест
117 Информација за преземените активности и организациони аспекти во пресрет на македонско-бугарското ко-претседавање со „Берлинскиот процес 2020 (БП-2020) и за престојниот Состанок на министрите за надворешни работи во рамките на БП-2020 (Скопје, 10 март о.г.)
118 Предлог - одлука за намалување на царинските стапки за други производи од гума, освен од тврда гума, други производи од железо или од челик и изолациони делови од керамички материјали
119 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги МАРИЈУПХАРМА ДОО експорт-импорт Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
120 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
121

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, општина Илинден, со Предлог - одлука