5-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
28.01.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (884 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка

Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштита на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36) со Предлог на Извештај

1

Информација за потреба од поврат на двојно уплатени акцизи по основ на користена и целосно вратена позајмица на гориво Еуродизел БС на сметка на ЈСП - Скопје

2

Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука

3

Барање за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, со Предлог - одлука

4

Информација во врска со спроведената постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ “Глажња” и ” МХЕЦ “Липково”, со Предлог - одлука

5

Предлог - тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини

6

Информација во врска со Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија

7

Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 3/2019 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.217/19), со Предлог – одлукa

8

Предлог - закон за заштита на личните податоци

9

Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година

10

Годишен извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип за 2018/19 година

11

Годишен план за работа за 2020 година на Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од Граѓаните на Република Северна Македонија

12

Информација за надзор над функционалноста на АКМИС по судовите

13

Барање за итна изградба на поликлиника во Општина Бутел

14

Информација за изградба на 10 баскет игралишта

15

Информација за реализација на проектот санација на пешачка -„Трим“ патека во општина Кисела Вода

16

Информација за реализација на проектот за адаптација на куглана во спортсака сала „Боро Чулевски“ во општина Битола

17

Барање согласност за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост, за 2019 година, со Предлог - одлука

18

Предлог - одлуки за давање за отстапување на одземени предмети (разна стока) со правосилни одлуки/пресуди

19

Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.ДП.Бр.03-729/19 (Охрид)

20

Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Kатастарот на недвижности.У.Бр.200/17 (КО Кисела Вода 2)

21

Предлог - одлука за вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2020 година

22

Предлог - одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2020 година

23

Предлог - одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2020 година

24

Информација за пополнување податоци во електронскиот систем за мониторинг на имплементацијата на Рамката за акција од Сендаи (2015-2030 година)

25

Предлог - закон за изменување на Законот за домување, по скратена постапка

26

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности, по скратена постапка

27

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат, по скратена постапка

28

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, по скратена постапка

29

Информација за Програмата на Економски Реформи 2020-2022 година, со текст на Програма

30

Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 1/2019 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.222/19), со Предлог – одлукa

31

Информација за спроведената постапка по објавениот јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга со Предлог - oдлуки за давање на дивечот во ловиштата на користење-концесија и Предлог – oдлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во дел од ловиштата објавени во Јавниот повик

32

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на линиски вод Долгаш КО Евла, општина Центар Жупа, со Предлог - одлука

33

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена A4–времено сместување КО Сујаклари, општина Велес, со Предлог - одлука

34

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3- сервиси со придружни објекти КО Речица, општина Куманово, со Предлог - одлука

35

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДПЗТУ Џемал и Беџет ДОО ул.1 с.Доленци Битола, со Предлог - одлука

36

Информација во врска со активностите за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд и назначување на Контакт лице за Зелениот климатски фонд

37

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за oбјавување на законите и на другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“, по скратена постапка

38

Информација за ревизија на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022

39

Информација со Предлог - одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Општина Куманово

40

Извештај од анализата на нацрт-стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата,содржината и нивната усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година

41

Предлог - одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово

42

Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „GOLDEN FLEECE“ во Република Грција

43

Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „KFOR 27“ во Сојузна Република Германија

44

Предлог - одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Украина, носители на небиометриски патни исправи

45

Информација за измена на Решение за именување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги бр.44-6154/1 од 31.10.2017 година, со Предлог - решение

46

Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

47

Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес

48

Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (45-10578/1)

49

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет Св. Климент Охридски Битола

50

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово

51

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип

52

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” Штип

53

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид

54

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола

55

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје

56

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна Македонија

57

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)

58

Статут на Универзитетот „Евро - Балкан“ во Скопје

59

Иницијатива поднесена од Тодор Петров од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.157/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 73 ставови 6, 7 и 8 од Законот за лековите и медицинските помагала.

60

Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен

61

Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.5234 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.12987 викано место/улица Р.Батино бр.15 А

62

Понуда од Нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр111593 за КО Центар 1 на КП бр.10912 викано место М.Т. Гологанов, Имотен лист бр.111583 КО Центар 1 на КП 10913 викано место И.Р. Лола, Имотен лист бр.111594 КО Центар 1 на КП бр.10903 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111589 КО Центар 1 на КП 10904 викано место М.Т. Гологанов, Имотен лист бр.111584 КО центар на КП бр.10902 викани место М.Т. Гологанов

63

Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.94890 за КО Ѓорче Петров на КП бр. 94890

64

Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.959937 за КО Чаир на КП бр.1173/2 и 1173/7 викано место/улица 2 Мак.Бригада бб

65

Известување од Извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување доставено под И.бр.653/18

66

Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за трета усна јавна продажба врз основа на член 179 став 1, член 181 став 1 и член 182 став 1 од Законот за извршување, доставен под И бр.762/17, која ќе се одржи на 31.01.2020 година

67

Кадровски прашања /5/

68

Прашања и предлози /5/

69

Барање на ТАВ Македонија во врска со активностите за проектот Аеродром во Штип

70

Предлог - закон за рамномерен регионален развој*

71

Информација со Предлог - одлука за изменување на Одлуката за формирање на Координативното тело за изготвување на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам и Предлог- решение за назначување на претседател, заменик - претседател, членови заменици-членови и секретари на Координативното тело за изготвување и следење на имплементација на националната стратегија за развој на концепрот за едно општество и интеркултурализам

72

Информација за Билатералниот договор за проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево“

73

Информација со акциски план на Проектот Изградба за нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен дом -Скопје и одобрување на динамика на плаќање

74

Информација за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс Клиники „Мајка Тереза“ Скопје, со Предлог - одлука

75

Информација со акциски план на Проектот Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на хронични,респираторни,неспецифични и алергиски заболувања,Отешево и одобрување на динамика на плаќање

76

Предлог - уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи

77

Информацијата за потребата од повеќегодишен план за доделување на Договор за јавна набавка и Акционен план за Реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево – Втора Фаза и Вршење на Стручен Надзор над изведбата на работите, со одобрување на динамика на плаќање

78

Информацијата за активностите околу адаптацијата на купениите деловни простории во новото седиште на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО и преселбата на Мисијата во просториите

79

Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на Собранието на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ АД Белград закажана за 30.01.2020 година

80

Информација за учеството на Република Северна Македонија во отпишување на долгот на Федерална Република Сомалија кон Меѓународниот монетарен фонд

81

Предлог - уредба за начинот на работа на Второстепената военолекарска комисија

82

Предлог - решение за формирање на Второстепена военолекарска комисија

83

Предлог за формирање на Централна Комисија за следење на спроведувањето и имплементирањето на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата во општините Битола, Кичево, Тетово и на Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на концентрација на РМ10 и РМ2.5

84

Предлог - одлука за доделување на срeдства на Државен ученички дом „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод

85

Информација за потпишување на Договор за економска и техничка соработка за обезбедување на грант помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Народна Република Кина - Секретаријат за европски прашања

86

Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година, со Предлог - одлука

87

Предлог - одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба

88

Предлог - одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија наменето за изградба на објекти предвидени со проекти или програма за работа на јавните претпријатија и акционерските друштва основани од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија