4-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
21.01.2020 - 17:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.02 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за состојбите и извршените посети во општинитe Штип, Пробиштип, Свети Николе, Радовиш, Конче, Чешиново - Облешево, Карбинци и Лозово
2 Правилник за формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во листата на Националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместок за работа на учесниците во Националната платформа, со Предлог - одлука
3 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, по скратена постапка
4 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр. 103 Габровска река, бр.104 Габровска река, бр. 107 Беловишка река и бр.277 Воденешница и барањето за пренос на удел во Концесионерот Хидроинвест ДОО Скопје, со Предлог - одлука
5 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
6 Иницијатива поднесена од проф.д-р Ангел Ристов, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.143/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 18 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, 131/2012, 23/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 и 178/2016)
7 Предлог - закон за субвенциониран студентски оброк, скратена постапка
8 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана, по скратена постапка
9 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година
10 Oдлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица – Пробиштип за 2020 година, со Предлог - одлука
11 Oдлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на вработените групирани по звање и број на бодови за секое работно место согласно систематизацијата на ЈПВ Лисиче - Велес, со Предлог - одлука
12 Oдлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје, за 2020 година, со Предлог - одлука
13 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските извештаи за 2019 година и ревидирање на Консолидиранта годишна сметка за 2019 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2019 година, со Предлог - одлука
14 Информација за Правилник за исклучоци од општите барања за здравствена заштита на животните при преработка на производи од животинско потекло во случај на ограничувања од аспект на здравјето на животните, со Предлог - одлука
15 Информација за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот пазарен инспекторат, со Предлог - одлука
16 Предлог - програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година
17 Информација за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во општина Велес
18 Информација за пристапување на Република Северна Македонија кон Делумната спогодба за Младинската картичка со цел промовирање и олеснување на мобилноста на младите во Европа
19 Информацијата за доделување на повеќегодишна јавна набавка за изработка на софтверско решение за водење на заштитната евиденција, презентација и дигитализација на културното наследство
20 Информација со предлог за разгледување и одобрување на формирање на Интер-ресорска работна група за подготвување на Национална програма / план за реинтеграција, расоцијализација и рехаболитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца)
21 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, по скратена постапка
22 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
23 Предлог - закон за изменување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба
24 Предлог - програма за работа на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година
25 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип
26 Информација за текот на активностите за изменување на Протоколот Б кон Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Македонија кој се однесува на дефинирање на концептот “производи со потекло и методи на административна соработка”, измена на Договорот за земјоделски производи со Швајцарската Конфедерација, измена на Протоколот за земјоделство со Кралството Норвешка и измена на Протоколот за земјоделство со Исланд
27 Информација за одржување на Четвртата седница на Мешовитата комисија по Договорот за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Унгарија
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на двосистемски 2x110 kV надземен приклучен вод за TC 110/20 kV ,,Неокази” KO Неокази и КО Петришино, општина Пробиштип, со Предлог - одлука
29 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец БИРЛИК УСЕИН Усеин Садикоски с.Канатларци, Прилеп, со Предлог - одлука
30 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарска општина Егри, општина Битола
31 Предлог - одлука за едностран раскин на договорот за концесија на риби за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје “Охридско Езеро“ број 02-6472/1 од 22.08.2019 година
32 Предлог - одлука за едностран раскин на договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона “Охридско Езеро“ број 02-6461/1 од 22.08.2019 година
33 Предлог - решение за формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна река
34 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „ПРО-БЕТИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје за деловната просторија на ул.„11-ти Октомври“ бр.1 во Ресен
35 Предлог - закон за ратификација на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
36 Предлог - закон за ратификација на Минамата конвенцијата за жива
37 Информација за објавување на Кодексот за административни службеници на веб страните на институциите од јавниот сектор
38 Информација за потребата од започнување на активностите за склучување на меѓународен договор меѓу Република Северна Македонија со NATO Communication and Information Agency (NCIA)
39 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан (38 припадници)
40 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина
41 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
42 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „ЕUТМ RCA“ во Централно Африканската Република
43 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан (ротација јуни-декември 2020 година)
44 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1722 на Советот од 14 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
45 Информација за изработката на Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2020-2029 г.), со Предлог-план за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2020-2029 г.)
46 Информација за прогресот на процесот на акредитација на осумте биохемиски лаборатории по ISO 15189
47 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести - Скопје
48 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
49 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
50 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
51 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево
52 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола
53 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
54 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
55 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид
56 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје (Архивски бр. 44-234/1)
57 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје (Архивски бр. 44-232/1)
58 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје (Архивски бр. 44-226/1)
59 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
60 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
61 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани
62 Иницијатива поднесена од адвокат Дељо Кадиев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.160/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на РСМ“ бр.161/2019)
63 Предлог - резолуција за осуда на масовните повреди на човековите права и извинување на граѓаните
64 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2020 година
65 Барање за давање на автентично толкување на член 89-а став 1 алинеја 5 од Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018), поднесено од градоначалникот на Општина Гостивар
66 Барање за давање на автентично толкување на член 8 став 2 алинеја 2 од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на Република Македонија број 7/2005, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и 64/18), поднесено од пратеникот Иван Стоилковиќ
67 Барање за давање на автентично толкување на член З став 1 и став 3 и член 10 став 3 од Законот за наставници и стручни соработници во основно и средно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019), поднесено од градоначалникот на Општина Босилово
68 Годишен извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2018 година
69 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за користење на право на првенствено купување на недвижен имот кој е во сопственост на Република Северна Македонија со ИЛ бр.65424 за КО Волково на КП 1749
70 Понуда од нотар Јадранка Коцевска од Свети Николе, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12932 за КО Свети николе на КП10290, викано место В.Влаховиќ
71 Понуда од Нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8358 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр3748 викано место/улица Црногорска
72 Понуда од Нотар Снежана Сарџовска од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.26446 за КО Кисела Вода 2 на КП бр.3875 викано место Б. Николов
73 Понуда од Нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 89175 за КО Ињево Вон гр на КП бр. 3770 викано место/улица Смолница и Имотен лист бр. 89174 за КО Ињево вон гр. на КП бр. 3771 викано место/улица Смолница
74 Понуда од Нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.1470 за КО Чаир на КП бр.373 викано место А.Турунџев
75 Прашања и предлози /4/
76 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за eкономија (Сметка на основен буџет 637, Сметка на основен буџет 631 и Сметка на буџет на самофинансирачки активности 787)
77 Извештај за финансиското работење на ЈП ”Стрежево” – Битола за III – то тромесечие од 2019 година, за период од 1.07. 2019 до 30.09.2019 година
78 Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници – Tранспорт A.Д. – Скопје, за период 1.07. – 30.09.2019 година
79 Информација за потребата од склучување на Договор за вршење на рударски работи и експлоатација на минерални суровини - базалт, помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и изведувачот на работите на изградба на Експресен пат А3 Штип - Кочани, делница Штип - Крупиште и проектот за рехабилитација и реконструкција на Регионален пат Р1205, делница Пробиштип - Крупиште на локалитетот Ежево брдо, општина Карбинци
80 Информација за потребата од склучување на Договор за вршење на рударски работи и експлоатација на минерални суровини песок и чакал, помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и изведувачот на работите на изградба на експресен пат А3 Штип - Кочани, делница Крупиште - Кочани од км.14+300 до км. 28+057,44, на локалитетот Крупиште 2 општина Карбинци
81 Информација во врска со Одлуката за прифаќање на понуда бр.03-3895/1 од 03.04.2019 година, бр.03-3895/3 од 20.06.2019 година и 03-3895/4 од 30.09.2019 година за соинвестирање со ДГПТУ ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз - извоз Скопје и информација во врска со Договор за уредување на меѓусебните права и обврски за соинвестирање заради изградба на станбено- деловен објект на ул.Пандил Шишков бр.1,3,5 и 7 во Скопје со ДГПТУ ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз- извоз Скопје
82 Инфoрмација во врска со Одлуката за условно прифаќање на понуда бр. 03-805/1 од 23.01.2019, број 03-805/8 од 13.05.2019 година, 03-805/7 од 13.05.2019 година и бр.03-805/11 од 11.09.2019 година за соинвестирање со ДППУ СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДГПУ ПОРТА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје со бр.02-10765/4 од 24.10.2019 година и Одлука за склучување на Договор за уредување на меѓусебните права и обврски за заедничка градба/соинвестирање заради изградба на станбено – деловен објект на ул. Фрањо Клуз број 4,6 и 8 во Скопје бр. 02-12782/5-2 од 19.12.2019 година
83 Инфoрмација во врска со Одлуката за условно прифаќање на понуда бр. 03-804/1 од 23.01.2019 година, бр.03-804/4 од 11.02.2019 година, бр.03-804/7 од 24.04.2019 година и бр.03-804/9 од 11.09.2019 година за соинвестирање со ДППУ СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДГПУ ПОРТА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје, бр.02-10765/3 од 24.10.2019 година и Одлука за склучување на Договор за уредување на меѓусебните права и обврски за заедничка градба/соинвестирање заради изградба на станбено – деловен објект на ул. Фрањо Клуз број 10,12 и 14 во Скопје бр. 02-12782/4-2 од 19.12.2019 година.
84 Информација за потпишан Договор помеѓу Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Министерство за земјоделство ,шумарство и водостопанство на Република Србија од областа на безбедност на храната и ветеринарство на Република Северна Македонија и Министерството за здравство на Република Србија од областа на безбедност на храната
85 Барање од ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ Скопје за давање донација на софистицирана медицинска опрема за потребите на Центарот за воздухопловна медицина
86 Информацијата за текот и прогресот на активностите за изработка на инвентар на нелегални градби во општините Охрид, Струга и Дебрца
87 Информација за плановите за учество на Република Северна Македонија во силите на НАТО за обезбедување на источните и југоисточните граници на Алијансата – Зајакнато истурено присуство
88 Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на договор за јавна набавка на медицинска опрема - дигитални РТГ апарати за потребите на ЈЗУ во Република Северна Македонија
89 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014 - 2020 во Министерство за труд и социјална политика, за период мај - ноември 2019 година
90 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и Интеграција на ромите 2020, за период мај - септември 2019 година
91 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за животна средина
92 Предлог - закон за управување со движење на предметите во судовите
93 Информација во врска со Заклучок на Владата на Република Северна Македонија од 174-та седница, бр.45-10911/1 од 28.12.2019 година, во однос на задолжувањето да се изврши репрограм на доспеаните обврски кон Министерството за финансии по основ на Проектот МЕАП
94 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
95 Информација со текст за предлог-закон за изменување и дополнување на законот за денационализација
96 Предлог - закон за Агенција за разузнавање
97 Предлог - одлука за пренесување на право на сопственост на објект за спорт на општина Куманово