21-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.03.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (474.32 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Преземање дополнителни мерки и активности за спречување на внесување, превенција и ширење на Коронавирус COVID-19
Пред точка Извештаи за извршени редовни контроли на инспекторатите
1 Информација во врска со состојбата со снабдувањето со електрична енергија на одредени потрошувачи
2 Информација за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска Рамсарска Листа
3 Информација за состојбата на Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп и потреба од итни активности за обезбедување на објектот
4 Информација за предлог Правилник за методи за земање на мостри и аналитички методи за контрола на нивоата на диоксини,слични на диоксини РСВ и диоксини кои не се слични на РСВ во одредена храна, со Предлог - одлука
5 Предлог - уредба за поблиските услови за подготовка на документите за електронско складирање и квалификувано електронско складирање и форматите на документите кои се погодни за складирање
6 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (Чаир)
7 Информација за прогресот на активностите од Акцискиот план за проектот „Бесплатна вакцинација против грип за ризични групи, без ограничување во однос на примањата“
8 Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија во врска со формиран предмет, под НП бр.273/19 по поднесена претставка од страна на Макфире Шакири од Скопје
9 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8358 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр. 3748 викано место/улица Црногорска
10 Повик за свикување на Собрание на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано за 15 април 2020 година, во 13:30 часот
11 Прашања и предлози /21/
12 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизијана усогласеност за 2018 година во Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787)
13 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, за период јули - септември 2019 година
14 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за период јули - септември 2019 година
15 Информација за реализација на проектите од мерките 321, 322 и 323 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година доставени по Јавен повик 02/2018, со динамика на очекувано извршување на мерките по години
16 Информација за текот и прогресот на активностите во реализацијата на Акцискиот план за зголемување на приходите на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија
17 Информација за извршените инспекциски надзори за безбедност на детските играчки кои се пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за четвртиот квартал од 2019 година
18 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година
19 Информација за реализација на Програма за заштита на природата за 2019 година
20 Информација за плановите за заедничко учество на Република Северна Македонија и Република Франција во операцијата на Европската унија во Централноафриканската Република - ЕУТМ ЦАР
21 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2019-2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јули – декември 2019 година)
22 Извештај за спроведување на Оперативниот план за имплементација на Националната програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, за 2019 година
23 Информација за увоз и извоз на прехранбени производи
24 Информација во врска со Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за затворање на аеродром „Св.Апостол Павле“ – Охрид и Меѓународен Аеродром Скопје