15-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
10.03.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (601.59 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Записник од Четвртата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за Управување со кризи, одржана на 10 март 2020 година, во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот
1 Барање за итно отстапување на 143.000 литри Еуродизел БС гориво, без надомест, за превоз на ученици од училиштата за средно образование на територијата на Општина Штип до завршување на учебната 2019/2020 година, со дополнување на Барањето, со Предлог – одлука
2 Информација за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотации за општините
3 Предлог - одлука за изменување на Статутот на АД за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија
4 Барање за давање на согласност на Статутот на Институтот за стандардизација на Република Македонија, со Предлог - одлука
5 Информација за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности, со Предлог - oдлука
6 Информација за спроведени активности за сузбивање и искоренување на болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 1.07.2019 до 31.12.2019 година)
7 Информација за прогресот на активностите поврзани со одобрувањето на извозот во Европската унија на месо и производи од месо (говедско, свинско, живинско) јајца, риба и производи од риба
8 Информација за извршен увид во МАКПЕТРОЛ ТЕМКО СКОПЈЕ
9 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-206/18 (Гостивар)
10 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-207/18 (Гостивар)
11 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-208/18 (Гостивар)
12 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-209/18 (Гостивар)
13 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-210/18 (Гостивар)
14 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-211/18 (Гостивар)
15 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-212/18 (Гостивар)
16 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-213/18 (Гостивар)
17 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-214/18 (Гостивар)
18 Предлог - одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-242/18 (Гостивар)
19 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Вју Ин Бутик Хотел, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
20 Предлог - oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат “P29272 (Стара ознака P-102) Опае-Станќич-Граница со Косово” на минерална суровина-варовник на локалитетот “Езерски Рид“, општина Липково
21 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
22 Информација за новиот статус на Република Северна Македонија – придружена членка во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот (ИХРА)
23 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Олури против Северна Македонија, А.бр.3368/18, со Предлог-одлука
24 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје (деловни простории)
25 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје (деловни простории)
26 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола (мебел)
27 Решение У.бр.27/2019 од 22 јануари 2020 година за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување на должности во трупа заклучно со бригада и соодветна единица и одредени должности во команда на корпус и во воени установи во кои службата се врши под трупни услови, донесена од Владата на Република Македонија на 28.02.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2009)
28 Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.22047 за КО Сингелиќ 2 и ИЛ бр.28515 за КО Сингелиќ 2 на КП бр..1963.
29 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен Имот со имотен лист бр.6217 за КО Штип 4 на КП бр.9453 викано место/улица Град
30 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на наедвижен имот со Имотен лист бр.953 за КО Бутел на КП бр.5047 викано место/улица Хо Ши Мин
31 Понуда од нотар Јанко Милушев Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.15459 за КО Струмица на КП бр.2791 дел 0 викано место/улица М.Тито 61
32 Налог за извршување врз недвижност под И.бр.761/17, доставен од Извршител Снежана Андреевска од Скопје
33 Прашања и предлози /15/
34 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи
35 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јули 2019 година до 30 септември 2019 година
36 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 1.01.2019 година до 31.03.2019 година и Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 1.04.2019 година до 30.06.2019 година
37 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период октомври-декември 2019 година
38 Годишен извештај за работа на Цивилно - воениот комитет за воздухопловство за 2019 година
39 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Северна Македонија за периодот од 1.08.2019 до 31.01.2020 година
40 Информација во врска со склучување на Меморандум за соработка заради одржување на финансиска стабилност
41 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2019 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2017-2019 година
42 Извештај за реализација на програмата за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на тнг, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2019 година
43 Информација за реализирани средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија од 2014 до 2018 година, за Потпрограмата 4А - Плоштад Скендербег
44 Информација за спроведување на Проектот "Грантова шема за регионален развој и постигнати резултати"
45 Информација за покренување на постапка за одржување на Годишно собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог - одлуки
46 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.959937 за КО Чаир на КП бр.1173/2 и 1173/7 викано место / улица 2 Макeдонска Бригада бб
47 Информација за потребата од законска пресметка и исплата на платите и надоместоците на плати на вработените во територијалните противпожарни единици (ТППЕ) во Република Северна Македонија.
48 Информација во врска со реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91 на концесионерот Гравис Хидро ДОО Гостивар од аспект на заштитата на подрачјето на Шар Планина
49 Информација за статус на прогласување на Шар планина за заштитено подрачје во категоријата Национален парк и прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел
50 Информација во врска со известувањето на Wizz Air за привременото суспендирање на летовите од аеродромите во Република Северна Македонија кон и од Италија