11-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.02.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (614.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Ажуриран придонес (втор дел од придонесот) на Република Северна Македонија кон годишниот Извештај на Европската комисија
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Записник од Првата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 24 февруари 2020 година
Пред точка Информација за спроведување на проект Мултиетнички центар за третман на деца со аутизам АДХД и Аспергеров синдром во Тетово
1 Информација со Правилник за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери, со предлог-одлукa
2 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на салдото
3 Годишен извештај за работата на Одборот на Национална рамка на квалификации за 2019 година
4 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
5 Информација за текот на преговори за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки
6 Информација по одржување на состанокот за ПЕМ Конвенцијата, одржан на 5ти февруари 2020 година во Брисел
7 Информација за подготовка на Шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, 17 март 2020 година, во Брисел
8 Извештај за работата на Советот за статистика на Република Северна Македонија за периодот јуни - декември 2019 година
9 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.67014 за КО Маџари, на КП 1363, викано место/улица Вера Радосављевиќ
10 Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.83679, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец и Имотен лист бр.84248, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1634
11 Кадровски прашања \11
12 Прашања и предлози \11
13 Извештај за работата на Државниот испитен центар за 2019 година, со Финансиски извештај за 2019 година
14 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2019 година
15 Извештај за работа на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2018 година
16 Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделство (кредити од компензациони фондови)
17 Годишен извештај за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2019 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
18 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес за период октомври-декември 2019 година
19 Тримесечен финансиски извештај на Јавно претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје за период октомври-декември 2019 година
20 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2018 година (Министерство за финансии-Биро за јавни набавки)
21 Информација за Мешовитиот комитет на ЦЕФТА во 2019 година
22 Извештај со финансиски показатели за реализирани буџетски средства предвидени со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2019 година во Република Северна Македонија
23 Информација за оставинската постапка на оставителот Есма Реџепова Теодосиевска од Скопје