1-ва седница на Влада

Седницата се одржа на: 
04.01.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (361.92 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Предлог за определување на заменици на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
2 Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии на Владата на Република Северна Македонија
3 Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии на Владата на Република Северна Македонија
4 Кадровски прашања /1/
5 Прашања и предлози /1/