6-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.09.2020 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.1 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за четврти сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на COVID-19
2 Предлог - уредба за начинот на организирање и реализирање на наставата во вонредни околности во основните и средните училишта, со Предлог - одлуки
3 Информација за усвојување протоколи за постапување на посебните основни училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/21 година
4 Информација за реализација на наставата во средните училишта за ученици со посебни образовни потреби во учебната 2020/2021 година, со прилог поединечни протоколи за постапување во средно образование за ученици со посебни образовни потреби
5 Протокол за работа во услови на справување со вирусот КОВИД-19 во јавните ученички домови во Република Северна Македонија во учебната 2020/21 година
6 Протокол за работа во услови на справување со вирусот КОВИД-19 во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија во академската 2020/21 година
7 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство, за период од 18.09.2020 година до 25.09.2020 година
8 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука, за потребите на државното средно училиште ,,Математичко-информатичка гимназија”
9 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука, за потребите на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова” - Велес
10 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
11 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Oпштина Богданци
12 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Берово
13 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Арачиново
14 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Oпштина Ново Село
15 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Желино
16 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Вевчани
17 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Oпштина Валандово
18 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Босилово
19 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Радовиш
20 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Пласница
21 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Могила
22 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Петровец
23 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Македонски Брод
24 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Чашка
25 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Свети Николе
26 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Крива Паланка
27 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Маврово Ростуше
28 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Крушево
29 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Виница
30 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ресен
31 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ѓорче Петров
32 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Василево
33 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Центар Жупа
34 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Демир Хисар
35 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Делчево
36 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Брвеница
37 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Зрновци
38 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Кончe
39 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Центар
40 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Чешиново-Облешево
41 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Новаци
42 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Зелениково
43 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Градско
44 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Росоман
45 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Липково
46 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Велес
47 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Пехчево
48 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Гевгелија
49 Преглед со приоритетни предлог – закони од делокругот на надлежностите на министерствата кои Владата треба да ги утврди, а Собранието на Република Северна Македонија да ги донесе до крајот на 2020 година
50 Кадровски прашања /6/
51 Прашања и предлози /6/
52 Писмо од претседателот на Собранието до претседателот на Владата за потврдување на предлози на акти, материјали и мислења кои се во собраниска постапка, доставени од претходниот состав на Владата