5-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.09.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (827.69 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 3-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 септември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 4-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 септември 2020 година
1 Предлог - кодекс за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата
2 Записник од Третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 21 септември 2020 година
3 Информација за барањето од Друштвото Унимеркант – Кетеринг ДООЕЛ увоз – извоз Скопје за одобрување ослободување од плаќање закупнина
4 Барање за користење на дополнителни средства / субвенции на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2020 година
5 Предлог - закон за општа безбедност на производите
6 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба
7 Информација за состојба на откупот на грозје од реколта 2020 година, со предлог мерки
8 Информација за изградба на железничката пруга Кичево – граница со Р.Албанија во две фази
9 Информација за одобрување на апликации за тековни проекти на ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје за финансирање преку грантови за техничка помош на WBIF
10 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (КО Кочани)
11 Предлог - одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здраство
12 Предлог - одлука за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Основен суд Кавадарци (разна стока)
13 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
14 Барање за давање согласност за спроведување постапка за продажба на движни ствари (три патнички моторни возила), со Предлог - одлука
15 Барање за донесување на одлука за престанување на времено користење на недвижни ствари и за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кочани без надоместок, со Предлог - одлука
16 Барање за донесување на одлука за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
17 Предлог - уредба за изменување дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Долно Соње, општина Сопиште, со Предлог - одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Таор, општина Зелениково, со Предлог - одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Морани, општина Студеничани, со Предлог - одлука
21 Информација за подготовка на десеттиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, што ќе се одржи на 8 октомври 2020 година преку видеоконференциска врска
22 Информација за подготовката на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 6 октомври 2020 година
23 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април-јуни 2020
24 Предлог - уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2021 година
25 Информација за исплата на пензии, за септември 2020 година
26 Информација за исплата на парични права од социјална заштита, за септември 2020 година
27 Информација со Акциски план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
28 Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година
29 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01 јануари до 30 јуни 2020 година
30 Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во 2019 година
31 Годишна програма за работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2020 година, Извештај за реализирани активности за 2019 година и Финансиски извештај за 2019 година
32 Иницијатива поднесена од Благој К. Јованов адвокат од Кочани, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.43/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22-б и 27-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 23/2006, 127/2006, 64/2008, 114/2009, 50/2010, 83/2010, 140/2010, 152/2010, 17/2014, 112/2014, 166/2014, 20/2015, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018, 163/2018 и 275/2019)
33 Иницијатива поднесена од проф.д-р Тања Каракамишева од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.162/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019).
34 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.209/2020 од 08.07.2020 година за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба, 44-5217/1 од 9 јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/2020)
35 Статутарна одлука за изменување на член 39 од Статутот на Интернационалниот универзитет ЕУРОПА ПРИМА
36 Понуда од Нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.649 за КО Горно Оризари на КП бр.856 дел 1 викано место/улица Село
37 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.57354 за КО Ресен на КП бр.4571 дел 2 викано место/улица Д.Влахов и Имотен лист бр.56926 на КП бр.4571 дел 2 викано место/улица Д.Влахов
38 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба доставен под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 23 септември 2020 година, за КО Долно Лисиче - ВОНГРАД
39 Кадровски прашања /5/
40 Прашања и предлози /5/
41 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
42 Годишен извештај за спроведувањето на Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија за 2018 година
43 Предлог - закон за дополнување на Законот за студентскиот стандард
44 Предлог - закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
45 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
46 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надоместок на органи на државната управа во сопственост на Република Северна Македонија
47 Информација за добивање на согласност за доделување на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Државниот инспекторат за животна средина во сопственост на Република Северна Македонија
48 Информација за издавање Егзекватура за Генерален конзул на Република Косово во Република Северна Македонија со седиште во Струга
49 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство, за период од 2.09.2020 година до 14.09.2020 година
50 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за вршење на стопански риболов на риболовни зони, со предлог – одлуки