18-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13153</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (350.5 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Информација за иницирање на постапка за донесување на одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија врз основа на Барање доставено до Кабинетот на претседателот на Република Македонија за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија, со Предлог - одлука (Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија)
2  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Мотел Кораб Трница – Мврово и Ростуша, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
3  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Уни Палас 1 - Кавадарци, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
4  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Уни Палас 2 - Кавадарци, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
5  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Емка – Тетово со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
6  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Аура - Охрид, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
7  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Централ - Виница, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
8  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Мотел Ресторан Ваго – Штип со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
9  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Мотел Ресторан Ваго – Карбинци со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
10  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Бест Вестерн Хотел Турист - Скопје со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
11  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Лаки Хотел и Спа - Охрид, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
12  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел ЕПИНАЛ-Битола Решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
13  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Турист – Охрид со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел ШИРОК СОКАК-Битола Решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
15  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел КАПРИ-Битола Решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
16  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Метропол со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
17  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Холидеј Ин - Скопје со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
18  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Кратис – Кратово со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
19  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел ПРЕМИЕР ул.Лавчански пат б.б-Битола Решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
20  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел ПРЕМИЕР ул.Стив Наумов бр.12 -Битола Решениe за утврдување на категорија на угостителските објекти
21  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Алпина - Маврово, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22  Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, по скратена постапка
23  Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата по скратена постапка
24  Предлог-одлука за зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Македонија
25  Предлог-решение за овластување на потписник за склучување на договори за купопродажба на станови
26  Предлог-решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на националната комисија за мало и лесно оружје
27  Понуда од Нотар Емилија Георгиевска Аџиска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.1971 за КО Двориште на КП 3624, место викано Паприште
28  Понуда од Нотар Ристо Папазов за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.53378 за КО Карпош на КП 3327 викано место/улица ул.Прашка
29  Понуда од нотар Фатмир Ајрули, за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.714 за КО Бутел на КП 5313, викано место улица Н Кучевишки
30  Понуда од Нотар Маринчо Велјаносвски од Скопје за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.95166 за КО Битола 4, Имотен лист бр 38601 за КО Битола 4 и Имотен лист бр.7517 за КО Битола 4, на КП бр.3061
31  Информација за можноста за вршење на периодични здравствени прегледи од страна на здравствени работници на корисниците во Дневните центри за деца и лица со пречки во развојот
32  Предлог на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
33  Информација за вработување на дополнителен број на социјални работници во Центрите за социјална работа во Република Македонија
34  Предлог - одлука за одобрување средства од резервите на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
35  Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Министерство за економија