167-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.11.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (851.1 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за давање заем на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост, Скопје кој ќе се трансформира во влог во друштво во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото
2 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, по скратена постапка
3 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги, по скратена постапка
4 Предлог-закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување
5 Предлог-закон за изменување на Законот за лизинг
6 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад
7 Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за заштита од бучава во животната средина
8 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пакување и отпад од пакување
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за водите
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
12 Информација за 164-та Седница на Одборот на директори на претпријатието за нафтовод Солун - Скопје - Вардакс АД, закажана за 27.11.2019 година
13 Информација за постапување на кабинетот на Министерот без ресор, Зорица Апостолска, по однос на заклучок по точка 32 од 164-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12.11.2019 година за предлог договорот за доделување на државна помош на Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола
14 Информација со текст на Предлог-закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија
15 Информација за потребата од потпишување на усогласениот текст на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматската обработка на личните податоци (CETS бр.223), усвоен од Комитетот на министри на Советот на Европа на 18 мај 2018 година, а отворен за потпишување на 10 октомври 2018 година за државите договорни страни на Конвенцијата за заштита на лицата во врска со автоматската обработка на личните податоци (ETS бр.108)
16 Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв
17 Предлог-закон за изменување на Законот за доброволно здравствено осигурување
18 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести
19 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на правата на пациентите
20 Предлог-закон за изменување на Законот за континуирано стручно усовршување на докторите на медицина
21 Информација за подготовка на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП Проект), со Предлог-одлука
22 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
23 Предлог-закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор, по скратена постапка
24 Финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2020 година
25 Прашања и предлози /167/
26 Извештај за текот на стечајната постапка врз ТИПО АД во стечај Скопје
27 Информација за изработка на премер на катастарските парцели во старото градско јадро на градот Охрид и неговата контактна зона, со цел усогласување на подлогите со реалната ситуација на терен и отворање на можност за изработка на детални урбанистички планови за 19-те споменички целини со краен рок за постапување до 30.09.2019 година
28 Информација со Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Фондот за иновации и технолошки развој, Правилник за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица и Тарифник за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица, со Предлог-одлуки
29 Информација со Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица за ревизија во работата на Фондот за иновации и технолошки развој и давањето на стручно мислење, Правилник за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица за ревизија и Тарифник за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица за ревизија, со Предлог-одлуки
30 Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Водици во Битуше” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
31 Ценовник за изменување и дополнување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН”- Скопје, со Предлог-одлука
32 Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје за 2019 година, со Предлог-одлука за давање согласност
33 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје
34 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН”- Скопје
35 Информација за Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за давање согласност
36 Анализа на можноста за утврдување на надоместокот за отворање на фирма од страна на регистрационите агенти (адвокати и сметководители) во соодветен акт, по можност подзаконски акт (Правилник) или Тарифник на Централниот регистар на Република Северна Македонија
37 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници
38 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење
39 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија
40 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва
41 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
42 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за банките
43 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет
44 Предлог-закон за изменување на Законот за кредитно биро
45 Предлог-закон за изменување на Законот за сметководството за непрофитните организации
46 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија
47 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
48 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема
50 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
52 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за планински патеки
53 Предлог-закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
54 Предлог-закон за изменување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
55 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година
56 Предлог-годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација во Република Македонија за 2019 година
57 Предлог-програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година
58 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.03/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
59 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Елизабета Атанасова ул.Димитар Гунов бр.26 Јосифово со Предлог-одлука
60 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Оптичари, општина Битола, со Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Оптичари, општина Битола, со Предлог-одлука
61 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Спанчево, општина Чешиново-Облешево, со Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Спанчево, општина Чешиново-Облешево, со Предлог-одлука
62 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Логоварди, општина Битола, со Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Логоварди, општина Битола, со Предлог-одлука
63 Информацијата за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Соколарци, општина Чешиново-Облешево, со Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Соколарци, општина Чешиново-Облешево, со Предлог-одлука
64 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов СН10(20) kV воздушен/ кабелски приклучок и нова КБТС 10(20)/0,4 kV Брушани 5 КО Брушани и КО Ресава, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
65 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 1 и електричен вод за приклучок КО Страгово, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
66 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат од Маало Капетанци-Балинци до Маало Витлари, општина Виница, со Предлог-одлука
67 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурнен објект-колектори за одведување фекални отпадни води од градот Тетово, н.м. Голема Речица, Мала Речица, Фалише, Порој и Џепчиште до причистителна станица с.Фалише, општина Тетово, со Предлог-одлука
68 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa - варовник на локалитетот „Голем Врв“ општина Демир Хисар, со Предлог-одлука
69 Информација за Амандманот од Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка (Кигали, 2016), со Предлог-одлука за пристапување на Република Северна Македонија на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка и Предлог-закон за ратификација на Амандман кон Монтреалскиот протокол за сустанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
70 Информација во врска со барањето на согласност за пренос на удели во “Индиго Хидро Македонија“ ДОО Скопје, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
71 Информација со Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
72 Информација за рангот на Северна Македонија според извештајот „Doing Business 2020" на Светска банка
73 Предлог-закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за меѓусебна правна помош во кривичната материја
74 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Грузија за заемно укинување на визи за носители на биометриски патни исправи, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик“
75 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Федерацијата на Свети Кристофер и Невис за заемно укинување на визи за носители на дипломатски, службени и граѓански биометриски пасоши, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик“
76 Информација за потпишување на Конвенцијата за спогодбите за избор на суд (Хаг, 30 јуни 2005 година)
77 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно културно наследство на Албанците
78 Предлог-закон за престанување на важење на Законот за трговија на зелени пазари, по скратена постапка
79 Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија во врска со забраната за прием на невакцинирани деца во училиштата
80 Понуда од нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111601 за КО Центар 1 на КП бр.10916/1 и КП бр.10916/3 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111602 за КО Центар 1 на КП бр. 10918/1 и КП бр. 10918/3, викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111604 за КО Центар 1 на КП бр. 10939, викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111599 за КО Цнетар 1 на КП бр. 10922/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111587 за КО Центар 1 на КП бр. 10914/2, КП бр. 10914/6, КП бр. 10914/7 и КП бр. 10914/8 викано мсто И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111600 за КО Центар 1 на КП бр. 10923/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111592 за КО Центар 1 на КП бр. 10911/9 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр.111590 за КО Центар 1 на КП бр. 10941/2, КП бр. 10941/4 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111596 за КО Центар 1 на КП бр. 10917/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111586 за КО Центар 1 на КП бр. 10901/6 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111579 за КО Центар 1 на КП бр. 10914/5 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111583 за КО Центар 1 на КП бр. 10913/16, КП бр. 10913/25, КП бр.10913/26 и КП бр. 10913/30 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111591 за КО Центар 1 на КП бр. 10915/3 и КП бр. 10915/5 викано место И.Р.Лола и Имотен лист бр. 111581 за КО Центар 1 на КП бр. 10915/2 ////// И Ургенција од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров
81 Понуда од Нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.9624 за КО Сарај на КП бр.12046 викано место/улица Сарај и Имотен лист бр.108 на КП бр.12046 викано место/улица Сарај
82 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недижност доставен под И бр.1165/15
83 Кадровски прашања /167/
84 Информација за потпишан Договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Центарот за проценка на ризик во ланецот на ихрана на Република Бугарија за соработка во областа на безбедност на храната и ветеринарната политика и Договорот помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Агенцијата за безбедност на храна на Република Бугарија за соработка во областа на безбедноста на храната и ветеринарната политика
85 Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
86 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи
87 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, по скратена постапка
88 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, по скратена постапка
89 Предлог-закон за изменување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина
90 Предлог-закон за изменување на Законот за меница
91 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, по скратена постапка
92 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар
93 Предлог-закон за изменување на Законот за чек
94 Предлог-закон за изменување на Законот за фондот за осигурување на депозити
95 Предлог-закон за изменување на Законот за финансиските друштва
96 Предлог-закон за изменување на Законот за задолжница
97 Предлог-закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
98 Информација за начинот на финансирање на изградбата на Универзитетски Клинички центар на greenfield локација во Скопје
99 Предлог-одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста
100 Предлог-одлука за утврдување на листата на стоки во одбраната и безбедноста за кои се применува Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
101 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Доизградба на канализациона мрежа во населено место Волково, Стопански Двор и Кисела Јабука, општина Ѓорче Петров
102 Информација во врска со одржување Собрание на акционери на ГА-МА АД, Скопје, закажано за 2.12.2019 година
103 Информација за зголемување на износот на заемот за Проектот модернизација на земјоделството кој ќе се финансира од Светска банка согласно Рамковната соработка помеѓу Република Северна Македонија и групацијата на Светска Банка за периодот 2019-2023 година
104 Предлог-решение за определување на членови на Штаб за спроведување на акција за чистење на животна средина и Предлог-одлука за одработување на работен ден Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
105 Информација за формирање на тимови во министерствата за изработка на унифицирани веб страни
106 Информација за потпишување на Хашката Конвенција од 23 ноември 2007 година за меѓународно остварување на правата за издржување на детето и други облици на издржување на семејството и Хашкиот Протокол од 23 ноември 2007 година за меродавното право кое ќе се применува на обврските за издршка
107 Информација за давање овластување на директорите на седум Јавни научни установи за потпишување на колективни договори на ниво на Јавни научни установи за покачување на платите на вработените во Јавните научни установи во Република Северна Македонија за 25% и исплата на минат труд почнувајќи со исплата на платата од октомври 2019 година
108 Информација со текст на Предлог-закони за дополнување на законите во врска со примената на новиот Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија
109 Информација во врска со начинот на функционирање на мобилната лабораторија за испитување на квалитет на течни горива (нафта и нафтени деривати)
110 Предлог-закон за данок на моторни возила, по скратена постапка