166-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.11.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (778.73 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација во врска со надоместокот за користење на вода за одгледување риби
2 Информација за потребата за изменување и дополнување на Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1998, 18/1999, 31/2000, 42/2003, 64/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 8/2011, 55/2013, 33/2015, 104/2015)
3 Информација за Меморандум за разбирање помеѓу Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Мисија во Скопје и Министерството за информатичко општество и администрација за спроведување на заеднички активности во периодот 2019-2021 година
4 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2020 година
5 Информација за начинот на склучување на договор за јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции, со Предлог-одлука
6 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
7 Информација во врска со спроведување на постапка за јавна набавка на услуги на ревидирање на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година со состојба 31.12.2019 година и за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година со состојба 31.12.2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, со Предлог-одлука
8 Полугодишен извештај на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година
9 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висина на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата  
10 Информација со Правилник за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за технолошки развој, со Предлог-одлука  
11 Информација по Барањето на Унијата на македонски професионални асоцијации во креативни индустрии УМПАКИ - Скопје за добивање статус на организација од јавен интерес, со Предл ог-решение 
12  Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот на функција за запишување на нед вижности сопственост на Република Северна Македонија  
13 Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје 
14 Предлог-одлука за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба наменето за изградба на објекти на јавен интерест на Тхор импекс ДООЕЛ Скопје 
15 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на РСМ по пат на непосредна спогодба на Друштво за трговија и услуги Тхор Импекс ДООЕЛ Скопје 
16 Информација во врска со барањето за согласност на ТАВ Македонија за зголемување на капацитетот на аеродромот „Св.Апостол Павле“ Охрид 
17 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - глина на локалитетот „Долна Краста“, с.Церово, општина Маврово и Ростуша 
18 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - гранит на локалитетот „Градиште“ општина Штип, со Предлог-одлука 
19 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - вулкански туф на локалитетот „с.Отошница“ општина Ранковце, со Предлог-одлука 
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ТИНО - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти 
21  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Амбасадор - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти 
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аквалина - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти 
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, општина Дебрца, со Предлог-одлука 
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во стамбени куќи КО Битола, општина Битола, со Предлог-одлука 
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за приклучок КО Страгово, општина Кавадарци,, со Предлог-одлука 
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Крапска со реф. бр.45 и придружни објекти КО Крапа, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука 
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.22 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука 
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.23 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука 
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Стојаково, општина Богданци, со Предлог-одлука 
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, општина Неготино, со Предлог-одлука 
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Желино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Желино, општина Желино, со Предлог-одлука 
32 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-М Димче Блаже Лазаревски с.Мојанци Кочани, со Предлог-одлука 
33 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за меѓународен превоз во патниот сообраќај  
34 Предлог-закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс 1 на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремената администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област 
35 Предлог-закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за екстрадиција 
36 Предлог-закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за трансфер на осудени лица 
37 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор - безбедност и сигурност (OEOC) 
38 Предлог-стратегија за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија 
39 Предлог-програма за изменување на Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година 
40 Предлог-програма за изменување на Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2019 година 
41 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во општина Чаир, Скопје 
42 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Куманово 
43 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на детска градинка во Општина Лозово 
44 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Брвеница  
45 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Босилово 
46 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија, ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло и ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
47  Информација со барање за отпочнување постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка и акционен план за Реализација на проект за изградба на два нови болнички објекта за потребите на ЈЗУ Психијатриска болница во Демир Хисар 
48 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема - апарати за анестезија и пациент монитори за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија 
49  Информација со акциски план на Проектот Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања, Отешево и одобрување на динамика на плаќање 
50 Информација со акциски план на Проектот Изградба за нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен дом - Скопје и одобрување на динамика на плаќање 
51 Информација за имплементација на Акцискиот план за сексуално и ре продуктивно здравје 2018-2020 година за периодот 2018 до јули 2019 година 
52  Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапка за јавна набавка за склучување на повеќегодишен договор за продолжување со изградба на ООУ „Димитар Македонски“, Општина Аеродром, Скопје 
53 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - травертин на локалитетот “Камено Брдо“ с.Кучково, општина Ѓорче Петров 
54 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи 
55 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „ДИВИЕН“ ДОО експорт-импорт Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.108, Богданци 
56 Предлог-одлука за давање согласност за отворање Генерален конзулат на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Струга 
57 Предлог-одлука за отворање Генерален конзулат на Република Косово во Република Северна Македонија, со седиште во Струга 
58 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија 
59  Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 
60 Барање на Исмаилоски (Дегерли) Муса за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство 
61  Барање на Јакуб (Јакупоглу) Гафур за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство 
62 Барање на Алессандро Алберто Францесцо Бертолаззи за прием на државјанство на Републи ка Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство 
63 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје 
64 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе 
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп 
66 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка 
67 Иницијатива поднесена од адвокат Еленко Миланов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.137/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 96 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.83/2018) и на член 72 став 3 во делот: „ценејќи ја законитоста на постапката“, како и на став 4 во делот: „во случај на груба повреда од одредбите за постапката“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019) 
68 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен мот со Имотен лист бр.476 за КО Плетвар на КП бр.1033 викано место Долна Чешма 
69 Кадровски прашања /166/ 
70 Прашања и предлози /166/ 
71 Извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот јули - септември 2019 година 
72 Тримесечен финансиски извештај на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје за период јули-септември 2019 година 
73 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатије за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период 007 - 30.09.2019 година  
74  Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП "Национални шуми" за период од 07-09 месец 2019 година 
75  Извештај за второто тромесечие за работење на ЈП за стопанисување со пасишта 004.2017-30.06.2017 година 
76 Извештај за трето тромесечие за работење на ЈП за стопанисување со пасишта 007.2017-30.09.2017 година 
77 Извештај за четврто тромесечие за работење на ЈП за стопанисување со пасишта 010.2017-31.12.2017 година 
78 Тромесечен финансиски извештај на АД „Медиумска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост за периодот од 01.01.2019-31.03.2019 година 
79 Тромесечен финансиски извештај на АД „Медиумска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост за периодот од 01.04.2019-30.06.2019 година 
80 Извештај за финансиското работење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година 
81 Полугодишен извештај за реализација на програмата за промоција и поддршка на туризмот за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година 
82 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка 
83 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта, по скратена постапка 
84 Предлог-уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави  
85  Информација во врска со престојниот 9-ти состанок на заедничкиот комитет на регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијани правила за потеклo  
86 Информација за утврдување на потребата за донесување на нов Закон за утврдување на правен статус на бесправни објекти 
87 Предлог-одлука за именување на Дејан Ѓучиќ за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун 
88 Предлог-одлука за именување на Сања Зографска Крстевска за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Мелбурн 
89 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука 
90 Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година 
91 Предлог-одлукa за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година за Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје 
92 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Факултет за Исламски науки - Скопје 
93 Информација за тековните активности за завршеното оценување на Стратегијата за регионален развој 2009 - 2019 година 
94 Информација со Предлог-решение за назначување на членови на Националниот совет за сајбер безбедност 
95 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход, по скратена постапка 
96
Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАННАЛИФЕ ДОО с.Ивањавци Могила за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука