159-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.10.2019 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.15 MB)
Регионална седница во Битола
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за состојбите и извршените посети во општините Битола, Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Долнени, Новаци, Могила и Демир Хисар
2 Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државен студенски дом Кочо Рацин - Битола, со Предлог-одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ Тетово, со Предлог-одлука
5 Информација за Годишната сметка, финансиските извештаи и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија, со Предлог-одлуки
6 Информација за потребата од донесување на Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог-одлуки
7 Правилник за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни, со Предлог-одлука
8 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година
9 Информација за последиците од шумски пожари за период од 01.01. до 31.08.2019 и последиците кои директно влијаат на работењето на ЈП „Национални шуми“
10 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.у.бр.82/19 (КО Центар)
11 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-589/19 (КО Радовиш)
12 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ЈУМИС ДОО Кочани, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за информатичка технологија ИБОРН.НЕТ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
14 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги ЗОЛИВА ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
15 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги БОШАВА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
16 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони Европа, Скопје, со Предлог-одлука
17 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕЛТА - КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт/импорт - Илинден, со Предлог-одлука
18 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство и услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
19 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Печатница и картонажа КОСТА АБРАШ АД Охрид, со Предлог-одлука
20 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт КИ-ПАР ДОО увоз-извоз СТРУМИЦА, со Предлог-одлука
21 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство и услуги ЗЛАТЕВ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ, Штип, со Предлог-одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија и производство СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за трговија и услуги БРУТИ-ИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
24 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговското друштво за производство, трговија и превоз на патници во друмскиот сообраќај АНДОН КОМПАНИ Андон и други ДОО увоз - извоз Пехчево, со Предлог-одлука
25 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Tрговско друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, со Предлог-одлука
26 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство, трговија и услуги ХОРВАТ ТЕХНИКА ДООЕЛ експорт - импорт Неготино, со Предлог-одлука
27 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Акционерско друштво за производство, откуп, ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци, со Предлог-одлука
28 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО ШТИП, со Предлог-одлука
29 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија, Скопје, со Предлог-одлука
30 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО експорт - импорт Неготино, со Предлог-одлука
31 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО Скопје, со Предлог-одлука
32 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги БЕТИ-АРТСПИД ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
33 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ТИМАС ДООЕЛ увоз- извоз Струмица, со Предлог-одлука
34 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за инженеринг проектирање и монтажа МОНИКО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со Предлог-одлука
35 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕЛУКС АКВАТИК ДОО Скопје, со Предлог-одлука
36 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство и трговија на големо и мало увоз - извоз КОДА ТРЕЈД ДООЕЛ СТРУМИЦА, со Предлог-одлука
37 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР-КОНТРАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје, со Предлог-одлука
38 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за трговија, услуги и транспорт ПРИНЦИП - КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ експорт импорт Скопје ул.50-ТА ДИВИЗИЈА бр.43-3/ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, со Предлог-одлука
39 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАСТИК - ПАК КОМПАНИ ДООЕЛ експорт- импорт Скопје, со Предлог-одлука
40 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија, промет и услуги ПИКСЕЛ ГРОУП ДОО увоз-извоз СКОПЈЕ, со Предлог-одлука
41 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство трговија и услуги ОТВОРЕНА ТРГОВСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ, СКОПЈЕ, со Предлог-одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО ВИНИЦА, со Предлог-одлука
43 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ПОВЕР ГРИН ЕНЕРГИ ДОО Велес, со Предлог-одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги РУЖИН ХЕЛТИ ФУД КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Битола, со Предлог-одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и консалтинг Орнамакс ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со Предлог-одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги НИЦКС БАЛКАНС ДОО Скопје, со Предлог-одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитно трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги НЕХО Исни ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за скенирање, обработка и складирање на документи КОНТЕГО ДОО Скопје, со Предлог-одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ЈУНАК КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИНЕЛЛИПСЕ ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на текстилни ткаенини, трговија и услуги ИЛФА-ТЕКСТИЛ ДОО експорт-импорт Гостивар, со Предлог-одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија ЕЛАН ТРЕЈД ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКО ЗРНО ДОО Кочани, со Предлог-одлука
55 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
56 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговско друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво за производство, трговија и услуги МЕБЕЛ ЈУМИС ДИЗАЈН ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги АМИКАМИКА ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, со Предлог-одлука
58 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ФЕДЕР БАУ ДООЕЛ експорт-импорт с.Г.Речица, Тетово, со Предлог-одлука
59 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОБЛУЕ ДОО Тетово, со Предлог-одлука
60 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги УНО ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог-одлука
61 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство и промет на големо и мало ЕВРОС КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт Куманово, со Предлог-одлука
62 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство и трговија СТЕВИК Марика ДОО ескпорт-импорт Кавадарци, со Предлог-одлука
63 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за градежништво и трговија НОВА ЕКОБАЗА ДОО увоз-извоз Штип, со Предлог-одлука
64 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги СИПАК ПРО ДООЕЛ увоз-извоз Бадар Петровец, со Предлог-одлука
65 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРОЕДИЛ- ХОЛДИНГ ДООЕЛ Експорт - импорт, со Предлог-одлука
66 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, на мебел, трговија МОНДИ КОМПАНИ ДОО експорт- импорт с.Г.Речица - Тетово, со Предлог-одлука
67 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз ВРАШТИЧАНКА ДООЕЛ Радовиш, со Предлог-одлука
68 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги БРОМИ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Враништа Струга, со Предлог-одлука
69 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги АЛУ-МЕТАЛ, со Предлог-одлука
70 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги МОЉИКА Виѓилент и др. ДОО експорт- импорт Тетово, со Предлог-одлука
71 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ЛИВЕ БАГ 2016 ДООЕЛ Крива Паланка, со Предлог-одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово Сарај, со Предлог-одлука
73 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - АРЦЕЛОМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија - ладно валан, поцинкован и платифициран лим Скопје, со Предлог-одлука
74 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за производство, трговија и услуги Г.С.ТЕКСТИЛ ДОО експорт - импорт Струмица, со Предлог-одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за рециклажа и услуги ЕКО МЕТАЛ 16 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
76 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ФОРМАТИКА ДОО увоз-извоз Битола, со Предлог-одлука
77 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ТЕРМОСТИЛ ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Блатец, Виница, со Предлог-одлука
78 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговско друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво за производство, трговија и услуги МОНДО ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
79 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштвото за преработка на млеко и млечни производи ЛАЦТАЛИС МК МЛЕКАРНИЦА ДООЕЛ експорт-импорт Битола, со Предлог-одлука
80 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги ЈУ-КА ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со Предлог-одлука
81 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп, со Предлог-одлука
82 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Метална индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид, со Предлог-одлука
83 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, маркетинг, трговија на големо и мало и услуги Б.И.М ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
84 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ИНГПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог-одлука
85 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, инженеринг, проектирање, монтажа и трговија ТИНГ ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
86 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство и трговија ЈОКА увоз -извоз ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
87 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги EКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија, со Предлог-одлука
88 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Tрговско друштво за вработување на ивалидни лица за печатење на весници - Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
89 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги МАКТОИС ДООЕЛ увоз- извоз с.Лешок Теарце, со Предлог-одлука
90 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство инжинеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО Куманово, со Предлог-одлука
91 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство на мебел инженеринг и услуги ПРО- ДИЗАЈН ДОО СКОПЈЕ, со Предлог-одлука
92 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за компјутерски инженеринг СЕМОС ДОО Скопје, со Предлог-одлука
93 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и графички услуги 98-к увоз- извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
94 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги Електротехника Инжинеринг ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
95 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на ДППУ Варади Никола и др ДОО, со Предлог-одлука
96 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Пупалески Кире ЕВРО-ЏИНС Охрид ДООЕЛ, со Предлог-одлука
97 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
98 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги EAM ДОО Штип, со Предлог-одлука
99 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги ОЛФЛЕКС ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
100 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за сточарство, промет и услуги СРЕЌНО ПРАСЕ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
101 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги Каффе ди Артисам Еуропе Лимитед ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
102 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово Прилеп, со Предлог-одлука
103 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија и услуги ХУНЗА ВЕДА КЛУБ ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, Предлог-одлука
104 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, промет и услуги СТАН МК увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог-одлука
105 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Чулчески Томислав Маркисто с.Лескоец Охрид ДООЕЛ, со Предлог-одлука
106 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство , трговија и услуги „ТРЕГЕР“ ДООЕЛ увоз -извоз Битола, со Предлог-одлука
107 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за графичко печатарски услуги и трговија ДЕ ГАМА ДООЕЛ, со Предлог-одлука
108 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ЗОКО-ХАРТ увоз-извоз ДООЕЛ Таринци Карбинци, со Предлог-одлука
109 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ГРАНИТ ИНГ ГРУП ДООЕЛ, со Предлог-одлука
110 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија Грандтекс лтд ДООЕЛ увоз- извоз Штип, со Предлог-одлука
111 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство услуги и трговија Инсајд Девелопмент Скопје, со Предлог-одлука
112 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ MAKEДОНИЈА ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
113 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија РОСАЛ-ДС експорт-импорт Роза ДООЕЛ Неготино, со Предлог-одлука
114 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за вработување на инвалидски лица производство преработка и услуги во прометот ВИСПАКПЕЛА ДОО Скопје, со Предлог-одлука
115 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, промет и услуги ДЕКО МЕТА увоз- извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
116 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕМИУМ БЕЈКЕРИ ЛМ ДОО Кавадарци, со Предлог-одлука
117 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво со ограничена одговорност за производство промет и услуги увоз- извоз ГИНИС заштитно друштво Прилеп, со Предлог-одлука
118 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на ДППУ Жито Пром Зоран ДООЕЛ Гевгелија, со Предлог-одлука
119 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за рециклирање на хартија и остатоци од хартија Пејпар Мил ДОО Кочани, со Предлог-одлука
120 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз- извоз с. Колешино Ново Село, со Предлог-одлука
121 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги КОДЕКС КОМЈУТЕРИ ДОО увоз- извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
122 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ДИРОКО, Илија ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
123 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за управувачки дејности ЕУРОНИКЕЛ ДООЕЛ с. Возарци Кавадарци, со Предлог-одлука
124 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги КОБРА-Т ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
125 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Производство трговија на големо и мало МЕТРО а.д. увоз- извоз Скопје, со Предлог-одлука
126 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Месна индустрија и кланица Свети Николе ДОО Свети Николе, со Предлог-одлука
127 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитно трговско друштво за производством услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. Кривогаштани Промет увоз извоз ДОО Прилеп, со Предлог-одлука
128 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за трговија и услуги ЈЕЛОВИЦА ТРЕЈД ДОО Скопје, со Предлог-одлука
129 Информација во врска со склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Друштво за производство, трговија и услуги М-Е СИСТЕМС ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец Врапчиште, со Предлог-одлука
130 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7602/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес ул. РАШТАНСКИ ПАТ бр.1 ВЕЛЕС, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
131 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7559/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на МЗТ ПУМПИ АД-СКОПЈЕ, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, со Предлог-одлука
132 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7572/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги СОКО Горица ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
133 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.10-7555/1 од 31.07.2018 година година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово - Скопје, со Предлог-одлука
134 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7561/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт- импорт Скопје, со Предлог-одлука
135 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7554/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Фармацевстка хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, со Предлог-одлука
136 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7601/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово, со Предлог-одлука
137 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7653/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија и услуги ТРИТЕКС Трејд Наумоски Радко и др. ДОО увоз - извоз Прилеп, со Предлог-одлука
138 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7592/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за преработка, производство, трговија и услуги БАБАМ ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
139 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7587/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија, услуги и производство АГРОМА увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
140 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7552/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, услуги и трговија ДЕНТИНА ДООЕЛ увоз- извоз Струмица ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.9, СТРУМИЦА, Република Северна Македонија , заради, усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
141 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7658/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги МЕГАТЕХНА ДООЕЛ Скопје, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (“Службен весник на Република Северна Македонија”бр.98/19 и 124/19), со Предлог-одлука
142 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7539/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо и мало ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола со седиште на ул. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр.9 БИТОЛА, Република Северна Македонија, заради измена/дополнување на мерки во Договорот за финансиска поддршка, согласно член 40-а од Законот за финансиска поддршка на инвестиции (“Службен весник на Република Македонија, со Предлог-одлука
143 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7541/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ ВАСИЛЕВО, ВАСИЛЕВО, со Предлог-одлука
144 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7584/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија МУЛТИТЕКС ДОО увоз - извоз Битола ул.СВ. НЕКТАРИЈ БИТОЛСКИ БР.141, БИТОЛА, БИТОЛА, Република Северна Македонија, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
145 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7573/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО СВ. НИКОЛЕ изменет со Анекс бр. 13-7573/4 од 01.11.2018 година, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
146 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7524/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за графичко печатарска дејност, трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт - импорт Скопје ул. 1550 бр.32 А Скопје- БУТЕЛ, БУТЕЛ, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
147 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7532/ 1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХАРТЕК ДОО увоз - извоз Струмица, со Предлог-одлука
148 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7581/1 од 31.07.2018 година, изменет со Анекс бр.13-7581/3 од 01.11.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги ЕЛИТТЕ СОФА ДОО Скопје со седиште на ул. КАЧАНИЧКИ ПАТ бр.ББ, Индустриска зона ВИЗБЕГОВО, БУТЕЛ, Република Северна Македонија, заради измена/дополнување на мерки во Договорот за финансиска поддршка, согласно член 40-а од Законот за финансиска поддршка на инвестиции (“Службен весник на Република Македонија, со Предлог-одлука
149 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7585/1 од 31.07.2018 година, изменет со Анекс бр.13-7585/4 од 01.11.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип со седиште на ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.21, ШТИП, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
150 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.12-7536/1 од 31.07.2019 година за доделување на финансиска поддршка на Дрвно индустриски комбинат ФАГУС ДООЕЛ Пехчево, со Предлог-одлука
151 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7528/ 1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги САЛСА ДОО увоз - извоз Куманово, со Предлог-одлука
152 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13- 7593/ 1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство на делови и прибор за моторни возила РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДООЕЛ Кочани ул ТОДОСИЈА ПАУНОВ бр. 32 КОЧАНИ, КОЧАНИ,изменет со Анекс бр . 13- 7593/4 од 01.11.2018 година, заради измена/дополнување на мерки во Договорот за финансиска поддршка, согласно член 40-а од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
153 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7562/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за градичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје ул. РАЈКО ЖИНЗИФОВ бр.50 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, Република Северна Македонија, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
154 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7605/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Мам Пром ДОО, Валандово, со Предлог-одлука
155 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7523/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ с.Николиќ Дојран, заради измена/дополнување на мерки во Договорот за финансиска поддршка, согласно член 40-а од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
156 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7570/1 од 31.07.2018 година година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
157 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7576/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на предиво и волница со текстилни производи ТЕТЕКСЈАРН ЛИМИТЕД ДООЕЛ увоз - извоз Тетово, со Предлог-одлука
158 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7659/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство промет и услуги СОНЦЕ ДООЕЛ Делчево, со Предлог-одлука
159 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7582/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт импорт Тетово, со Предлог-одлука
160 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7588/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство,трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ ДОО увоз - извоз ДОО Прилеп, со Предлог-одлука
161 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7661/1 од 31.07.2018 година на Друштво за производство,трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
162 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7553/1 од 31.07.2018 година, изменет со Анекс бр.10-7553/4 од 01.11.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво со ограничена одговорност за конфекциски услуги на Венка Никева СА-ЕЛ Охрид ДООЕЛ со седиште на ул. КЛЕНОЕЦ бр.86 ОХРИД, ОХРИД, Република Северна Македонија, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
163 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7516/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. 516 бр.1, СКОПЈЕ, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
164 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7609/1 од 31.07.2018 година година за доделување на финансиска поддршка на Tрговско друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје ул.1632 бр.40 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
165 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7564/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Mодна конфекција ЛИНЕА ПРИМА ДООЕЛ Штип ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 34 ШТИП, Република Северна Македонија, заради усогласување со одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
166 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7534/1 од 31.07.2018 година година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги МАВРОВО Ј-Т ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
167 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр.10-7558/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Meшовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги ЦЕРМАТ увоз - извоз Битола, со Предлог-одлука
168 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7520/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство и трговија ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
169 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7589/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги ДАНИЕЛ РУЦХТИ ДООЕЛ увоз-извоз, заради измена/дополнување на мерки во Договорот за финансиска поддршка, согласно член 40-а од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со Предлог-одлука
170 Информација за склучување на Анекс кон Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7580/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип, со Предлог-одлука
171 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7569/ 1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за производство трговија и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, со Предлог-одлука
172 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7604/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство,трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес, со Предлог-одлука
173 Информација во врска со склучување на Анекс кон Договорот бр. 13-7567/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за конфекција на облека,увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Марино Илинден, со Предлог-одлука
174 Информација за склучување на Анекс кон Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7590/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство трговија и услуги СТАРА ФУРНА увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
175 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 10-7551/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, со Предлог-одлука
176 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7521/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс бр. 12-7521/4 од 06.11.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на текстил и текстилни производи трговија на големо и мало КОМФИ- АНГЕЛ увоз- извоз Прилеп ДОО, со Предлог-одлука
177 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр.13-7645/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство промет и услуги ГАЛАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог-одлука
178 Информација за склучување на Анекс кон Договорот бр. 12-7527/1 од 31.07.2018 година за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕЛ БОР ЕЏО увоз извоз ДООЕЛ, со Предлог-одлука
179 Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на Собранието на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ АД Белград закажана за 17.10.2019 година
180 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари - моторни возила од Министерството за финансии на Институции корисници (ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа и ЈУ Центри за социјална работа) на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во Компонентата за развој на човечки ресурси, со Предлог-одлуки
181 Информација за спроведување на активностите за Подршка на приватниот сектор од страна на Центрите за развој на планските региони - Регионални бизнис центри, во надлежност на Министерството за локална самоуправа
182 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - дијабаз на локалитетот “Дервен“ општина Битола, со Предлог-одлуки
183 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - гранит на локалитетот “Горно Село“ општина Долнени, со Предлог-одлуки
184 Информација во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот “Близанци“ општина Кратово и општина Пробиштип, со Предлог-одлука
185 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “Забрдо“ општина Новаци
186 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “Прашник“ општина Кавадарци
187 Информација за состојбата на финансиските средства од јапонската помош за кредити за набавка на земјоделска механизација и вештачки ѓубрива кои се пласираат преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 2018 година
188 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон-г.р., општина Сопиште, со Предлог-одлука
189 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување(викенд куќи) КО Челопек вон-г.р., општина Брвеница, со Предлог-одлука
190 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Вашарејца, општина Могила, со Предлог-одлука
191 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б1 - мали комерцијални и деловни намени, КО Мирковци, општина Чучер Сандевo, со Предлог-одлука
192 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Владимирово, општина Берово со Предлог-одлука
193 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на шестоседа жичара со паркинг простор и пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег КО Лисец вон-г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
194 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Драгов Дол, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука
195 Предлог-закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците
196 Информација за статусот на под-проектот Изградба на Воспитно-поправен дом Тетово, општина Брвеница
197 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - андезит на Друштвото за градежништво производство трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот “Косовица“ с.Узем, општина Крива Паланка
198 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на државен универзитет „Гоце Делчев" во Штип, по скратена постапка
199 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, по скратена постапка
200 Понуда од нотар Нерџавин Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3423 за КО Глуво на КП бр.3296 викано место Под Церево
201 Известување од Извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување доставено под И.бр.653/18
202 Понуда од нотар Мирче Ристовски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1658 за КО Конско на КП бр.2435 ул. „св. Стефан“
203 Кадровски прашања /159/
204 Прашања и предлози /159/
205 Информација со табеларен преглед за сите еднострано раскинати договори за експлоатација на минерални суровини во 2018 година
206 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за јули 2019 година
207 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за август 2019 година
208 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
209 Информација по однос на добиено барање на одгледувачите на пчели од регионот на Демир Хисар
210 Информација за потребата од зголемување на финансиските средства во рамки на иницијативата за задолжување за реализација на проектот Пречистителна станица за отпадни води во Скопје
211 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година