158-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.10.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (590.77 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред Точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Законодавна агенда на Владата на РСМ, за период 1.07. - 21.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на РСМ за 2019 година
1 Oдлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Северна Македонија за 2020 година, бр.02-1970/1 од 20.09.2019 година, со Предлог - oдлука за давање на согласност
2 Oдлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2020 година, бр.02-1969/1 од 20.09.2019 година, со Предлог - одлука за давање на согласност
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај од раководството на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје за 2018 година, Извештај од работењето на ЈП Македонска радиодифузија за период од 01.01. до 31.12.2018 година, со Извештај на независниот ревизор и предлог - одлуки
4 Предлог - одлука за утврдување на висина на бод за пресметка на платите на вработените во Акционерско друштво за аеродоромски услуги АЕРОДОРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРЕНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 2019 година
5 Информација за потребата од продажба на движни ствари - патнички моторни возила и работни возила, со Предлог - одлука
6 Барање за одобрување наменски средства за гаранција за превоз на стока со железница, за користење на хартиен товарен лист ЦИМ како транзитна декларација, со Предлог - одлука
7 Нацрт - Анекс Договор бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа. како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-1978/2 од 02.12.2016 година.
8 Нацрт - Одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр. бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа. како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-1978/2 од 02.12.2016 година
9 Информација за можноста од воведување на систем за масовно алармирање и предупредување на граѓаните
10 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод
11 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О Скопје
12 Предлог - одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на работниците во Оперативно техничката агенција
13 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија за продажба на движни ствари, со Предлог - одлука
14 Годишен извештај за реализирање на програмските и вонпрограмските активности на Националната установа Национален конзерваторски центар - Скопје за 2018 година, со Извештај за степенот на реализација на Програмата на Националната установа Национален конзерваторски центар - Скопје за 2019 година
15 Информација за престанок на правото на користење на недвижна ствар на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ и давање на трајно користење на истата на општина Пробиштип за отварање на Дом за стари лица, со Предлог - одлука
16 Предлог - закон за енергетска ефикасност
17 Информација со Предлог за именување на Претседател на македонскиот дел на мешовитите комисии по спогодбите/договорите за економска/техничка/ научна и трговска соработка со владите на одделни земји, со Предлог - решенија
18 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот “Лабуништа-Бороец“ општина Струга, со предлог - одлуки
19 Информација за можноста и оправданоста за воведување на субвенции при купување на нови возила
20 Информација за спроведување на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата во општините Битола, Кичево, Тетово и на Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на концентрација на РМ10 и РМ2.5.
21 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ БОБИ Венцо Витан Николовски с.Лески Виница, со Предлог - одлука
22 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ВИБАС ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
23 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ВЕНЦО-ГИШ Глигорчо Драги Димитриев Кочани, со Предлог - одлука
24 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-БОЕЛ Драги Александар Петров с.Драгобраште-Виница, со Предлог - одлука
25 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со на ИЗ АГРО-ПОЛ Трајче Ване Јованов с.Горни Подлог, со Предлог - одлука
26 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-ДЕОС Ставре Ангел Јанев с.Грдовци, Кочани, со Предлог - одлука
27 Информација за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор
28 Информација за предлог проект / програма „Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија“
29 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СЕА ОФ ГРЕЕН ДООЕЛ експорт-импорт Добри Дол, Општина Врапчиште за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
30 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛЛАНЏ ДОО увоз-извоз Кравари Битола за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
31 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување игри на среќа „КАЗИНО МЕРКУР“ ДОО увоз-извоз Гостивар за деловната просторија на ул.„ЈНА“ бр.91, Гостивар
32 Предлог - одлука за изменување на Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука
33 Предлог - одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Факултет за Исламски науки - Скопје
34 Иницијатива поднесена од Стојко Димчевски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.118/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
35 Иницијатива поднесена од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.113/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 86 став 2 алинеја 3 во делот „...односно непреземањето на дејствие...“, како и на алинеја 4 од истиот став во делот „...односно непреземеното дејствие...“ од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018)
36 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.49027 за КО Бардовци на КП бр.882 дел 3 викано место/улица „Рупа“
37 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12403 за КО Нерези на КП бр.1028 дел 3 викано место/улица Песок
38 Понуда од нотар Зафир Хаџи Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6491 за КО Јурумлери на КП бр.385 викано место/улица Дунек
39 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.687, Имотен лист бр.688 и Имотен лист бр.84946 сите за КО Ѓорче Петров на КП бр.2413/1, КП бр.2413/2 и КП 2413/3 викано место/улица А.Мицков
40 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.66260 за КО Волково на КП бр.1697/1
41 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.5234 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.12987 викано место/улица Р.Батино бр.15 А
42 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотни Листови бр.100071 за КО БУтел на КП бр.2755 и Имотен лист бр.1883 за КО Бутел на КП бр.2755, викано место/улица УЛ Рудо бр.41
43 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.67187 за КО Маџари на КП бр.1108 викано место/улица ул.852
44 Кадровски прашања /158/
45 Прашања и предлози /158/
46 Конечни извештаи на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година во Министерството за информатичко опшество и администрација, сметка на основен буџет (637), сметка на основен буџет (631), сметки на буџет на донации (785-28) и (785-22) и сметка на на буџет на донации (785-13)
47 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на јавна здравствена установа центар за јавно здравје-Тетово сметка за средства од фондот (737)
48 Извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година и Извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година
49 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период од 01.01-30.06.2019 година
50 Извештај за работењето на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија за период од 01.01. - 30.06.2019 година
51 Информација за прогрес на активностите во рамки на Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца 0-14 години, за периодот 2018 - 2028 година, со Акциски план
52 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија за 2017 година
53 Информација во врска со Годишниот извештај за развојот на вршењето на работите за располагање со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија
54 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
55 Предлог - закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
56 Информација во врска со организирање на наградната игра „Мој ДДВ моја награда“, со Предлог - одлука
57 Информација во врска со потребата од потпишување на Аранжман за спроведување на Заеднички акциски план за борба против тероризам во Западен Балкан помеѓу Европската комисија и органите на Република Северна Македонија.
58 Информација за настанот „Охридскиот дијалог: Искористување на можности и креирање на идни партнери во Западниот Балкан„ организиран од страна на Атлантискиот Совет (Atlantic Council) и Охридската Група со поддршка на Владата на Република Северна Македонија во Охрид, Република Северна Македонија на 24-26 октовмри 2019
59 Предлог - одлука за формирање на Работна група за обезбедување на финансиски средства за нов инвестиционен циклус во рамките на РЕК Битола
60 Информација за покачување на платите во основното, средното, високото образование и во наука во Република Северна Македонија за 10% почнувајќи од исплата на платата за април 2020 година
61
 Информација за одбележување на Светскиот ден на ромскиот јазик