157-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.10.2019 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (266.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07 - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
1 Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
2 Кадровски прашања (157)
3 Прашања и предлози (157)
4 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година
5 Предлог-одлука за распределба на средстваа од Буџетот на република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
6 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Дедејска Тања и други против Република Северна Македонија и други 7 апликации, А. бр. 43344/18, 2299/19, 5920/19, 5948/19, 5960/19, 5969/19, 5972/19, 7159/19
7 Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции