3-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.09.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (756.54 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка

Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија

Пред точка

Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање

1

Записник од Првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 септември 2020 година

2

Годишна сметка и Годишен извештај за работата на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2019 година, со Ревизорски извештај и Предлог - одлука

 

3

Информација во врска со назначувањето на националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје за оператор на организираниот пазар на електрична енергија, со Предлог-одлука

4

Информација за донесување на Предлог - одлука за намера за намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје

5

Барање за донесување на одлука за отстапување на 150.000 литри Еуродизел БС гориво од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог - одлука

6

Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините Македонски Брод и Ресен

7

Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Компензационите фондови со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 (Список бр.5)

8

Предлог - одлука за продажба на деловен простор во Гостивар

9

Предлог - закон за изменување и дополнување на Закон за автокампови

10

Предлог - закон за изменување и дополнувања на Законот за скијалишта

11

Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (прераспределба на средства во износ од 35.400.000 денари, во Министерство за надворешни работи)

12

Предлог - договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп; иПредлог - одлука за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с. Алинци, Прилеп - корисник на Технолошко индустриската развојна зона Прилеп

13

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Бадар, општина Петровец, со Предлог - одлука

14

Предлог – oдлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот “Сурин“, општина Јегуновце од Друштвото за градежништво, производство и, услуги СУРИН Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт-импорт с.Старо Село Вратница на Друштвото за производство, трговија и услуги ШАЗА ДООЕЛ с.Слатино, Теарце

15

Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок и кварцен чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Врпчовски“, општина Василево, со Предлог – oдлука

16

Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Бел Камен“, општина Крушево, со Предлог – oдлука

17

Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт МАРТИНИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Доња Река“, општина Куманово, со Предлог – oдлука

18

Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2019 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.222/19), со Предлог – одлукa

19

Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз – извоз Кавадарци на локалитетот “Прчен Камен“, општина Градско, со Предлог – oдлука

20

Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Трница“, општина Студеничани

21

Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – цементен лапорец на Друштвото за трговија, производство и услуги РАКОТИНЦИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рит Круши“, општина Сопиште

22

Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ узвоз-извоз Скопје на локалитетот „Брија“, с.Мојанци, општина Арачиново

23

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за судски такси, по скратена постапка

24

Предлог - закон за изменување на Законот за заштита на укажувачи

25

Информација за статусот со адаптацијата на купениите деловни простории во новото седиште на НАТО во Брисел во кои што од неодамна се пресели Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО и натамошни активности околу опремувањето на истите

26

Информација за потребата од утврдување на дополнување на текстот на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за одбрана и НАТО Организацијата за комуникации и информации претставувана од НАТО Агенцијата за комуникации и информации во врска со консултација, команда, контрола, комуникации, разузнавање, набљудување и извидување

27

Предлог - закон за спречување и заштита од дискриминација

28

Писмо од претседателот на Собранието до претседателот на Владата за потврдување на предлози на акти, материјали и мислења кои се во собраниска постапка, доставени од претходниот состав на Владата

29

Записник од Сто дваесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 27 август 2020 година

30

Информација за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари, со предлог - одлуки

31

Предлог - одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична, прекршочна и во управна постапка

32

Предлог - одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 17 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука (4)

33

Информација за неопходна потреба за спроведување постапки за јавна набавка

34

Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

35

Информација за реализација на национална кампања „Дома си е дома“

36

Информација во врска со донесување на одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, со Предлог - одлука

37

Предлог - програма за изменување на Програмата за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2020 година

38

Предлог - одлука за давање соглсност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, ДП 02-343/20 Скопје

39

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение за ширење на демократија и демократси принципи во општеството ПРОЕКТ ЕУ - Кавадарци (разна опрема)

40

Информација за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште во границите на ГП бр. 12 и ГП бр. 13 од Урбанистички план вон населено место Таринци, изготвен од “Дизајн Центар Инженеринг“ - Кавадарци со тех. бр. 2589, од 2012 година, донесен од Советот на општина Карбинци со Одлука бр. 0701-1052/13 од 31.10.2012 година, сопственост на Република Северна Македонија за изградба на фотоволтаични централи во Општина Карбинци, со Предлог - одлуки

41

Информација за донесување на Одлука за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со јавно наддавање за изградба на објект со основна класа на намена: Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа), ГП бр.1 согласно Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) вон населено место с. Стенче одобрена со Решение бр.14-88/2018 од 15.04.2019 год од Градоначалникот на Општина Брвеница, КП бр.346/1, КП бр.347/1 и КП бр.2819/1 за КО Стенче во површина од 26105 м2, со Предлог - одлука

42

Предлог - одлука за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

43

Предлог - одлука за давање на трајно користење на градежно земјиште на општина Кавадарци

44

Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (прераспределба на средства во износ од 16.200.000 денари, во Министерството за здравство)

45

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Урбанистички план за село Ново Село за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ѓорче Петров 1-Ново Село, општина Ѓорче Петров, со Предлог - одлука

46

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена A4–времено сместување КО Блаце, општина Петровец, со Предлог - одлука

47

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Волковија, општина Брвеница, со Предлог - одлука

48

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на приклучок и базна станица-БТС Дурачка Река КО Дурачка Река, општина Крива Паланка, со Предлог - одлука

49

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до МХЕЦ Тополка 317 КО Дреново, општина Чашка, со Предлог - одлука

50

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во КО Дихово вон град, општина Битола, со Предлог - одлука

51

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Градешница, општина Новаци, со Предлог - одлука

52

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Речица, oпштина Куманово, со Предлог - одлука

53

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена E2-компатибилна супраструктура за фотоволтна електрична централа КО Тработивиште, општина Делчево, со Предлог - одлука

54

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4–стовариште КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандевo, со Предлог - одлука

55

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура за производство на енергија, термоелектроцентрала на биогас и сообраќајно регулирање на крстосница со регионален пат Р1 107 КО Ново Лагово, општина Прилеп, со Предлог - одлука

56

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Дихово-вон г.р., општина Битола, со Предлог - одлука

57

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Бардовци, општина Карпош, со Предлог - одлука (45-10757/1)

58

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Бардовци, општина Карпош, со Предлог - одлука (45-10748/1)

59

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) КО Таор, општина Зелениково, со Предлог - одлука

60

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Мала Речица, општина Тетово, со Предлог - одлука

61

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустријa, КО Куманово, општина Куманово, со Предлог - одлука

62

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Б5–хотелски комплекс КО Патишка Река, општина Сопиште, со Предлог - одлука

63

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4–времено сместување КО Горно Соње, Општина Сопиште, со Предлог - одлука

64

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство и промет АГРО ФАРМ Демир Хисар ДООЕЛ ул.Битолска бр.42 Демир Хисар, општина Демир Хисар, со Предлог - одлука

65

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец КИКО ТАЦЕ – Игор Атанасов с.Мустафино Свети Николе, со Предлог - одлука

66

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со ИЗ Десил Слободанка Србиновска с.Рибарци, општина Новаци, со Предлог - одлука

67

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ГРАДИНАРОТ- Ристо Савев ул. Илинденска бб с. Зрновци Кочани, со Предлог - oдлука

68

Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСПИНА КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сарчиево Штип, Подружница Земјоделско стопанство ДЕСПИНА с. Врсаково Штип, со Предлог - одлука

69

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сарчиево Штип, Подружница АГРО МАРИЈА КОМПАНИ с. Врсаково Штип, со Предлог - одлука

70

Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги Кукуреско извоз-увоз ДООЕЛ с.Корешница Демир Капија, со Предлог - одлука (79024м2)

71

Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги Кукуреско извоз-увоз ДООЕЛ с.Корешница Демир Капија, со Предлог - одлука (85733м2)

72

Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Острата Скрка“ општина Струмица, со Предлог – одлука

73

Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Мирковец“ општина Василево, со Предлог – одлука

74

Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермеризиран варовник на Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќироски с.Челопеци Кичево на локалитетот “Миокази“, општина Кичево и општина Македонски Брод

75

Извештај за работа на Комисијата на хартии од вредност на Република Северна Македонија во 2019 година, Извештај на Независниот ревизор и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2019 и финансискиот план за деловната 2020 година

76

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.38/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот„2001“ од член 4 став 2 од Законот за Агенција на Република Северна Македонија за управување со средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2001)

77

Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија во врска со формиран предмет, под НП бр.1295/20 по поднесени претставки од родители на деца до 10 години

78

Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1584 за КО Дихово

79

Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за купопродажба на земјоделско земјиште со Имотен лист бр.109 за КО Алинци

80

Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен бр.92984 за КО Чаир на КП бр.179 дел 1 викано место/улица Босна и Херцеговина (44-7688/1)

81

Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен бр.92984 за КО Чаир на КП бр.179 дел 1 викано место/улица Босна и Херцеговина (44-7687/1)

82

Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на идеален дел на недвижности со Имотен лист бр.22905 за КО Штип-6

83

Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.41863 за КО Прилеп на КП бр.23696 место/улица Осоговска

84

Известување од извршител Игор Ромевски од Скопје за налог за извршување врз недвижност, доставен под И бр.51/17, за КО Д Водно

85

Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за прва усна јавна продажба доставен под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 10 септември 2020 година, за КО Горно Лисиче

86

Кадровски прашања /3/

87

Прашања и предлози /3/

88

Конечен извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост- Скопје

89

Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, за период април-јуни 2020 година

90

Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, за периодот април - јуни 2020 година

91

Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, за период од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година

92

Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, за период од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020 година

93

Финасиски план за изменување на Финансискиот план на Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје за 2020 година

94

Извештај за работата на Државниот завод за индустриска сопственост за 2019 година

95

Информација од работната група која е задолжена да изработи анализа за начинот и можностите за субвенционирање

96

Информација за текот на активностите во врска со спроведувањето на Уредбата со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба

97

Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан

98

Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за формирање на комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство

99

Предлог - решение за изменување на Решението за назначување на членови и нивни заменици на Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 212/20)

100

Информација за Ревидиран оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

101

Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип

102

Информација за неискористени финансиски средства во Посебниот фонд со Предлог - одлука зза користење на неискористените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица

103

Барање за издавање согласност за набавка на опрема, возила и мебел од програмите за прекугранична соработка ИПА ФОНДОВИ