92-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.07.2021 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (943.93 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Нас лов
Пред точка   Усвојува   ње на Записникот од 87-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 88-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 јули 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Информација во врска со потребата од поднесување на апликација за техничка помош за подготовка на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
2 Барање на согласност во врска со средства од блок дотации кои се пренесен вишок од минати години поднесено од Општна Ѓорче Петров-Скопје, со Одлука за префрлање средства од сметка дотации на сметка на основен Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2021 година, донесена од Советот на Ѓорче Петров (7.019.051,00 денари за финансирање на доградба на градинка во н.м. Волково)
3 Барање на согласност префрлање на вишок на средства од сметката за Наменска дотација на основниот буџет на Општина Долнени за 2021 година (7.000.000,00 денари од наменска дотација за средно образование во наменска дотација за основно образование)
4 Барање на согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за наменска дотација на основниот буџет на Општина Крушево за 2021 година, со Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Крушево за 2021 година, донесена од Советот на Општина Крушево (1.000.000,00 денари од Н2-Средно образование во програмата Н1-Основно образование)
5 Инфомација во врска со потребата од донесување на одлука за давање на претходна согласност за склучување на Договор за пренесување на право на градење врз градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое градежно земјиште претставува Г.П.бр.2 составена од К.П.бр.1214/2 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/5 КО Гази Баба, К.П.бр.1223 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/5 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/2 КО Гази Баба, К.П.бр.1215/3 КО Гази Баба, К.П.бр.1215/7 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/3 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/1 КО Гази Баба и К.П.бр.1214/3 КО Гази Баба со намена за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа
6 Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен надоместок (5G), со Предлог - одлука
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини
8 Информација во врска со измени и дополнувања во текстот на Меморандумот за разбирање за соработка за олеснување на увозот, извозот и движењето на стоки во Западен Балкан и Договорот за соработка за заштита и спасување од катастрофи во Западен Балкан
9 Информација во врска со текстот на Меморандумот за разбирање за соработка во врска со слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан
10 Информација за проектот за човечки капитал и изработка на стратегија за унапредување на човечкиот капитал во Република Северна Македонија, во соработка со Групација Светска Банка
11 Информација за Оперативните насоки за мерка 27-финансиска поддршка со креирање на мечинг фонд за претприемачи Роми
12 Информација во врска со правата и обврските на договорните страни од Спогодбата за регулирање на меѓусебните односи помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје
13 Информација со Предлог - меморандум за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата) претставена од Н.Е. Рејчел Галовеј од Министерството за надворешни работи, Комонвелт и развој (ФЦДО) а во врска со спроведување на Проектот „Воспоставување на единица за координација на инфраструктурни проекти“
14 Информација во врска со поднесената иницијатива за отпочнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот„Краста 3“, с.Вруток, Општина Гостивар, со предлог-одлуки
15 Информација во врска со барањето за пренос на удел во Концесионерот Хидро Еко Инженеринг ДООЕЛ скопје и статус на реализација на Договорот за концесија за малата хидроелектрана на локацијата бр.407 Пена на Концесионерот ЦММ Енерги Компани ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
16 Предлог-одлука за основање на Јавна установа за управување и заштита на Националниот парк Шар Планина
17 Предлог на закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела
18 Предлог на закон за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци заради цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривични дела или за извршување на кривични санкции
19 Предлог на закон за Академија за судии и јавни обвинители
20 Предлог на закон за парничната постапка
21 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета
22 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура
23 Информација за проширување и одржување на Националниот портал за е-услуги (uslugi.gov.mk)
24 Информација за исклучување на мобилна апликација StopKorona!
25 Информација за статусот за проектот „Модернизација на информациониот систем за управување со човечки ресурси „HRMIS” 
26 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Сингапур за условите за заемни патувања на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Сингапур, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
27 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност
28 Информација за известување по однос на Рамковната конвенција за контрола на тутун (РККТ) во врска со заклучоците од одржаната осма Конференција на земјите-договорни страни на Рамковната конвенција на Светската здравствена организација во 2018 година и национални ставови во однос на претстојната Деветта конференција која ќе се одржи од 8-13 ноември, 2021 година
29 Предлог-одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатните објекти извори „Лукар 1”, „Лукар 2”, „Косматец” и зафат на водотек „Стара река”, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ
30 Предлог - програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
31 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
32 Барање за давање на автентично толкување на член 135, ставовите 1 и 2 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, бр.33/15, бр.98/15, бр.6/16, бр. 198/18 и бр.248/18), поднесено од пратеникот Снежана Калеска Ванчева
33 Предлог – одлука за продажба на деловен простор сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
34 Барање на согласност за рефинансирање и затварање на тековниот Договор за заем склучен со ЕБОР на 24.09.2013 г. за финансирање на “Проектот за модернизација на М-НАВ/Надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација”- без државна гаранција на износ од 11.150.000,00 евра со средства обезбедени со склучување на нов Договор за заем со ЕБОР во вкупен износ од 10.000.000,00 евра и нов Договор за заем од локална банка во вкупен износ од 5.000.000,00 евра - истите без државна гаранција
35 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О Енергетика ДООЕЛ Битола
36 Информација за постапка за давање под долготраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објект од јавен интерес, со Предлог-одлука
37  Информација за постапка за давање под долготраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објект од јавен интерес, со Предлог-одлука
38 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе (В4 - државни институции)
39 Барање за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон (КП бр.2812/4 КО Мислешево), со Предлог-одлука
40 Барање за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон (КП бр.161/10, КП бр.162/1 и КП бр.2728/9 КО Струга), со Предлог-одлука
41 Информацијата за развој и одржување на електронскиот систем за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење - „е-инспектор“, со Акциски план за приклучување на нови инспекторати
42 Информација за потрeбата од ангажирање на правен застапник за упис на сопственост на сукцесиски имот во кралство Белгија (СТР бр.0706-2/21)
43 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП 447/1 КО Струга) ДП 03-226/19
44 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија
46 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
47 Информација за преземени активности за формирање извршно тело за безбедност на сообраќајот на патиштата со предлог за превземање на следни чекори за подобрување на безбедноста на патиштата
48 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Остра Чука“, с.Дебреште, Општина Долнени
49 Информација во врска со поднесеното барање за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – геотермална вода на локалитетот „Смоквица“, Општина Гевгелија, со концесијата за експлоатација на минерална суровина – термоминерална водана локалитетот „Смоквица“, Општина Гевгелија на Друштвото за производство и трговија Ледра Агро ДОО Гевгелија, со Предлог-одлука
50 Информација со Предлог-одлуки за формирање на Совети за управување со подрачјето на речен слив на река Вардар, река Црн Дрим и река Струмица
51 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство, храна и шумарство на Република Бугарија за соработка во областа на земјоделството, земјоделските науки, руралните области и шумарството
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција на постоечки пристап (улица 2) КО Вирче, Општина Делчево, со Предлог-одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Слупчане за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Слупчане-вон г.р., КО Слупчане, КО Оризаре, КО Ваксинце-вон г.р., Општина Липково, со Предлог-одлука
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на објекти со основна класа на намена Е1-комунална инфраструктура и Е2-комунална супраструктура - ветерен парк Дрен-дел 2 КО Демир Капија, КО Дрен, Општина Демир Капија, со Предлог-одлука
55 Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Koнечко“ – Штип со кое управува концесионерот Здружение на ловци „Потполошка“ с.Петровец, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето
56 Информација за текот и завршувањето на преговорите за ревидирање на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, со текст на Предлог-одлука за измена на Протоколот Б и текст на Предлог-одлука за измена на Протокол Ц
57 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Неготино
58 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр.02-1468/1 од 12.02.2020 година на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“
59 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, промет и услуги Тони Димески Мике-Инженеринг увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот „Дупен Камен“, с.Плетвар, Општина Прилеп
60 Информација за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Караџовски против Северна Македонија А.бр.27840/16 и 13 други апликации и Накевска против Северна Македонија А.бр.53739/16 и 7 други апликации
61 Информација за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Атанасов против Северна Македонија А.бр. 11331/18, со Предлог-одлука
62 Информација за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари (инвентар и опрема) на воспитно-поправната установа воспитно поправен дом Тетово
64 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Антигва и Барбуда за условите за заемни патувања на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Антигва и Барбуда , со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
65 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Малта во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
66 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Малта во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
67 Предлог-одлука за утврдување на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.1738/1 KO Ѓорче Петров 1-Ново Село – општина Ѓорче Петров)
68 Предлог-програма за дополнување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2021 година
69 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство трговија транспорт и услуги МЕДИКАЛСУППЛИ ДОО Експорт-Импорт, Гостивар за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
70 Информација за измена на Решение за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРСТ МЕДИКАЛ КАНАБИС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
71 Информација за измена на Решение за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје, со Предлог-одлука
72 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица
73 Информација за изменување на Одлуката за формирање на Совет за следење на состојбите во пензискиот систем, со Предлог-одлука
74 Информација за давање одобрение за проширување на дејноста на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица “д-р Иван Влашки”-Берово, со Предлог-одлука
75 Информација за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем, со Предлог-решение
76 Информација за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување, со Предлог-решение
77 Информација за спроведување на препораките од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година во Државен студентски дом “Томе Стефановски-Сениќ-Скопје, со Aкциски план за препораките за чија реализација е потребна соработка на надлежното министерство, односно Министерството за образование и наука и одговорното лице на ДСД
78 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје (плата)
79 Предлог на закон за продажба на станови во државна сопственост доделени на користење на вработени во Министерството за внатрешни работи и безбедносно разузнавачки служби
80 Иницијатива поднесена од Политичка партија Алијанса за Албанците од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.71/2021 за поведување на постапка за оценување на законитоста на Одлуката за ослободување од плаќање на патарина за граѓаните на Република Србија од 15.6.2021 до 15.8.2021 година
81 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.68/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Кривичниот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2011)
82 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.67/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 Законот за изменување и дополнување на Кривичниот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2011)
83 Понуда од нотар Армир Садики од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.524 за КО Желино на КП бр.1235
84 Понуда од нотар Стевица Јанева од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр,1291 за КО Костурино на КП бр.3788 викано место/улица Село
85 Понуда од нотар Руждија Абдулаи од Дебар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 100749, за КО Дебар 2, на КП бр. 8035, Викано место/улица Град
86 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 41863, за КО Прилеп, на КП бр. 23696, Викано место/улица Осоговска и Имотен лист бр. 41722, за КО Прилеп, на КП бр. 23694, Викано место/улица Осоговска
87 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 3423, за КО Глуво Бразда, на КП бр. 3296, Викано место/улица Под Церово
88 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6182 за КО Радовиш на КП бр. 442, викано место/улица Плачковица
89 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.29317 за КО Синѓелиќ 2 на КП бр. 114/1 за викано место/улица Синѓелиќ
90 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66486 за КО Волково на КП бр. 788 дел 1 на викано место/улица 95 40-7625
91 Понуда од нотар Маја Колева од Кратово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4667 за КО Кратово на КП бр. 1073 дел 0
92 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1705 за КО Бардовци на КП бр. 675 за викано место/улица Бозелки
93 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ИТ ревизија како ревизија на успешност на тема „Ефективноста и ефикасноста на мерките и активностите што ги презело Министерството за информатичко општество и администрација за целосна имплементација на информацискиот систем за управување со човечки ресурси во институциите од јавниот сектор“
94 Акциски план по дадени препораки од Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и Ревизија на усогласеноста за 2019 година на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Плаваја“ Радовиш
95 Известување за преземените активности по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај за 2019 година за сметките 637 и 787 и Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста во Бирото за развоја на образованието за 2019 година
96 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
97 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
98 Информација за напредокот на дигитализацијата на Системот за управување со кризи преку имплементацијата на NICS – Next-Generation Incident Command System - NATO SPS Project (Следна генерација на Систем за управување со инциденти) во Република Северна Македонија, за период од 17 декември 2020 година до 17 јуни 2021 година
99 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал, во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2021 година
100 Информација за поставување на Агенда за дигитална трансформација
101 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година (период јануари-јуни)
102 Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
103 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
104 Барање за давање на автентично толкување на член 21, став 1, точка 4 од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија" бр.112/14,129/15,23/16,190/16 и 248/18), поднесено од Владата на Република Северна Македонија
105 Предлог-уредба за измена на Уредбата за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, привремен закуп и закупот на станови за определена намена
106 Информација за изготување на проценка/анализа на влијанието на заштитата на личните податоци во однос на обработката на личните податоци на субјектите на лични податоци преку видео и аудио запис при преземање на службени дејствија од страна на царинските службеници согласно Законот за Царинската управа и даночните инспектори и даночните контролори согласно Законот за Управата за јавни приходи
107 Информација за формирање на Работна група за координација на активностите од областа на информатичко комуникациските технологии заради дигитализација на процеситe
108 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
109 Информација со Акциски план за проектот „Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2021/2022 година за ризични групи“
110 Информација за измена и дополна на Одлуката за доделување средства по спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на Естрадни уметници, со Предлог-одлука
111  Информација за настаната штета поради престанување на договор закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост слкучен помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ДПТУ ЗИК БРЕГАЛНИЦА ул, Илинденска бб Виница
112 Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија (постапување по Нацрт- записникот од 70-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 мај 2021 година)
113 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.06.2021 година
114 Барање за државјанство по Чл. 11 од Закон за државјанства за Батухан Оздемир
115 Барање за државјанство за Ебру Оздемир Кишлали
116 Барање за државјанство за Нихат Оздемир
117 Информација за потребата од обезбедување на дополнителни средства за Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје за реализација на вториот дел проектот „Превод на дела со историска содржина на македонски јазик – Едиција Pro Macedonia“
118 Информација во врска со постапката за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на Рудник ДЕМИР ХИСАР АД Сопотница на локалитетот „Топлица“ с.Сопотница, општина Демир Хисар со Предлог-одлука
119 Информација за проектот Софтверско решение за изработка на унифицирани веб страници на Владата на Република Северна Македонија и министерствата