77-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.06.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.01 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 75-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 јуни 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 76-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 јуни 2021 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
1 Записник од Четириесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, одржан на 7 јуни 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 7.06.2021 година
2 Информација со барање за преземање итни мерки за обезбедување еднократна неповратна финансиска подршка во износ од 150.000.000,оо денари на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми” п.о. - Скопје
3 Информација за статусот на спроведување на проектот Изградба на водоснабдителен систем за град Крушево
4 Барање за предавање на објект кој е во сопственост на Република Северна Македонија со запишано корисничко право на Дирекцијата за заштита и спасување за недвижност запишана во Имотен лист број 9491 за КО Крива Паланка на КП број 1974, број на зграда 1, кат ПО влез 3 со површина од 254 м2, доставено од страна на Адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
8 Информација за склучување на Договор за администрирање на Фонд за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста- Ковид 4 со Предлог одлука за распределба на средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста - Ковид 4/
9 Информација во врска со барањето на Концесионерот Биор Енерги ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Речица 1 и МХЕЦ Речица 2
10 Информација во врска со барањето на Концесионерот Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Мраморечка со реф.бр. 394 и МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253
11 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
12 Информација за состојбата на дигиталната транформација во контекст на електронските услуги, клучни институции, пречки и следни чекори за дигитализација
13 Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО процесот на одбранбено планирање
14 Информација за финансиската состојба и финансиските обврски на Националната установа Театар Комедија - Скопје
15 Информација за потребата од обезбедување на дополнителни средства за Национална установа Национална опера и балет заради исплата на долг по судска постапка
16 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.18644 за КО Штип-5 на КП бр. 8124, место викано Пребег
17 Информација за статусот на учеството на Република Северна Македонија во програмите и агенциите на Унијата и искористеност на средства во 2020 година
18 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатије за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
19  Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2020 година, со Извештај на независните ревизори и предлог-одлуки
20 Предлог-одлука за давање согласност на Националната програма за безбедност
21 Предлог-одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок за работата на претседателот и членовите на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој
22 Информација за воведување на посебна кредитна линија за поддршка на медиумите
23 Информација за потпишување на Договор меѓу Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија и Министерството за млади и спорт на Украина за соработка во областа на младите, во областа на физичката култура и спортот, со Договор
24 Информација за состојбата на деловниот простор со кој располага и стопанисува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
25 Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во 2020 година
26 Предлог-одлуки за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП 15439 КО Кочани) ДП 03-177/20 нов предмет (ДП 37/20)
27 Информација за учеството на Република Северна Македонија во отпишување на долгот на Република Судан кон Меѓународниот монетарен фонд
28 Информација за склучување на Договор за издавање на гаранции од гарантен фонд организиран од Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје/
29 Информација за изменување на Законот за банките во врска со Заклучокот по точка 72 од 72-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 25.05.2021 година /
30 Информација за реализиран надзор од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на законодавството од областа на животната средина во 2020 година во општините со прилог Упатство за предлог систематизација на работни места со покривање на сите надлежности од областа на животната средина
31 Информација за користење на буџетски средства од ставка 485 - вложувања и нефинансиски средства од подпрограма 6-водостопанство за експропријација на земјоделско земјиште или земјиште под шуми и негова пренамена во градежно земјиште во текот на градбата на брана Речани, брана Конско и ХС Равен–Речица и за сите останати инвестициони активности во водостопанството каде ќе се јави потреба за експропријација и сеча на шума
32 Информација со Тарифник за вредност на работите од урбанистичко планирање усвоен на Собранието на Комората на овластени архитекти и овластени инженери и со Предлог-одлука
33 Предлог-одлука за Дваесетта емисија на обврзници за денационализација
34 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (прераспределбата на средства во износ од 615.000.000 денари, со цел обезбедување на средства за реализација на бескаматната кредитна линија за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста со можност за гранд компонента - КОВИД 4)
35 Предлог-одлука за доделување на средства за финасирање на проекти за развој на урбаните подрачја во 2021 со индикативно планирани средтсва за 2022 година
36 Предлог-стратегија за развој на пробациската служба во Република Северна Македонија (2021-2025), со Акциски план
37 Информација за апликацијата до WBIF за техничка помош за подготовка на Студија за изводливост за изградба и развој на Национална Транспортна Оптичка Мрежа (НТОМ)
38 Информација за земја домаќин на НАТО силите за одговор
39 Информација за статус на имплементација на препораките од Европската служба за надворешно дејствување во однос на одговорите на ЕУ Прегледот за хибридни закани и ризици за Република Северна Македонија
40 Информација за потребата од воспоставување меѓувладина Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за заштита на македонското национално малцинство во Србија и Црна Гора и заштита на српското и црногорското национално малцинство во Република Македонија
41 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 21-1315/1
42 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 21-1316/1
43 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 21-1317/1
44 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 21-1318/1
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Затвор Куманово (товарно моторно возило)
46 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2021/2022 чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
47 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „MILEX 21“, на територијата на Република Грција, со Предлог-oдлука
48 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (моторни возила)
49 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1748 на Советот од 20 ноември 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади кои претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
50 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1650 на Советот од 6 ноември 2020 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија
51 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 на Советот од 7 декември 2020 година за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
52 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/276 на Советот од 22 февруари 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
53 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1482 на Советот од 14 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
54 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Јапонија со седиште во Токио
55 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Јапонија со седиште во Токио
56 Информација за формирање на Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство, со Предлог-одлука и Предлог-решение
57 Информација за регулирање на соработката меѓу Министерството за култура на Република Северна Македонија и Македонскиот културен центар во Њујорк, САД со предлог Договор за соработка меѓу Министерството за култура на Република Северна Македонија и Македонскиот културен центар во Њујорк, САД, со Договор
58 Информација за доставување на Проект (Елаборат) за основање на нова единица-Факултет за правни науки при Универзитет за туризам и менаџмент-Скопје
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (машини за обработка на дрво)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци (машини за обработка на дрво)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје ((машини за обработка на дрво)
62 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
63 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
64 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
65 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
66 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ Прилеп
67 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
68 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
69 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
70 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
71 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
72 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
73 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
74 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
75 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
76 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
77 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
78 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
79 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци
80 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
81 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при РЦСОО „Ванчо Питошески“ Oхрид
82 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
83 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
84 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученички дом при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
85 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
86 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при ДЦУОР „Партенија Зографски“ Скопје
87 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученички дом при Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
88 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
89 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
90 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
91 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци
92 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
93 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
94 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при ДСУОР „Искра“ Штип
95 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
96 Предлог на закон за дополнување на Законот за животната средина
97 Предлог на закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште, по скратена постапка
98 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој, по скратена постапка
99 Извештај за работа на Ректорот и на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле" Охрид за периодот 1.01.2020 до 31.12.2020 година
100 Иницијатива поднесена од адвокат Роберт Бачоски Синколи, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.62/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 57 став 3 во делот „или е под суспензија или е укинат“ од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/2020)
101 Иницијатива поднесена од Универзитет во Тетово, Правен факултет, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.65/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 58 ставовите 1 и 2 и член 62 ставовите 4 и 5 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.82/2018)
102 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.26/2021 за поведување на постапка за оценување на одредби од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.19/2021)
103 Иницијатива поднесена од Национален блок „Не отварам врата“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.31/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 1, член 34 став 1 и членот 51 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.19/2021)
104 Иницијатива поднесена од политичката партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.47/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени („Службен весник на РСМ“ бр.305/2020)
105 Понуда од нотар Армир Садики од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.524 за КО Желино на КП бр.1235
106 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.878 за КО Сопотско на КП бр.1367
107 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1140 за К.О. Ресен на КП бр.3682 и Имотен лист бр.57200 за К.О. Ресен на КП бр.3682
108 Понуда од нотар м-р Марјан Коцевски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бе.17281 за КО Куманово на КП бр. 20692
109 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36989 за КО Прилеп на КП бр.18017/3, Имотен лист бр.36990 за КО Прилеп на КП бр.18017/1 и Имотен лист бр.34174 за КО Прилеп на КП бр.18017/1
110 Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.18803 за КО Центар 2 на КП бр. 2259, викано место/улица Рилски Конгрес
111 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3354 за КО Ѓорче Петров 3 Дексион на КП бр.5237 место/улица Црногорска
112 Известување од извршител Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје, доставен под И.бр.491/18, за налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ бр.144, за КО Суви Дол
113 Повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано за 17.06.2021 година, со почеток во 11:00 часот
114 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, за периодот јануари - март 2021 година
115 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јануари-март 2021 година
116 Годишен извештај за работата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија за период од 1.01.2020-31.2020 година
117 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност Владино планирање Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите„ во функција на надминување на утврдените состојби
118 Информација за статусот на поврзување со Централниот регистар на население
119 Информација за подготвен Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на следење на препораките содржани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор бр. 12-263/1 од 12.02.2018 година за извршена ревизија на успешност на тема „Квалитет на воздух – кооперативна ревизија
120 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за април 2021 година
121 Годишен извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош за 2020 година
122 Предлог на протокол за активности во установите за згрижување и згрижување и воспитание на деца
123 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
124 Информација во врска со оддржување Годишно собрание на акционери на ЕВН Македонија АД Скопје закажано за 16.06.2021 година 
125 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
126 Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
127 Предлог на закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, по скратена постапка
128 Извештај за извршени преговори со усогласен такст на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за воспоставување на заеднички гранични премини меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
129 Извештај со детални разработени информации околу наведените нафтени деривати увезени од 2018 година до 2021 година.
130

Информација за преземени активности од страна на надлежните институции во врска со заклучоците од 71 и 75 седница на Влада на Република Северна Македонија, а во врска со наводите објавени во јавноста од страна на Истражувачката репортерска лабараторија - ИРЛ за постење на сомневање дека во одреден период во Република Северна Македонија биле увезувани токснични нафтени деривати

131

Предлог-уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна надлежност

132

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот завод за статистика

133

Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта

134

Информација за проектот на Министерството за надворешни работи за истакнати припадници на дијаспората, МКарта

135 Информацијаза меѓуресорска поделба на трошоците за одржување на меѓународната конференција Преспа Форум за дијалог, Охрид и Преспа/Отешево, 1-2 јули 2021 година
136

Барање на Андреас Трајковски Соренсен, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

137

Барање на согласност за префрлување на вишок средства од сметката за Наменски дотации на Основниот буџет на Општина Битола за 2021 година (21.000.000,00 денари за финансирање на тековно - оперативни трошоци во програмата Н-1 - Основно образование)

138

Предлог на Јавен повик за финансиска поддршка на: Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на xрана; Останати услуги за подготвување и служење на xрана; Подготовка и послужување на пијалаци, со Предлог-одлука