75-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.06.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (712.54 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов

Пред точка

Усвојување на Записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 мај 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 71-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 мај 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 72-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 мај 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 73-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 мај 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 74-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 мај 2021 година
1 Записник од Триесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, одржан на 31 мај 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 28.05.2021 година и Предлог на протокол за организирање свадби/прослави и веселби
2 Записник од Тринаесеттата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 28 мај 2021 година, со Записник од петтата седница на Групата за процена, одржана на 27.05.2021 година и со Предлог на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територија на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението
3 Годишна сметка за 2020 година и Годишен извештај за работењето за 2020 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
4 Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на општина Дебрца за 2021 година
5 Барање од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во врска со долговите по основ на неплатени комунални сметки на Комисијата за заштита од дискриминација
6 Информација за потребата за обезбедување на простор под закуп за потребите на Оперативно-Техничка Агенција Скопје
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
8 Предлог на фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2022-2024 (со изгледи до 2026)
9 Предлог на стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022-2024 (со изгледи до 2026 година)
10 Информација за продолжување на рокот на отплата и одложување на активирањето на инструментите за присилна наплата кај кредитната линија од Компензационите фондови „Ковид 2“, со Предлог - одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош
11 Информација за спроведување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, со Предлог - решение и Предлог - одлука
12 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Винарија Сковин Група ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр.6а, Карпош, Скопје, со Предлог - одлука
13 Информација со предлог за донесување одлука за продажба на движни ствари - три машини и недвижни ствари (имот кој припаѓал на должникот Тутунски комбинат ,,Боро Петрушевски Папучар“ Куманово), а кои претставуваат нераздвојна или технички - технолошка целина, во со сопственост на државата и трети лица, со Предлог - одлука
14 Предлог на закон за медијација
15 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
17 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција/рехабилитација на Државно Средно Училиште Регионален Центар за стручно образование и обука Киро Бурназ - с.Долно Коњаре Куманово, Државно Средно Училиште Регионален Центар за стручно образование и обука Ванчо Питошески-Охрид, Државно Средно Училиште Регионален Центар за стручно образование и обука Моша Пијаде-Тетово и надзор над планираните градежни работи
18 Годишен извештај на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за 2020 година
19 Годишната сметка и Годишниот извештај за работата на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2020 година, со Ревизорски извештај и Предлог-одлука
20 Информација за потребата од обезбедување на средства од заем од Европска Банка за обнова и развој (ЕБОР) за изградба на автопатска делница Букојчани - Кичево, како дел од европскиот коридор 8 (државен пат А2)
21 Правилник за формата и содржината на регистарот, формата, содржината и начинот на поднесување на барањето за одобрување на операторите со храна, начинот на издавањето и повлекувањето на одобрението на објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло, како и формата и содржината на одобрението, со Предлог - одлука
22 Информација за превентивни мерки кои ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на болеста африканска чума кај свињите
23 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Фондот за осигурување за депозити за 2021 година, со Предлог - одлука
24 Предлог - одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија Барт Енерџи ДОО Тетово
25 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (кујнска опрема)
26 Предлог - одлука за продажба на движни ствари - моторни возила
27 Барање согласност за расходување на движни ствари, кои се застарени и неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог - одлука
28 Годишен извештај за работа на Одборот за Национална рамка на квалификации за 2020 година
29 Предлог - решение за изменување на Решението за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици на Национален совет за информациски и комуникациски технологии
30 Предлог - одлуки за давање на согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 23 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
31 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-154/20 (за КП 19544/1 м.в Моша Пијаде КО Куманово)
32 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП бр.5552/1 и КП5552/2 КО Тетово 2) ДП 03-12/1
33 Барање согласност за Листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во град Дебар
34 Информација за мерките за наплата на даночни долгови на јавните претпријатија како даночни должници и предлог за следни мерки и активности за подобрување на нивната даночна дисциплина
35 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на фекална канализациона мрежа за н.м. Ласкарце, општина Сарај
36 Информација за одобрување на Тендерска документација за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“
37 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Славица Минчева, ул.Страшо Пинџур бр.190, Ваташа, Кавадарци, со Предлог - одлука
38 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со друштво за производство трговија и услуги Хем-Алијанс ДООЕЛ Неготино, со седиште во с.Пепелиште, Неготино, со Предлог - одлука
39 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „KFOR 29“ во Сојузна Република Германија, со Предлог - одлука
40 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Романија за зајакнување на соработката во областа на внатрешна контрола и спречување и борба против корупцијата
41 Информација со Предлог - решение за изменување на Решението за назначување на членови и нивни заменици на Националниот совет за сајбер безбедност
42 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда (КП бр.11952, КО Центар 1)
43 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствар на КПУ - Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес (ламинат-таркет)
44 Предлог - одлука за ослободување од плаќање на надоместок за користење на услугите на воздухопловната навигација
45 Предлог - oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/142 на Советот од 5 февруари 2021 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1132
46 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/2033 на Советот од 10 декември 2020 година за изменување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго
47 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/482 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма
48 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1585 на Советот од 29 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди
49 Информација за одложена имплементација на наставните планови и програми за I (прва) година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за средното стручно тригодишно образование од учебната 2022-2023 година
50 Информација за реализација на Акцискиот план за статус на проектите финансирани во рамки на ИПА 2 Годишна програма за 2017 „ЕУ Поддршка за образование, вработување и социјална политика“ за Министерство за образование и наука
51 Предлог - одлука за давање согласност за бројот на студентите кои се запишуваат на трет циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во академската 2021/2022 година
52 Информација за подготвениот Годишен извештај за 2020 година за имплементација на Ревидираната Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика - (р)ЕСРП 2022
53 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, по скратена постапка
54 Информација во врска со состојбата со Преспанското езеро
55 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 70300 за КО Маџари на КП бр.1901, дел 6 на викано место/улица Благоја Стефковски
56 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.238 за КО Турје на КП бр. 2356 дел 2, викано место/улица Село
57 Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2658 за КО Ѓорче Петров 4-влае на КП бр.6819
58 Понуда од нотар Александар Гуњовски од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5442 за КО Штип - 5 на КП бр.8276, во место викано Пребег
59 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна продажба на недвижност, која ќе се одржи на 1 јуни 2021 година, доставено под И.бр.573/21 од 14 мај 2021 година
60 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје
61 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија, за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
62 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, во период од 1 јули 2020 до 30 септември 2020 година
63 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, за период јануари-март 2021 година
64 Тримесечен финансиски извештај на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје, за период јануари-март 2021 година
65 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
66 Информација за одложување, односно не реализирање на Проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2021 година
67 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2020 година
68 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права за 2020 година
69 Информација со предлог активности за имплементација на дадените препораки во извештајот „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам
70 Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување на КОВИД-19 кризата
71 Информација по спроведена внатрешна контрола колкави количини од наведените нафтени деривати се увезени од 2018 година до 2020 година и под која царинска шифра е извршен увозот и дали податоците во декларациите соодветствуваат со дериватот што е увезен
72 Информација за наодите од истражувањето спроведено кај корисници на мазут-инсталациите во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина и на овластените инспектори за животна средина на општините
73 Информација од Биро за метрологија во врска со контрола на неискористени количини на мазут во државните институции
74 Информација по спроведен вонреден инспекциски надзор со Мобилната лабораторија за испитување на хемиски вредности и физички константи на јаглеводороди во нафтените деривати во компаниите што увезуваат, како и во институциите што користат вакви горива
75 Информација за тоа во кои и за колку случаи, за кои пратки и фирми Државниот пазарен инспекторат ја има користено Мобилната лабораторија за испитување на хемиски вредности и физички константи на јаглеводороди во нафтените деривати
76 Информација во врска со задолжението по точка 66 од Седумдесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 18.05.2021 година 
77 Информација за состојбата со функционирање на ТД за угостителство, одмор и рекреација на пензионери „ Борец“ ПИОМ ДОО Битола
78 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “с.Ореовец“ општина Прилеп
79 Информација за преземените активности за подготовка на учеството на Република Северна Македонија на „EXPO Dubai 2020”
80 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
81 Информација за регистрирани компании за меѓународен линиски и/или слободен превоз на патници и предлог – пресметка за исплата на износот на финансиска поддршка согласно мерките 7 и 8 од петтиот сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД -19
82 Предлог - одлука за доделување на средства финансирање на проекти за развој на селата во 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
83 Предлог - одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2021 година, со индикативно планирани средства за 2022 година