Исправка на Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија ја дава следнава:

ИСПРАВКА

на Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација набнастани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија, во периодот јуни – септември 2021.

Владата на Република Северна Македонија на ден 22.04.2021 година во дневните весници „Нова Македонија“ „Вечер“ и „Коха“, објави Јавен повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање домашни изведувачи за реализација на настани на теми со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија, во периодот јуни – септември 2021.

Се врши исправка во делот на рокот на пријавување кој треба да гласи:

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 11 мај 2021 година, 16:00 часот. 

Оваа исправка има правно дејство од денот на објавување на јавниот повик во дневните весници, односно од 30.04.2021 година.

Повикот со исправката можете да го најдете на следниот линк: https://vlada.mk/povik-event-industrija