Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • përcjelljen e zhvillimit të propozim masave për avancimin e vetëqeverisjes lokale;
  • përcjelljen e gjendjes për ndarjen territoriale dhe zhvillimin e standardeve për madhësinë,  banorët dhe nevojat e njësisë së vetëqeverisjes lokale;
  • propozimin e sistemit, politikës, masave dhe instrumenteve për realizimin e zhvillimit  më të barabartë dhe për nxitjen e zhvillimit të zonave të pazhvilluara  mjaftueshëm ekonomikisht;
  • realizimin dhe shfrytëzimin e mjeteve të destinuara për zonat me ekonomi të pazhvilluar;
  • mbikëqyrjen të kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Ministër: Suhejl Fazliu
Adresa: “Dame Gruev” nr. 14, 1000 Shkup;
Tel: 02/3106-302, faks: 02/3106-303
Website: www.mls.gov.mk
YouTube: www.youtube.com/channel/UCr57M1HOZd1BRVHRrZIybnA