109-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.10.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (689.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 106-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 септември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 107-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 септември 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Педесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, одржан на 4 октомври 2021 година
2 Информација за состојбата со шумските пожари на територијата на Република Северна Македонија, со пресек до 15 август 2021 година
3 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Џојсон Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Кичево, со Предлог-одлука
4 Известување од Управата за финансискa полиција по Заклучок од 65-та седница на Владата, одржана на 13.04.2021 година, во врска со потребата од обезбедување деловен простор за Управата
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
6 Предлог на план за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори
7 Извештај за завршени преговори за изменување и дополнување на Анекс 4 на Централно европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006), утврдувајќи го Протоколот за дефинирање на концептот на производи со потекло и методите на административна соработка наведени во член 14, ставови 1 и 3, и укинување и замена на Одлука бр. 3/2013 и Одлука 3/2015 на Мешовитиот комитет на Централно европскиот договор за слободна трговија
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личното име (*), по скратена постапка
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија (*), по скратена постапка
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните (*), по скратена постапка
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта (*), по скратена постапка
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Северна Македонија(*), по скратена постапка
13 Предлог на закон за дополнување на Законот за матичен број (*), по скратена постапка
14 Предлог за поведување постапка за водење на преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за заеднички гранични премини „Елез-Хан - Блаце“ и „Глобочица - Јажинце“
15 Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на ветеринарната политика и безбедност на храната
16 Информацијата за усвојување на Стратегијата за градење отпорност и справување со хибридни закани, со Предлог на стратегија за градење на отпорност и справување со хибридни закани и Акциски план за имплементација на Стратегијата за градење национална отпорност и справување со хибридни закани
17 Информација за подготовката на 18-тиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 5 октомври 2021 година
18 Иницијатива поднесена од Здружение на граѓани „Ековита“ од Неготино, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.94/2021, за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.14/2020)
19 Понуда од нотар Иво Серафимоски од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.100703 за КО Тетово 3, на КП бр.12867, Викано место/улица Град 40
20 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи-Биро за јавна безбедност
21 Извештај за извршени преговори за склучување на парафираниот текст на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој во Република Северна Македонија
22 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево
23 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Кадиица“, Општина Ресен
24 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „Камберица Тумба“, Општина Прилеп, со предлог-одлуки
25 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип – Кочани, делницаКрупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Крупиште 2“, Општина Карбинци
26 Предлог-oдлука за изменување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во Командата на Бригадата на Југоистoчна Европа – СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)
27 Предлог-решение за именување на претседавач, членови и заменици членови на Националното координативно тело за превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали
28 Информација за давање одобрение за проширување на дејноста на Приватната установа за социјална заштита на стари лица Дом за стари лица Опен харт с.Попчево Струмица, со Предлог-одлука
29 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
30 Информација за извршените преговори за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за човечки ресурси на Унгарија за соработка во областите на здравството и медицината за периодот 2021-2025 година
31 Информација за продолжување на рокот за изведба и давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство во врска со потребата за потпишување на Варијација на договорот за Изведба на Клиничка Болница Штип, со Предлог-Варијација
32 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кочани за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на медицината на трудот
33 Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кичево од областа на итната стоматолошка помош
34 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Базични и клинички истражувања во дентална медицина“ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Базични и клинички истражувања во дентална медицина“ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
35 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Фармацевтски науки “ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „ Фармацевтски науки “ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
36 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Општа медицина – Базични и клинички истражувања во медицината“ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Општа медицина – Базични и клинички истражувања во медицината“ на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
37 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид (плата)
38 Предлог-одлука за доделување на средства на Државен студентски дом „Пелагонија“ Скопје (плата)
39 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје (плата)
40 Предлог-одлука за доделување на средства на Државен студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (плата)
41 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола (плата)
42 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип (плата)
43 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ Прилеп (плата)
44 Понуда од нотар Јанко Милушев од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5744, за КО Струмица, на КП бр.6628, дел 1 викано место/улица Балабаница
45 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4510 за КО Битола 5, на КП бр.17327, викано место/улица Тумба
46 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.8178 за КО Берово, на КП бр.1228, Викано место/улица Керамидарка
47 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.105595, за КО Бутел, на КП бр. 4481, викано место/улица Мак.Кос.Бригада бр.60 и Имотен лист бр. 16273, за КО Бутел, на КП бр. 4481, викано место/улица Мак.Кос.Бригада
48 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период од 1 април до 30 јуни 2021 година
49 Информација за потребата од склучување на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка (СДЦ)за спроведување на Проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој II фаза ", со предлог Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија?Швајцарска Агенција за развој и соработка (СДЦ)за спроведување на Проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој II фаза"
50 Информација во врска со статусот на имплементација на економскa меркa - бескаматна кредитна линија со грант компонента наменета за микро и мали претпријатија погодени од КОВИД-19 (Ковид3)
51 Информацијата за организација на јавен настан за популаризација и медиумско покривање на почетокот на Мисијата на НАТО за заштита на воздушниот простор над Република Северна Македонија
52 Информација за прераспределба на неискористените средства до пропишаниот лимит до 65% од планираните капитални расходи од донесениот основен буџет со вклучени прераспределби кај буџетските корисници од централната власт заклучно со третиот квартал во 2021 година согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
53 Информација во врска со потребата од консултант за услуги за изготвување на техничка спецификација за набавка на биометриски документи