107-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.09.2021 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (842.35 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 104-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 септември 2021 година
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација

1

Записник од Четириесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 20 септември 2021 година

2

Барање од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија за патните и дневните расходи (420) и другите тековни расходи (426) за полициските службеници кои го обезбедуваат Претседателот на Републиката во земјата, да не се исплаќаат од Буџетот на Претседателот на Република Северна Македонија
3 Информација за изработка на физибилити студија за „Изградба на мултифункционален спортски објект Авто-мото стаза“
4 Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат и кои не ги исполнуваат условите за кредитирање по јавниот повик бр. 1 (освен условот за корисници на мерка 1-финансиска поддршка на плати) за кредити од Фондот за финансиска поддршка на ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија)
5 Инфoрмација во врска со Одлуката за прифаќање на понуда бр.02-10684/1 од 18.12.2020 година и бр.02-623/8 од 07.06.2021 година за соинвестирање со Друштво за градежништво и трговија КАТ КОСТОВ ДОО увоз-извоз Скопје, бр.02-6123/7-1 од 15.07.2021 година и Одлука за склучување на Договор за уредување на меѓусебните права и обрски за соинвестирање заради изградба на станбено – деловен објект на ул.„Страшо Пинџур “ бр. 6 во Скопје бр. 02-7646/6 од 10.09.2021 година
6 Информација во врска со извршната постапка И.бр207/2009 што се води пред извершител Андреја Буневски од Скопје против Должникот УНИУС-ИС ДООЕЛ Тетово по барање за извршување од доверител Република Северна Македонија И.бр.550/13
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
8 Предлог - oдлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (1.754.251,85 евра во денарска противвредност, наменети за поврат на средства кон Европската комисија врз основа на нерегуларности утврдени од страна на ОЛАФ)
9 Информација за предлог Анекс Договор бр.1 за доделување на државна помош на Теламон Европа ДООЕЛ Скопје
10 Информација за склучување на Билатерален договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за ко-финансирање на големиот инвестициски проект „Интегриран и самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион“
11 Информација за потребата од пропишување на начин за утврдување на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште за градби за производство на електрична енергија од обновливи извори
12 Информација за исплата на пензии, за септември 2021 година
13 Предлог - одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука и Предлог-одлуката за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Гази Баба
14 Барање за давање на автенично толкување на став 6 член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( Сл.весник на Република Македонија бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14, 115/14,199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21), поднесено од градоначалникот на Општина Аеродром
15 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности
16 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за Изградба на основна внатрешна инфраструктура за ТИРЗ Штип и ТИРЗ Струмица
17 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за изградба на административна зграда В4 во ТИРЗ Струга и ТИРЗ Прилеп
18 Информација по тужбата на тужителот на Република Северна Македонија - Агенција за млади и спорт Скопје против тужениот ПСТ ХОЛДИНГ АД од Бугарија вредност 1.416.254,00 денари и Противтужбата на противтужител ПСТ ХОЛДИНГ од Бугарија против РСМ Агенција за малди и спорт Скопје во вредност од 2.256.105,00 денари
19 Предлог - одлука за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари на Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
20 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (КО Делчево) ДП 03-33/20
21 Информација за доставено барање број 17-7372/1 од 28.7.2021 година за репрограмирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на ЈП Национална радио дифузија Скопје за долгот кој го има ЈП Национална радио дифузија Скопје кон Министерството за финансии по основ на Одлука бр.19-3927/1 од 6.8.2008 година на Владата на Република Македонија, за исплата на средства како позајмица на Јавното претпријатие Македонска радио дифузија Скопје бр.19-3927/1 од 6.8.2008 година
22 Информација за спроведување на ИПА проектот ”Имплементација и планирање за апроксимација на приоритетни сектори во животна средина (Implementation and Planning for Approximation in Priority Areas of Environment)“
23 Информација за спроведување на ИПА проектот „Набавка на ИТ и друга специфична опрема за информатички систем и мониторинг на животната средина“
24 Информација за статусот на подготовка на законите од областа на железниците усогласени со четвртиот пакет на законодавството на Европската унија
25 Информација во врска со потребата за изменување на Решението за формирање Цивилно-воен комитет, со Предлог-решение
26 Информација за спроведување на договорите за концесија на дивечот во ловиштето бр.5 „Бања“ – Кочани и ловиштето бр.6 „Подлог“ - Кочани со кое управува концесионерот Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големео и мало „Текстил“ АД - Скопје, со предлог-одлуки за еднострано раскинување на договорите и предлог-одлуки за присилна концесија на дивечот во ловиштата
27 Информација за потребата од имплементација на втора фаза на Проектот „Зајакнување на општинските совети", кој ќе се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединети Нации (УНДП) во соработка со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии, а кој е поддржан од страна на Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка (СДЦ)
28 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2021
29 Предлог - одлука за престанување на важењето на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-мермер на Друштво за производство, промет и услуги Марнико увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп на локалитетот „с.Ореовец“, Општина Прилеп
30 Предлог - уредба за дополнување на Уредбата за стандардите и нормативите за планирање, изградба и уредување на објектите кои ги користи Министерството за внатрешни работи на граничните премини
31 Информација со Предлог - платформа за учество на делегацијата на Република Северна Македонија на 76-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации
32 Информација за сообразување на постојните називи на националните спортски федерации со официјалното име на државата, согласно Уставот на Република Северна Македонија и духот на Преспанскиот договор
33 Информација за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за човекови права за спогодбено решавање на предметите Витес Асановски, Џељана Асановска и Стојан Асановски против Република Северна Македонија (А. бр. 19137/18) и две други апликации (А. бр. 20189/18 и А. бр. 30425/18), со Предлог-одлука
34 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во предметот Трајков против Северна Македонија А.бр.54551/16 и 7 други апликации
35 Информација за имплементација на Програмата РОМАКТЕД фаза II во Република Северна Македонија 2021-2024 година
36 Предлог - одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела" во времето од 4 до 10.10.2021 година
37 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом ,,Академик Проф. Д-р Димитар Aрсов” – Крива Паланка
38 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Демократија во услови на глобализација“ на Институт за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Демократија во услови на глобализација“ на Институт за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
39 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Клиничка медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Клиничка медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
40 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Биологија - Екологија“ на Природно-математички факултет, Институт за билогија при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Биологија - Екологија“ на Природно-математички факултет, Институт за биoлогија при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
41 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaтa програмa од трет циклус на докторски академски студии (180 ЕКТС) по „Економски науки“ на Економски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaтa програмa од трет циклус на студии по „Економски науки“ на Економски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
42 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии (180 ЕКТС) по „Машинство“ на Технички факултет- Битола при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Машинство“ на Технички факултет- Битола при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
43 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Финансово право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Финансово право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
44 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Административно право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Административно право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
45 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Политички науки“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Политички науки“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
46 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Деловно право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Деловно право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
47 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Психологија“ на Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Психологија“ на Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
48 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Јавна администрација“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Јавна администрација“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
49 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Политички системи“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Политички системи“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
50 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Индустриско инженерство и менаџмент“ на Технички факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Индустриско инженерство и менаџмент“ на Технички факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
51 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Социологија на опкружување“ на Институт за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Социологија на опкружување“ на Институт за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
52 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Казнено право“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“ , при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Kазнено право“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
53 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС) по „Меѓународно јавно право и меѓународното приватно право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Меѓународно јавно право и меѓународното приватно право “ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
54 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог- решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
55 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Граѓанско право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Граѓанско право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
56 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Социолошки науки – Социологија на организација“ на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог- решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Социолошки науки – Социологија на организација“ на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
57 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaтa програмa од трет циклус на докторски академски студии (180 ЕКТС) по „Молекуларна медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Молекуларна медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
58 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaтa програмa од трет циклус на докторски академски студии (180 ЕКТС) по „Базична медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Базична медицина“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
59 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС) по „Технологија и безбедност на прехрамбени производи “ на Факултет за биотехнички науки при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Технологија и безбедност на прехрамбени производи “ на Факултет за биотехнички науки при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
60 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Римско право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по ,,Римско право“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
61 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaтa програмa од трет циклус на докторски академски студии (180 ЕКТС) по „Јавно здравство“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог -решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Јавно здравство“ на Медицински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
62 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програмата од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Албански јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникации при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Албански јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникации при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
63 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Право на Европска унија и европски интеграции“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Право на Европска Унија и европски интеграции“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
64 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „ Уставно право “ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Уставно право“ на Правен факултет „Јустенијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
65 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Архитектура и урбанизам“ на Архитектонскиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Архитектура и урбанизам“ на Архитектонскиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
66 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС ) по „Електротехника и информациски технологии“ на факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „ Електротехника и информациски технологии “ на Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
67 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Биологија-Таксономија“ на Природно-математичкиот факултет, Институт за биологија, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Биологија-Таксономија“ на Природно-математичкиот факултет, Институт за биологија, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
68 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Физика“ на Природно-математичкиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Физика“ на Природно-математичкиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
69 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии (180 ЕКТС) по „Дефектологија “ на Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Дефектологија“ на Филозофски факултетпри Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
70 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Хемија“ на Природно-математичкиот факултет, Институт за хемија, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Хемија“ на Природно-математичкиот факултет, Институт за хемија, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
71 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС ) по „Историја на правото“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Историја на правото “ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
72 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Меѓународни односи“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Меѓународни односи“ на Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
73 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Геодезија“ на Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Геодезија“ на Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
74 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС ) по „Организациски науки и управување (менаџмент)“ на Економски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог -решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Организациски науки и управување (менаџмент) “ на Економски факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
75 Предлог на закон за дополнување на Законот за ловството, поднесен од група на пратеници
76 Барање за давање на автентично толкување на член 53 став 2 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија" број 20/1998, 18/1999, 31/2000, 42/2003, 64/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 8/2011, 55/2013, 33/2015, 104/2015), поднесено од пратеникот Исмаил Јахоски
77 Статут на Приватната високообразовна установа Универзитет ЕВРО-БАЛКАН Скопје (нов назив Приватна високообразовна установа Универзитет „Скопје“ - Скопје)
78 Иницијатива поднесена од Државна комисија за спречување на корупција, Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.85/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектото за изгрдба на инфраструкурниот Коридор 8 и Коридор 10 во Република Северна Македонија ("Службен весник на Република Северна Македонија“ број 163/2021)
79 Понуда од нотар Прпарим Реџепи од Гостивар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3322 за КО Гостивар-1 КП бр.2691, викано место/улица Гостивар
80 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.6339 за КО Бутел, на КП бр.870, дел 18, Викано место/улица Населба
81 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.52371 за КО Ѓорче Петров 5 - Петров 5 - Лепенец, на КП бр.41, Викано место/улица Мери
82 Извештај за финасиското работење на ЈП за државни патишта, за периодот 1 април - 30 јуни 2021 година
83 Информација за испорачани М-Смарт Кард за патнички моторни возила на туристи од Република Србија, кои транзитирале на коридор 10 во Република Северна Македонија, во временски интервал од 15 јуни 2021 до 15 август 2021 година
84 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, за период 1 април - 30 јуни 2021 година
85 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за периодот од 1 април 2021 до 30 јуни 2021 година
86 Информација за Финансиска рамка за спроведување на мерките за намалување на сулфур диоксид, азотни оксиди и прашина, со фискални импликации и временска динамика, со цел да се постигнат плафоните на емисии согласно со ревидираниот Национален план за намалување на емисии
87 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
88 Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план за 2021 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
89 Информација за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население (август 2021 година)
90 Информација за отварање на нова дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија во Опшина Желино
91 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности Арх. бр. У-47/21 (КП бр.13478 КО Центар 1)
92 Нацрт - уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2022 година (за информирање на Владата)
93 Информација за потребата од склучување на Амандман бр.1 на Договорот за грант за партнерство за развој меѓу Република Северна Македонија и Соединетите американски држави – САД
94 Информација за склучување на Меморандум за разбирање меѓу Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија и Естонскиот центар за меѓународен развој во областа на дигитализацијата и е-управување
95 Предлог - oдлука за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Северна Македонија У.бр.98/18