81-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.06.2021 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (747.35 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Седумдесет и осмата (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 јуни 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 80-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јуни 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Агенда Европа дома
1 Записник од Четириесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 21 јуни 2021 година
2 Информација со предлог барања до Владата на Република Северна Македонија во врска со намалена реализација на приходите на М-НАВ АД Скопје во 2021 година и превземени активности за надминување на финансиските импликации од пандемијата со КОВИД-19
3 Барање за пренамена на дел од средства од остварена добивка од 2019 година
4 Информација по повод судскиот предмет по тужбата на тужителот Република Северна Македонија против тужените Министерство за економија од Скопје и АД за промет и услуги УСА МАК Скопје од Скопје заведен под број.51-ТС-239/18 пред Основен граѓански суд Скопје. (П бр.1174/14)
5 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка
6 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.46/21), со Предлог – одлукa
7 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија, Изградба Комерц експорт - импорт Скопје на локалитетот “с.Идризово - 1“, општина Гази Баба
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба
9 Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Грузија за укинување на визи
10 Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за 2020 година, Извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година и Финансиски план за деловната 2021 година
11 Годишен извештај за работењето на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во 2020 година
12 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.219/2020 од 5 мај 2021 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 15 став 1 точка 1 во делот: „освен конзуларните претставништва водени од почесни конзули“ и ставот 7 од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.261/2019)
13 Информација за воспоставување на организациона единица „Истражувачки центар“ во рамките на Агенција за млади и спорт
14 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година
15 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (алат и опрема)
16 Годишна сметка за 2020 година и Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип во 2020 година, со Извештај од независниот ревизор и со Предлог-одлука
17 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип, со Предлог-одлука
18 Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (02-3798/1)
19 Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (02-3795/1)
20 Информација за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Стојановски против Северна Македонија А.бр.14961/16 и 13 други апликации и Трајковски против Северна Македонија А.бр.34016/17 и 10 други апликации, со Предлог-одлука
21 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија на вежбата „Anatolian Eagle 21“, на територијата на Република Турција, со Предлог одлука
22 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана
23 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/483 на Советот од 22 март 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мјанмар/Бурма
24 Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите
25 Барање на Схавн Андре Скот, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (книги)
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Гоце Делчев“ Штип (книги)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (книги)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола (книги)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Битола (книги)
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (книги)
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (книги)
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (книги)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (книги)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (книги)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Кочо Рацин“ Тетово (книги)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (книги)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга (книги)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (книги)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (книги)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците (книги)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (книги)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (книги)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ Охрид (книги)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (книги)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) (книги)
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (книги)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (книги)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Крива Паланка (книги)
51 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државното средно училишта Регионален центар за стручно образование и обука „Моша Пијаде“ Тетово
52 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (Раздел 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, Програма 8, Потпрограма 84 - Одржување на објектите и опремата од областа на културата, расходна ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС)
53 Барање за давање на автентично толкување на членот 44 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија" број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 143/19 и 14/20), поднесено од пратеникот Јован Митрески
54 Барање за давање на автентично толкување на член 19 став 1 точка 4 во врска со Член 18 став 1 и член 83 став 1 од Закон за пензиско и инвалидско осигурување, поднесено од градоначалникот на Општина Чашка
55 Статут на Приватната Високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
56 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.263/2020 од 10 февруари 2021 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 5 ставовите 3 и 4 од Правилникот за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверка на стручните знаења и вештини и обрасци на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, број 02-438/3 од 2 мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.148/2020).
57 Понуда од нотар Васил Кузмановски од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 100574, за КО Охрид 4, на КП бр. 966, викано место/ улица Амбарџиица и Имотен лист бр. 100574, за КО Охрид 4, на КП бр. 967, викано место/ улица Амбарџиица
58 Информација за Проектот „Дигитализирање на европската младинска картичка“
59 Информација за степен на реализација на Законот за младинско учество и младински политики
60 Информација за формирање на Совет за млади
61 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за култура (сметка на основен буџет 637-10 и сметка на основен буџет 637-12)
62 Информација за вкупниот (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 01.07.2019 година до 31.12019 година.
63 Информација за исплата на пензии за месец јуни 2021 година
64 Информација за престанок и давање на трајно користење на движна ствар електронскиот систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторинг и евалуација на политиката за рамномерен регионален развој, наречен „СиРеРа“
65 Информација во врска со склучување на Договор за правен ангажман помеѓу Владата на РСМ и адвокатската фирма Лексиа Аввокати (Lexia Avvocati) со седиште во Милано, Република Италија, за давање на определени услуги како правни советници/трансакциони советници во врска со Проектот Чебрен, со прилог Договор
66 Информација во врска со склучување на Договор за консултантски услуги помеѓу Владата на РСМ и Прајсвотерхаускуперс ДООЕЛ Скопје, со прилог договор
67 Информација во врска со реализацијата на Проектот за конзервација и реставрација на црквата св. Ѓорѓи во с.Курбиново – I фаза - архитектура
68 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2020 година
69 Информација за изготвување на материјали за учење и други дидактички материјали за основно образование
70 Програма за изменување и дополнување на програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени услуги (2019 – 2022)
71 ИНФОРМАЦИЈА за склучување на Меморандум за разбирање со Меѓународната банка за реконструкција и развој во врска со Проектот за Локална и регионална конкурентност од Акциското фише 2014 од ИПА 2