79-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.06.2021 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (715.34 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 77-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 јуни 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Информација за документот на НАТО „Седум основни барања, насоки за отпорност и критериуми за евалуација" (Seven baseline requirements, resilience guidance and evaluation criteria)
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција заклучно со 15.06.2021 година
1 Записник од Четириесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 14 јуни 2021 година
2 Информација со барање за одлагање на Решение ИП бр.08-60 од 04.05.2021 година од Државен инспекторат за шумарство и ловство – Скопје Р.О. II Гостивар и Решение ИП бр.08-35 од 04.05.2021 година од Државен инспекторат за шумарство и ловство – Скопје Р.О. II Тетово
3 Информација со Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Царинска управа)
4 Информација за Годишни ревизорски извештаи за ревизорска активност и Годишни ревизорски мислења за 2020 година за ИПА 2 на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
5 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Гевгелија
6 Предлог - програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година
7 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Голем Врв“ Општина Демир Хисар
8 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „с.Отошница“ Општина Ранковце
9 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Градиште“ Општина Штип
10 Информација за формирање на Комисии за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Какуцин“ с.Петршино, Општина Пробиштип, „Орниче“, Општина Долнени и „Орниче 2“, Општина Долнени, со предлог – решенија
11 Информација со Предлог-одлука за формирање на Комисија за следење на спроведувањето на мерките од Акцискиот план за Преспанско Езеро
12 Информација за преземање на мерки и активности за дигитализација на процеси
13 Понуда од нотар Вера Станоевска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 9641 за КО Гази Баба, на КП бр. 836, Имотен лист бр. 9640 за КО Гази Баба на КП бр. 837 и Имотен лист бр. 44997 за КО Гази Баба, на КП бр. 838
14 Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 3442 за КО Ваташа, на КП бр. 4344, Викано место/улица 12 Другари
15 Информација за реализација на Проектот „Реконструкција на затворен пливачки базен во општина Струга“
16 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад (ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво ,,ЖЕЛЕЗАРА,, - Скопје)
17 Извештај за работењето на АД „МИА“- Скопје за 2020 година, Годишен финансиски извештај за 2020 година, Годишна сметка за 2020 година, Ревизорски извештај за 2020 година, Извештај од извршена контрола од Надзорниот одбор, со предлог - одлуки
18 Предлог-уредба за утврдување на висината на надоместокот за складирање и чување на задолжителните резерви
19 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија /4-то продолжение (Царинска управа)
20 Информација за потребата од давање согласност за користење на средства од пренесен вишок на приходи од претходнатa годинa по основ на блок- дотација на сметка Буџет на Општина Илинден за 2021 година
21  Информација во врска со потребата од донесување на одлука за давање на претходна согласност за спроведување на постапка за отстапување на право на градење врз градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое градежно земјиште претставува Г.П.бр.2 составена од К.П.бр. 1214/2 КО Гази Баба, К.П.бр. 1222/5 КО Гази Баба, К.П.бр. 1223 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/5 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/2 КО Гази Баба, К.П.бр. 1215/3 КО Гази Баба, К.П.бр. 1215/7 КО Гази Баба, К.П.бр. 1222/3 КО Гази Баба, К.П.бр. 1222/1 КО Гази Баба и К.П.бр. 1214/3 КО Гази Баба со намена за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа, со Предлог-одлука
22 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад (Основен суд Велес)
23 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Бутел
24 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „Голема Тумба“ Општина Кавадарци, со предлог – одлуки
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградаба на објекти со намена Б3 – големи угостителски единици, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградаба на објекти со намена Г4 –стовариште, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
27 Информација за потребите од дополнување на Одлуката за основање на Координативно тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори бр 44-8454/1 од 19.12.2017 година
28 Информација за усвојување на текст на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Командата на Врховниот Сојузнички Командант за трансформација и Врховната Команда на сојузничките сили на Европа, во врска со обезбедувањето на поддршка од земја домаќин за спроведување на НАТО операции, вежби и слични воени активности
29 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Србија за 2020 година од Акциската програма за преку – гранична соработка Република Северна Македонија - Република Србија за 2018, 2019 и 2020 година – CRIS 2020/041-424, во рамки на ИПА II
30 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Азербејџан со седиште во Баку
31 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Азербејџан со седиште во Баку
32 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Анталија
33 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Анталија
34 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Измир
35 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Измир
36 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Коџаели
37 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Турција со седиште во Коџаели
38 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Инсбурк
39 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Инсбурк
40 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Санкт Пелтен
41 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Санкт Пелтен
42 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Еисенштад
43 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Република Австрија со седиште во Еисенштад
44 Информација за формирање на Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство, со Предлог - одлука и Предлог - решение
45 Предлог-решение за определување на висината на надоместокот за работа на претседателот, заменик претседателот и членовите на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион
46 Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик, по скратена постапка
47 Предлог на закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со Ковид-19 во приватните здравствени установи, по редовна постапка
48 Барање за давање на автентично толкување на членот 25 став 1 точка 10) од Законот за даноците на имот (Службен весник на Република Македонија број 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 96/2019), поднесено од пратеникот Талат Џафери
49 Иницијатива поднесена од адвокат Бобан Богдановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.63/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 128 став 1 во делот: „на некој предмет или право што се запишани во јавни книги“ од Законот за стечај
50 Понуда од нотар Нита Џафери-Исени од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.102293 за КО Тетово -1 и Имотен лист бр.101648 за КО Тетово-1 на КП бр. 2991 викано место/улица ЈНА 124
51 Информација за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население (мај 2021 година)
52 Годишен извештај за работaта на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2020 година, со дополнување
53 Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот 1 јануари до 31 декември 2020 година
54 Извештај за работа на Државниот завод за статистика во 2020 година
55 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
56 План за изменување и дополнување на Годишна инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
57 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
58 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз – увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема во 2020 година
59 Информација за можностите на воздухопловниот ВИНГ за поддршка на останатите државни институции во Република Северна Македонија
60 Информација во однос на постапувањето по заклучоците со кои е задолжено Министерството за внатрешни работи, согласно Информацијата во врска со Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на хеликоптерски итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)
61 Барање на Алекс Цветков, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
62 Информација за потпишување на меморандум за соработка меѓу Владата на Република Севрна Македонија и Здружение на граѓани Легис - Скопје
63 Информација за спроведената постапка по објавениот јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово со предлог-одлуки за давање на дивечот во ловиштата на користење-концесија
64 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година