73-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.05.2021 - 20:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (407.54 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1  1. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021 година, со Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021 година, донесена од Советот на Општина Куманово, со дополнително Известување
2 Барање на согласност за префрлање на салдото во износ од 12.100.000,00 денари од наменска сметка за блок дотации од Буџетот на Република Северна Македонија, намалено за износот на пријавените неизмирени обврски на јавните установи, на сметка на основниот буџет за финансирање на надлежностите на општината, со дополнително образложение
3 Прашања и предлози / 73