72-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.05.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (804.36 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 67-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 април 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 69-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 мај 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестиции
1 Записник од Триесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 25 мај 2021 година
2 Годишен извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година, Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година, Финансиски извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити на 31.12.2020 година, со Предлог - одлуки
3 Информација за потреба од донесување на Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог - одлука
4 Предлог - уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година
5 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Остра Чука“ с.Дебреште, Општина Долнени, со Предлог – решение
6 Информација во врска со оддржување Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 28.05.2021 година/Informacion në lidhje me mbajtjen e Mbledhjes vjetore të aksionerëve të Tutunski kombinat SHA Prilep e caktuar më 28.05 të vitit 2021
7 Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се однесува на основањето и на активностите на Француската Агенција за развој, на Пропарко и на Експертиза Франција во Република Северна Македонија
8 Информација со анализа за состојбите настанати од примената на пресудата на ЕСЧП во случајот Анев и Најдовски против Република Северна Македонија (апликации бр.17807/15 и 17893/15) од 03.09.2020 година
9 Извештај за извршените преговори за склучување на договор за заемна правна помош во граѓанските предмети меѓу владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово
10 Информација за извршeни преговори за усогласување на Меморандумот за разбирање помеѓу амбасадата на Република Словачка во Република Северна Македонија и Министерството за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија за трансфер на знаења за дигитализација на јавната администравија во земјите на Западен Балкан.
11 Информација за потпишување на Заедничката Декларација од страна на Република Северна Македонија за имплементација на Агендата за Западен Балкан за иновации, истражување, образование, култура, млади и спорт
12 Годишен извештај за работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во 2020 година
13 Известување од извршител Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје, доставен под И.бр.974/18, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.483, за КО Д Водно, Имотен лист бр.981 за КО Д Водно и Имотен лист бр.2784 за КО Карпош
14 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје, за периодот од 1.07.2020 година до 30.09.2020 година и Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1.10.2020 година до 31.12.2020 година
15 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за Годишна ревизија на завршна сметка за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог - одлука
16 Предлог - програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2021 година
17 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство и трговија Ки Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Кичево и Ки Сејфти Системс Луксембург С.а.р.л, бр.03-174/1 од 22.01.2015 и Анекс договор бр.1 со бр.13-1600/1 од 14.11.2016 година, со Предлог - одлука
18 Извештај за реализирана Годишна програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2020 година
19 Информација за доставување Извештај за статус на реализирани младински политики од Програмата на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година
20 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Португалската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации
21 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово (опрема)
22 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (опрема)
23 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-51/21 ДП Охрид
24 Информација за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање со показатели за нивната финансиска состојба во 2020 година, со Предлог - одлука
25 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог - одлука
26 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
27 Предлог - уредба за измена на Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година
28 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – алувијално злато на локалитетот „Коњска река“ Општина Гевгелија, со предлог – одлуки
29 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Скрка“ с.Дебриште, Општина Росоман
30 Информација во врска со донесување на Предлог - решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог - решение
31 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство на Хашемитското Кралство Јордан за соработка во областа на земјоделството
32 Информација за определување на ловиштето бр.10 „Фазанерија“ реон-Скопје кое се наоѓа во Скопско – Кумановско ловностопанско подрачје во државно ловиште, со Предлог - одлука и Предлог - решение
33 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија со Предлог - одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Охрид и Ресен
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс „Старо школо“ со намена В3-култура во с.Градец КО Градец, Општина Крива Паланка, со Предлог - одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотонапонски електрани со инсталирана моќност од 1 МW) КО Ново Конско, Општина Гевгелија, со Предлог - одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште-вонград, Општина Сопиште, со Предлог - одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистички планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште-вонград, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
39 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (прераспределба на средства во износ од 9.400.000 денари, во Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, со цел обезбедување на средства за исплата на електрична енергија, набавка на средства за хигиена, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, набавка на одржување на електронска и друга опрема, изнајмување на друг тип на простор, реконструкција на деловни објекти, консултантски и договорни услуги)
40 Предлог – одлука за изменување на Одлуката за формирање на Национално координативно тело за превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали
41 Информација во врска со трошоците за дневници за службено патување во земјата на полициските службеници од Министерството за внатрешни работи, кои настануваат при обезбедување на ВИП личности
42 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Anatolian Phoenix 21“, на територијата на Република Турција, со Предлог - одлука
43 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
44 Информација за исполнетост на условите на Друштвото за производство, трговијаи услуги ГРАСС БРОВВНИЕС ДОО експорт-импорт с. Зубовце Врапчиште, за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
45 Информација во врска со стипендиите „Борис Трајковски“ на студии од втор циклус за извршната МБА програма, со Предлог - програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2021 година
46 Информација за спроведување на препораките од Конечениот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност ,,Владино планирање – ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите”, со Акциски план
47 Информација за подготвениот Осми Извештај за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба
48 Предлог - одлука за определување на квота за работни дозволи за странци кои можат да бидат работно ангажирани на територијата на Република Северна Македонија за 2021 година
49 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа П.О. Штип
50 Годишен извештај за работата на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2020 година
51 Годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година
52 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2020 година
53 Барање за давање на автентично толкување на член 122 став (2) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија" број 82/2018), поднесено од пратеникот Соња Мираковска
54 Барање за давање на автентично толкување на член 45 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија" број 82/2018), поднесено од пратеникот Вјолца Адеми
55 Иницијатива доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија, под НП бр.429/21 за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита
56 Понуда од нотар од Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 1078 за КО Маџари КП бр.1043, Имотен лист бр. 68234 за КО Маџари на КП бр. 1043, Имотен Лист бр.8904 за КО Маџари на КП бр.1043 и Имотен лист бр.11579 за КО Маџари на КП бр.1042
57 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8178 за КО Берово на КП бр. 1228, викано место Керамидарка
58 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1764 за КО Радовиш на КП бр. 2705 дел 1, викано место/улица Калаузлиска
59 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 12174, за КО Сарај, на КП бр. 10710/13 и КП бр.10710/3, викано место/улица Сарај
60 Понуда од нотар Елизабета Стојаноска од Прилеп, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 5218, за КО Варош, на КП бр. 2012/1, Викано место/улица Тополка и Имотен лист бр. 7173, за КО Варош, на КП бр. 2013/1 Викано место/улица Тополка
61 Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово, доставено под И.бр.929/20, за Налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.695 за КО Гиновци и Заклучок за втора усна јавна продажба, која ќе се одржи на 1 јуни 2021 година
62 Известување од извршител Моника Муча од Скопје, доставено под И.бр.194/17, за налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ бр.510, за КО Кучково
63 Кадровски прашања / 72
64 Прашања и предлози / 72
65 Конечен извештај за ивршената ревизија на финансиските извештаи и Ревизија на усогласеност за 2019 година на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Плаваја“ Радовиш
66 Информација во врска со одобрувањето, усвојувањето и потпишувањето на Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ-Скопје и Гастрејд С.А и помеѓу АД ЕСМ-Скопје и Дамко Енерџи С.А
67 Информација за степенот на реализација на проектот „Изградба на фотонапонска електрана со инсталирана моќност од 10MW во кругот на РЕК Осломеј“
68 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
69 Извештај за работата на Државниот завод за индустриска сопственост за 2020 година
70 Извештај за работата на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2020 година
71 Извештај од Одборот за надзор на материјално финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2020 година
72 Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2020 година на ТАВ Македонија
73 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправна сеча на шуми, во период од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година
74 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување бесправна сеча на шуми, во период од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година
75 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршената ревизија на усогласеност на реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година
76 Информација за работењето на Економско - социјалниот совет во 2020 година
77 Информација за оснивање на меѓу институционална работна група за унапредување на договорната соработка
78 Информација за подготовките на првата меѓународна конференција „Западниот Балкан: делот што недостасува за Европа да биде целосна” во рамки на Преспа форумот за дијалог (ПФД) Охрид и Отешево/Преспа, 1-2 јули 2021 година
79 Информација за укинување на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги ПХАРМА ЕУ ЛЛЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола – Подружница ПХАРМА ЕУ ЛЛЦ Прилеп, со Предлог - одлука
80 Информација за прогресот во активностите за воспоставување кохерентна институционална структура на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт
81 Информација за укинување на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог - одлука
82 Информација за изготвување на М-кард за српски возила, кои ќе транизитираат на коридор 10 во Република Северна Македонија, во временски интервал од 15.06.2021 до 15.08.2021 година.