69-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.05.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (946.93 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
1 Записник од Триесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 мај 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 10.05.2021 година
2 Информација за отпис на камата која произлегува од ненавремено плаќање на фактури за испорачана сирова вода од ЈП ХС Злетовица спрема ЈКП Никола Карев
3 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад
4 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-62/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 6)
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-63/21 (КП бр.14788/1 КО Куманово)
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-64/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 8)
7 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-66/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 3)
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-61/21 (КП 14788/1 зграда 9)
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Tрпеjца, Општина Охрид, со Предлог-одлука
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на лични податоци, по скратена постапка
12 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации
13 Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција во врска со формирање на Управувачки комитет за економска соработка
14 Предлог на закон за ратификација на Договорoт за заемна заштита на тајноста на пронајдоците кои се однесуваат на одбраната и за кои се поднесени барања за патентирање
15 Информација во врска со проблемите кои се однесуваат на прием на лица за кои постојат основи за сомневање, односно основани сомненија дека се сторители на кривични дела во соодветните институции, директно поврзани со (не)постоењето на процедури и протоколи во услови на пандемија од корона вирус – КОВИД-19
16 Барање на Узун Ајхан за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија
17 Информација за проектот „Набавка на хардвер и софтвер за системот „Централен регистар на население"
18 Предлог–одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Северна Македонија - Скопје
19 Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022 година, со Предлог-одлука
20 Предлог-одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022 година
21 Предлог на закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со КОВИД-19 во приватните здравствени установи, по скратена постапка
22 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на ден 12.05.2021 година, доставено под И.бр.2986/2020 од 22.04.2021 година
23 Покана за учество на подготвителна седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија, која ќе се одржи на 18 мај 2021 година (вторник), во 10.00 часот, по предметот У.бр. 14/2020, У.бр. 36/2020 и У.бр. 192/2020, со прилог реферерат за подготвителната седница, во врска со поднесените иницијативи до Уставниот суд на Република Северна Македонија за оценување на уставноста на: Указот за прогласување на Законот за јавното обвинителство бр.08-1411/1 од 16 февруари 2020 година и Законот за јавното обвинителство (двата акти објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020) во целина и посебно член 4 став 2, член 29 ставови 2 и 3, член 110 ставови 1, 2 и 3 и член 113 од означениот закон и формираниот предмет: У.бр. 14/2020, У.бр. 36/2020 и У.бр. 192/2020
24 Покана за учество на јавна расправа на Уставниот суд на Република Северна Македонија, која ќе се одржи на 20 мај 2021 година (четврток), со почеток во 10.00 часот, по предметот У.бр. 171/2020, со прилог реферат за јавната расправа, во врска со поднесеното барање од Влатко Сајковски од Кичево за заштита на слободите и правата утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, а кои се однесуваат на заштита од дискриминација по основ на политичка припадност, повредени со Одлука на Собранието на Република Македонија бр.08-4480/1 од 23.07.2018 година, со Пресуда РО.бр. 463/18 од 25.12.2018 година донесена од Основниот суд Кичево и Пресуда РОЖ бр. 199/19 од 3.02.2020 година, донесена од Апелациониот суд Гостивар
25 Предлог-одлука за продажба на деловен простор во Скопје сопственост на Агенцијата за цивилно воздухопловство
26 Предлог-одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Кичево и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија – Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Кичево застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Друштвото за производство и трговија Ки Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Кичево и Ки Сејфти Системс Луксембург С.а.р.л. заведен кај закуподавачот под бр. 09-156/1 од 20.01.2015 година и бр. 09-1594/1 од 14.11.2016 година
27 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица (опрема)
29 Предлог-решение за именување на членови на Главен штаб за заштита и спасување
30 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни стварни во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (КП бр.7914 КО Дебар) ДП 03-122/21
31 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-65/21 (КП 14788/1 зграда 14)
32 Информација за завршени преговори за изменување на Протоколот Б кон Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Северна Македонија кој се однесува на дефинирање на концептот “производи со потекло и методи на административна соработка”, измена на Договорот за земјоделски производи со Швајцарската Конфедерација (вклучувајќи го Лихтенштајн), измена на Протоколот за земјоделство со Кралството Норвешка и измена на Протоколот за земјоделство со Исланд
33 Информација за одржување на Третата седница на Македонско-Украинска комисија за следење на Договорот меѓу Македонската Влада и Украинската Влада за трговска и економска соработка
34 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на локалитетот „Главица“ општина Прилеп, со предлог–одлуки
35 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот “с.Ореовец“ општина Прилеп, со Предлог–решение
36 Информација со предлог за формирање на Комитет за туризам, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Панчо Тасев ул.Маршал Тито бр.59, с.Сопот, Кавадарци, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Пере Миленковиќ ул.11-ти Октомври бр.64, Росоман, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПУ ЗКД НУТС ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Фрањо Клуз бр. 7-1 локал 8 Скопје - Аеродром, со Предлог-одлука (39-1793)
40 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПУ ЗКД НУТС ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Фрањо Клуз бр. 7-1 локал 8 Скопје - Аеродром, со Предлог-одлука (39-1792)
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г3-сервиси (сервис за падобрани) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфаструктура за изградба на објекти на намена Е2-комунална супраструктура – градби производство на електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука (2634)
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустријa КО Брвеница вонград, општина Брвеница, со Предлог-одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи угостителски единици КО Брвеница-вонград, општина Брвеница, со Предлог-одлука
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A3-групно домување КО Ласкарци, општина Сарај, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура-фотоволтни централи КО Прждево, општина Демир Капија, со Предлог-одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г4-стоваришта КО Куманово, општина Куманово, со Предлог-одлука
48 Информација во врска со донесување на Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-решение
49 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции
50 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Протокол за изменување и дополнување на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила  
51 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување на Советот (ЗНБП) 2021/30 од 15 јануари 2021 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
52 Информација за донесување Решение за изменување на Решението за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-решение
53 Предлог–одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултет за драмски уметности - Скопје (компјутерска опрема)
55 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
56 Предлог-одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци
57 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
58 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица
59 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
60 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
61 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при РЦСОО „Ванчо Питошески“ Oхрид
62 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
63 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
64 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
65 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
66 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
67 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студенски дом „Пелагонија“ Скопје
68 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
69 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
70 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
71 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
72 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен Херој Орде Чопела“ Прилеп
73 Барање за давање на автентично толкување на член 26 став 2 точка б) од Законот за администрагивни службеници и член 11-6 точка 12 а) и б), и точка 14 а) и б), од Законот за пожарникарството, поднесено од Градоначалникот на општина Битола
74 Годишен извештај за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година
75 Извештај за работата на Ректорот и на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола за академската 2019/2020 година и Извештај за финансиското работење за 2020 година
76 Годишен извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2020 година
77 Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година
78 Статутот на Меѓународен Универзитет Визион - Гостивар
79 Иницијатива поднесена од Трајанка Елим Илиеска од Прилеп, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.39/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 344 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.302/2020)
80 Иницијатива поднесена од Николче Мушаревски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.57/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено-поправните и воспитно-поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.51/2020)
81 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.112821 за КО Центар 1 на КП бр.1576
82 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1729 за КО Глуво Бразда на КП бр.3005, дел 1, викано место/улица Парајница
83 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.34173 за КО Прилеп на КП бр.23379/1, во м.в.Крбла
84 Понуда од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93570 за КО Чаир на КП бр.1472,1474,1475 и 1476
85 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на идеален дел на недвижности со Имотен лист бр.22905 за КО Штип-6
86 Кадровски прашања / 69
87 Прашања и предлози / 69
88 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за првиот квартал на 2021 година
89 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
90 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година
91 Извештај за постапка субвенционирање на граѓаните на општина Тетово за набавка и монтирање на инвертер клима уреди
92 Информација со Годишна сметка за 2020 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните – Скопје
93 Годишен финансиски извештај за 2020 година на Здружението за заштита на авторски музички права - ЗАМП
94 Информација за избор на Адвокатска канцеларија од Република Бугарија за застапување на Република Северна Македонија пред редовен суд во Република Бугарија за признавање на судска одлука и за извршување на судска одлука СТР-0706-1/20, со дополнување кон материјалот
95 Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2020 година
96 Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020 година со финален извештај за самооценување
97 Информација во врска со Отвореното писмо бр. ECS-7/21 од страна на Секретаријатот на Енергетска заедница/ Infomracion në lidhje me Letrën e hapur nr. ECS/21 nga ana e Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike
98 Информацијата за формирање на регионални центри за Ковид-19 вакцинација во Струмица, Велес и Прилеп