67-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.04.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.09 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 64-та седница на Владата, одржана на 6 април 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 65-та седница на Владата, одржана на 13 април 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестиции
1 Записник од Триесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 26 април 2021 година
2 Информација за воведување нова бескаматна кредитна линија „КОВИД 4“ со грант компонента
3 Информација во врска со грижата за објект во заедничка сопственост што го користат ЕЛС Општина Велес и повеќе подрачни единици на министерства, органи на државна управа и агенции и Барање финансиски средства за реконструкција на кровот на истиот објект
4 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за проектирање, инжинеринг и трговија Тим-Инжинеринг ДООЕЛ Скопје
5 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за изградбае и управување на соларни централи Дим-МТ ДОО Скопје
6 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за изградба и управување со енергетски централи КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје
7 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија Ген-и Сонце ДООЕЛ Скопје
8 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија Ген-и Сонце ДООЕЛ Скопје (38)
9 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија Ген-и Сонце ДООЕЛ Скопје (37)
10 Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање, по скратена постапка
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Tрпеjца, Општина Охрид, со Предлог-одлука
13 Информација за одржување на Дванаесеттата седница на Мешовитата комисија по спогодбата за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија
14 Информација со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево
15 Информација за потпишување на меморандум за стратешко партнерство за заеднички пристап кон реализација на Македонски енергетски форум меѓу Владата на Република Северна Македонија и ЗИП институт за политики и добро владение
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за матична евиденција
17 Предлог на закон за ратификација на Договорот на НАТО за соопштување на техничките информации во одбранбени цели
18 Информација за реиздавање на публикација по повод чествување на државниот празник 24 мај-ден на словенските просветители СВ.Кирил и Методиј-библиографијата Проглас од Константин Филозоф-СВ.Кирил
19 Акциски план за формирање на задолжителни резерви 2021-2022
20 Извештај за спроведување на годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2020 година, со Предлог-одлука
21 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1876/4)
22 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (КП бр.1918/1)
23 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1883)
24 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1877/2)
25 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1884)
26 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр. 1876/1 ИЛ бр.47513)
27 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (КП бр.1876/1 ИЛ бр.46352)
28 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП бр.1936/1)
29 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (КП бр. 1939)
30 Информација за креирање на билатерални канцеларии за младинска соработка меѓу Република Грција и Република Северна Македонија
31 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија за прифаќање на барањето Pfizer SRB d.o.o Beograd за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за ставање на лек во промет за вакцината COMIRNATY/COVID-19 mRNA Vaccine
32 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
33 Информација во врска со Предлог-стандардни оперативни процедури за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства, со Предлог-стандардни оперативни процедури (СО)
34 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2020 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
35 Информација за Нацрт–Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2020 година и Нацрт-Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2021 година
36 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба Акционерско друштво за промет на стоки Текстил, Гази Баба - Скопје, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство и трговија Марго Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТТУ Тео Транспорт ДООЕЛ Скопје со седиште на Бул. “АСНОМ“ бр. 33-14 Скопје Аеродром, со Предлог-oдлука (39-1791)
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи угостителски единици КО Дихово-вонград, Општина Битола со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ранковцe, за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Ранковце, Општина Ранковце, со Предлог-одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Горно Соње, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична енергија од обновливи извори биогас со капацитет од 1MW) КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Добри Дол, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на бензинска пумпна станица покрај Р 1303 Прилеп-Македонски Брод-Кичево КО Ропотово, Општина Долнени, со Предлог-одлука
45 Информација во врска со Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип на Рударско Индустриски комбинат Силекс АД - Кратово, со Предлог-одлука
46 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Мотел Ливија - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
47 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Негорски Бањи – Негорци - Гевгелија, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
48 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел СОЛУН –Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
49 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Мотел Ресторан Ваго, Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
50 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Мотел Ресторан Ваго, Карбинци, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти   
51 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Панорама, Делчево, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
52 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Бон Бон Ресорт и Спа, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
53 Информација во врска со одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката, со Предлог-одлука
54 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државната заедница Доминика за условите за заемни патувања на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Државната заедница Доминика, со нацрт-текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
55 Информација за идните активности на институциите на Република Северна Македонија поврзани со работењето на Француската агенција за развој на Пропарко и на Експертиза Франција
56 Информација за потребата од изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси
57 Информација за статусот на софтверот е-Инспектор и план за одржување и развој на софтверот
58 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Trojan Footprint 21“, на територија на Република Бугарија, со Предлог-одлука
59 Информација за испраќање на еден припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежба „SABER GUARDIAN 21“ како дел од кампањата на вежби во Централна и Источна Европа под името „DEFENDER EUROPE 21“, со Предлог-одлука
60 Информација за исплати на награди (бонуси) на вработените во јавни здравствени установи за период од 9 месеци
61 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија 18-5670/1
62 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија 08-5669/1
63 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната установа Мeѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје (патничко моторно возило)
64 Информација за формирање на работна група за изработка на Национална програма за физички активна нација, со Предлог-одлука
65 Барање за давање на автентично толкување на член 119 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2019 ) поднесено од пратеникот Вјолца Адеми
66 Годишен извештај за работа за 2020 година, Финансиски план за 2021 година, Стратешки план за 2021 година и Годишна програма за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2021 година
67 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2020 година
68 Годишен извештај на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2020 година
69 Предлог на одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за електронски комуникации (прва фаза)
70 Иницијатива поднесена од адвокат Александар Бежовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.45/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019 и 317/2020)
71 Иницијатива поднесена од адвокат Антонио Стојаноски од Прилеп, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.52/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 5 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004)
72 Иницијатива поднесена од Сузана Цветкова од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.38/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи во Штип, бр.01-754/1 од 25.06.2019 година
73 Иницијатива поднесена од Јасминка Зафирова од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.33/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 46 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.167/2015)
74 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.11599 за КО Волково на КП бр.3528
75 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100906, за КО Центар 1, на КП бр.13159, место викано/улица Б.Тодоровски , Имотен лист бр.100914, за КО Центар 1, на КП бр.13158, место викано/улица Б.Тодоровски и Имотен лист бр.100904, за КО Центар 1, на КП бр.13157, место викано/улица Б.Тодоровски
76 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.352, за КО Ресен, на КП бр.5395, место викано/улица 29 Ноември
77 Понудата од Нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 337, за КО Глуво Бразда, на КП бр. 3116
78 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за налог за извршување врз недвижност, доставен под И.бр.573/21 од 1 март 2021 година, с.Гиновци
79 Кадровски прашања /67/
80 Прашања и предлози /67/
81 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Биро за развој на образованието (Сметка на основен буџет 637, Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787, Сметка на буџет на донација 785-Е9-ЕРАЗМУС+„Физичко образование“, Сметка на буџет на донација 785-00-УНИЦЕФ, Сметка на буџет на донација 785-Ф3-УНЕСКО и Сметка на буџет на донација 785-Д4-Еразмус +„Математика и природни науки“)
82 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2019 година на Управа за водење на матичните книги (Сметка на основен буџет 631 и Сметка на Основен буџет 637)
83 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Владино планирање ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите“
84 Информација за кредитните барања кои ги исполнуваат условите (Список 9 и Список 10) за кредитирање по Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (КОВИД 3 кредитна линија)
85 Информација за Проект „Вложување во Младински центри, инфраструктурно и програмски“
86 Информација за регистар на младински организации
87 Информација за инклузивно вклучување на лица со попреченост во сите сегменти на спортот
88 Годишен извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори над спроведување на одредбите од Законот за административни службеници како и врз основа на прописите донесени врз основа на Законот за 2020 година
89 Извештај за спроведено оценување на лиценцираните медијатори за нивното работење во 2017 и 2018 година
90 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година
91 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за март 2021 година
92 Информација за спроведување на Годишна програма за генерички обуки за административни службеници за 2021 година
93 Информација за статусот на надградба на системите на Министерството за здравство – Управа за електронско здравство и приклучување на платформата за интероперабилност (МИМ)
94 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари, со Предлог - одлуки
95 Информација за финансиска поддршка на домашно производство на масло за јадење од сончоглед за домашен пазар, со Предлог-одлука
96 Информација за одземање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштвото за производство и промет на земјоделски производи КАБА ХЕРБАЛ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
97 Информацијата за формирање на регионални центри за КОВИД-19 вакцинација
98 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов на риболовни води, со Предлог-одлуки
99 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
100 Предлог на закон за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование
101 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година